Exodus 19

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Exodus 18   Exodus 20 →

1 In de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israels uit Egypteland, ten zelfden dage kwamen zij in de woestijn Sinai.

2 Want zij togen uit Rafidim, en kwamen in de woestijn Sinai, en zij legerden zich in de woestijn; Israel nu legerde zich aldaar tegenover dien berg.

3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israels verkondigen:

4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht hebt.

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;

6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult.

7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE hem geboden had.

8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE.

9 En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore, als Ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de HEERE de woorden des volks verkondigd.

10 Ook zeide de HEERE tot Mozes: Ga tot het volk, en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen,

11 En bereid zijn tegen den derden dag; want op den derden dag zal de HEERE voor de ogen van al het volk afkomen, op den berg Sinai.

12 En bepaal het volk rondom, zeggende: Wacht u op den berg te klimmen, en deszelfs einde aan te roeren; al wie den berg aanroert, zal zekerlijk gedood worden.

13 Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd, of zekerlijk doorschoten worden; hetzij een beest, hetzij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoorn langzaam gaat, zullen zij op den berg klimmen.

14 Toen ging Mozes van den berg af tot het volk, en hij heiligde het volk; en zij wiesen hun klederen.

15 En hij zeide tot het volk: Weest gereed tegen den derden dag, en nadert niet tot de vrouw.

16 En het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte, dat in het leger was.

17 En Mozes leidde het volk uit het leger, Gode tegemoet; en zij stonden aan het onderste des bergs.

18 En de ganse berg Sinai rookte, omdat de HEERE op denzelven nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de ganse berg beefde zeer.

19 Toen het geluid der bazuin gaande was, en zeer sterk werd, sprak Mozes; en God antwoordde hem met een stem.

20 Als de HEERE nedergekomen was op den berg Sinai, op de spits des bergs, zo riep de HEERE Mozes op de spits des bergs; en Mozes klom op.

21 En de HEERE zeide tot Mozes: Ga af, betuig dit volk, dat zij niet doorbreken tot den HEERE, om te zien, en velen van hen vallen.

22 Daartoe zullen ook de priesters, die tot den HEERE naderen, zich heiligen, dat de HEERE niet tegen hen uitbreke.

23 Toen zeide Mozes tot den HEERE: Het volk zal op den berg Sinai niet kunnen klimmen, want Gij hebt ons betuigd, zeggende: Bepaal den berg, en heilig hem.

24 De HEERE dan zeide tot hem: Ga heen, klim af, daarna zult gij, en Aaron met u, opklimmen; doch dat de priesters en het volk niet doorbreken, om op te klimmen tot den HEERE, dat Hij tegen hen niet uitbreke.

25 Toen klom Mozes af tot het volk, en zeide het hun aan.

← Exodus 18   Exodus 20 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 8748, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753, 8754, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 901, 1416, 1861, 2332, 2788, 2842, 3901, ...

Apocalypse Revealed 24, 166, 236, 336, 378, 397, 505, ...

Leer des Levens 59

Ware Christelijke Religie 284


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 55, 78, 179, 195, 273, 281, 405, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Jiný komentář

  Příběhy:
Hop to Similar Bible Verses

Genesis 19:28, 35:2

Exodus 3:1, 4, 12, 4:28, 29, 6:7, 14:31, 15:26, 17:1, 19:3, 20, 20:18, 21, 24:2, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 28:36, 34:3, 4, 9

Leviticus 10:3, 11:44, 45, 15:18, 19:2, 20:24

Numeri 1:1, 4:15, 19, 20, 10:12, 11:18, 12:8, 16:3, 31:23, 33:15

Deuteronomium 1:30, 31, 4:10, 11, 20, 34, 36, 5:5, 22, 27, 9:29, 10:14, 26:17, 19, 29:1, 32:11, 33:2

Jozua 3:5, 23:3, 24:21, 24

I Samuël 6:19, 21:5

I Koningen 8:53

1 Chronicles 13:9, 11

Nehemiah 9:13

Job 41:3

Psalm 18:9, 12, 68:9, 77:19, 81:8, 97:2, 104:32, 114:2, 4, 135:4

Jesaja 61:6

Jeremia 7:23, 13:11

Hosea 11:1

Habakkuk 3:6

Haggai 2:5

Acts of the Apostles 7:38

2 Corinthians 1

1 Thessalonians 4:16

Titus 2:14

Hebrews 12:18, 19, 20, 26

1 Peter 2:5, 9

Apocalyps 1:10, 4:1, 5, 8:5, 9:2

Word/Phrase Explanations

Mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

verbond
A covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. He promised Noah that He would never again destroy...

aarde
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

wolk
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

wassen
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

morgen
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

bazuin
The sounds of trumpets are heard in heaven when assemblies and appointments happen. So among the children of Israel, for whom everything was representative of...

rook
'Smoke' signifies divine truth in extremes, because 'fire' which gives off smoke, signifies love. 'Smoke' also signifies the same thing as 'cloud' in many places....

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 "All that the Lord has spoken…" Calligraphy
Project | Ages 7 - 14

 Church Window
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Gaining Meaning from the Word
Worship Talk | Ages over 18

 Imagine Being on Mount Sinai
How would you feel if you were near Mount Sinai, seeing the lightening and hearing the thunder and trumpet?
Activity | Ages 7 - 10

 Marriage: Covenant with the Lord
Marriage is a binding covenant between two people. When the covenant is brought before the Lord it becomes a three way covenant between husband, wife, and the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Memory Verse: Seeds of Truth
Activity | Ages 4 - 14

 Moses Goes Up on Mount Sinai
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses on Mount Sinai
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Obeying the Ten Commandments
Article | Ages 15 - 17

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Giving of the Ten Commandments
Make a picture of Moses bringing the two tablets of stone down Mount Sinai to help you focus on the miraculous way the Lord gave us the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Prayers for Children: Seeds of Truth
Activity | Ages 7 - 14

 Ten Commandments in Our Hearts
Make a heart with a door that opens to see the Ten Commandments in a person's heart. 
Project | Ages 4 - 10

 Ten Commandments Sequencing Cards
Use these cards to sequence the commandments and sort them into categories
Activity | Ages 7 - 14

 The Lord on Mount Sinai
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Commandments
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Commandments
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Ten Commandments (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments and the Lord's Prayer
Activity | Ages over 15

 The Ten Commandments Project
Shows how the Ten Commandments relate to the two great commandments. The first tablet tells us how to love the Lord and the second tablet tells us how to love our neighbor.
Project | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments Received, The Golden Calf
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: