Exodus 16

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Exodus 15   Exodus 17 →

1 Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israels in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinai, aan den vijftienden dag der tweede maand, nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren.

2 En de ganse vergadering der kinderen Israels murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron, in de woestijn.

3 En de kinderen Israels zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des HEEREN, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten! Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn, om deze ganse gemeente door den honger te doden.

4 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Zie, Ik zal voor ulieden brood uit den hemel regenen; en het volk zal uitgaan, en verzamelen elke dagmaat op haar dag; opdat Ik het verzoeke, of het in Mijn wet ga, of niet.

5 En het zal geschieden op den zesden dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben; dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen.

6 Toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen Israels: Aan den avond, dan zult gij weten, dat u de HEERE uit Egypteland uitgeleid heeft;

7 En morgen, dan zult gij des HEEREN heerlijkheid zien, dewijl Hij uw murmureringen tegen den HEERE gehoord heeft; want wat zijn wij, dat gij tegen ons murmureert?

8 Voorts zeide Mozes: Als de HEERE ulieden aan den avond vlees te eten zal geven, en aan den morgen brood tot verzadiging, het zal zijn, omdat de HEERE uw murmureringen gehoord heeft, die gij tegen Hem murmureert; want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen den HEERE.

9 Daarna zeide Mozes tot Aaron: Zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israels: Nadert voor het aangezicht des HEEREN, want Hij heeft uw murmureringen gehoord.

10 En het geschiedde, als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israels sprak, en zij zich naar de woestijn keerden, zo ziet, de heerlijkheid des HEEREN verscheen in de wolk.

11 Ook heeft de HEERE tot Mozes gesproken, zeggende:

12 Ik heb de murmureringen der kinderen Israels gehoord; spreek tot hen, zeggende: Tussen twee avonden zult gij vlees eten, en aan den morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik de HEERE uw God ben.

13 En het geschiedde aan den avond, dat er kwakkelen opkwamen, en het leger bedekten; en aan den morgen lag de dauw rondom het leger.

14 Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde.

15 Toen het de kinderen Israels zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft.

16 Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn.

17 En de kinderen Israels deden alzo, en verzamelden, de een veel en de ander weinig.

18 Doch als zij het met de gomer maten, zo had hij, die veel verzameld had, niets over, en dien, die weinig verzameld had, ontbrak niet; een iegelijk verzamelde zoveel, als hij eten mocht.

19 En Mozes zeide tot hen: Niemand late daarvan over tot den morgen.

20 Doch zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot den morgen. Toen wiesen er wormen in, en het werd stinkende; dies werd Mozes zeer toornig op hen.

21 Zij nu verzamelden het allen morgen, een iegelijk naar dat hij eten mocht; want als de zon heet werd, zo versmolt het.

22 En het geschiedde op den zesden dag, dat zij dubbel brood verzamelden, twee gomers voor een; en al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes.

23 Hij dan zeide tot hen: Dit is het, dat de HEERE gesproken heeft: Morgen is de rust, de heilige sabbat des HEEREN! wat gij bakken zoudt, bakt dat, en ziedt, wat gij zieden zoudt; en al wat over blijft, legt het op voor u in bewaring tot den morgen.

24 En zij legden het op tot den morgen, gelijk als Mozes geboden had; en het stonk niet, en er was geen worm in.

25 Toen zeide Mozes: Eet dat heden, want het is heden de sabbat des HEEREN; gij zult het heden op het veld niet vinden.

26 Zes dagen zult gij het verzamelen; doch op den zevenden dag is het sabbat, op denzelven zal het niet zijn.

27 En het geschiedde aan den zevenden dag, dat sommigen van het volk uitgingen, om te verzamelen; doch zij vonden niet.

28 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Hoe lang weigert gijlieden te houden Mijn geboden en Mijn wetten?

29 Ziet, omdat de HEERE ulieden den sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u aan den zesden dag voor twee dagen brood; een ieder blijve in zijn plaats! dat niemand uit zijn plaats ga op den zevenden dag!

30 Alzo rustte het volk op den zevenden dag!

31 En het huis Israels noemde deszelfs naam Man; en het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honigkoeken.

32 Voorts zeide Mozes: Dit is het woord, hetwelk de HEERE bevolen heeft: Vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood, dat Ik ulieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen Ik u uit Egypteland uitleidde.

33 Ook zeide Mozes tot Aaron: Neem een kruik, en doe een gomer vol Man daarin; en zet die voor het aangezicht des HEEREN, tot bewaring voor uw geslachten.

34 Gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had, alzo zette ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring.

35 En de kinderen Israels aten Man veertig jaren, totdat zij in een bewoond land kwamen; zij aten Man, totdat zij kwamen aan de pale van het land Kanaan.

36 Een gomer nu is het tiende deel van een efa.

← Exodus 15   Exodus 17 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 2838, 3579, 5620, 8351, 10114, 10115, 10134, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 146, 179, 386

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 20

Last Judgment (Posthumous) 337, 345

Jiný komentář

  Příběhy:
Hop to Similar Bible Verses

Exodus 6:7, 12:10, 14:11, 15:24, 25, 17:1, 3, 20:8, 24:16, 40:34, 35

Leviticus 9:23, 25:21, 22

Numeri 11:4, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 31, 14:10, 11, 27, 16:11, 13, 20:4, 21:5, 32:13, 33:11

Deuteronomium 2:7, 8:2, 3, 4, 16, 29:4

Jozua 5:12

Ruth 2:17

I Samuël 8:7

2 Kings 17:14, 15

Nehemiah 9:15, 20

Psalm 78:10, 19, 24, 28, 81:11, 105:40, 106:25, 107:5

Ezechiël 5:6, 45:11

Mattheüs 6:34, 12:8

Lucas 10:16

Johannes 6:31

Acts of the Apostles 13:18

1 Corinthians 10:3

2 Corinthians 8:15

Hebrews 9:4

Apocalyps 2:17

Word/Phrase Explanations

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

tweede
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

honger
'Hunger,' or 'famine,' signifies evils of life. 'Hunger,' or 'famine,' signifies desiring good from affection, because 'bread,' in the internal sense, is the good of...

doden
The Lord is love itself, and that love is the ultimate source of all energy and thus of all life. It follows, then, that the...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

avond
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

morgen
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

heerlijkheid
We tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the...

wolk
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

dauw
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

veld
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

noemde
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

veertig
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Correspondences of Food
Illustrations of three places in the Word that mention food. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Gathering Manna
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Gathering Manna
Give children little pieces of round pasta or couscous to glue onto a picture of a woman gathering manna.
Project | Ages up to 10

 Give Us This Day Our Daily Bread
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Manna
Article | Ages 7 - 14

 Manna and Quail
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Manna from Heaven
On one side, draw the Israelites gathering manna or glue little balls of "manna" made with flour, olive oil, water, etc. Use the other side to give examples of "heavenly manna" from the Word.
Project | Ages 7 - 14

 Memory Verse: Our Daily Bread
Activity | Ages 4 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Pillar of Fire and Cloud, Crossing the Red Sea, Manna
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Quails and Manna
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Quails and Manna (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Quotes: Our Daily Bread
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Praise the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Israelites Gather Manna
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lord Provides for the Children of Israel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Lord Sends Quail
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Video Discussion Questions: Manna in the Wilderness
Rev. Chris Barber suggested that the manna in our lives is the feelings of gratitude we experience when someone does something nice for us, the satisfaction we get from doing a job well done, or the warm feelings we get from connecting with others.
Activity | Ages 11 - 17


Přeložit: