Exodus 13

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Exodus 12   Exodus 14 →

1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israels, van mensen en van beesten, dat is Mijn.

3 Verder zeide Mozes tot het volk: Gedenkt aan dezen zelfden dag, op welken gijlieden uit Egypte, uit het diensthuis, gegaan zijt; want de HEERE heeft u door een sterke hand van hier uitgevoerd; daarom zal het gedesemde niet gegeten worden.

4 Heden gaat gijlieden uit, in de maand Abib.

5 En het zal geschieden, als u de HEERE zal gebracht hebben in het land der Kanaanieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Hevieten, en der Jebusieten, hetwelk Hij uw vaderen gezworen heeft u te geven, een land vloeiende van melk en honig; zo zult gij dezen dienst houden in deze maand.

6 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, en aan den zevenden dag zal den HEERE een feest zijn.

7 Zeven dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden, en het gedesemde zal bij u niet gezien worden, ja, er zal geen zuurdeeg bij u gezien worden, in al uw palen.

8 En gij zult uw zoon te kennen geven te dienzelven dage, zeggende: Dit is om hetgeen de HEERE mij gedaan heeft, toen ik uit Egypte uittoog.

9 En het zal u zijn tot een teken op uw hand, en tot een gedachtenis tussen uw ogen, opdat de wet des HEEREN in uw mond zij, omdat u de HEERE door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft.

10 Daarom onderhoudt deze inzetting ter bestemder tijd, van jaar tot jaar.

11 Het zal ook geschieden, wanneer u de HEERE in het land der Kanaanieten zal gebracht hebben, gelijk Hij u en uw vaderen gezworen heeft, en Hij het u zal gegeven hebben;

12 Zo zult gij tot den HEERE doen overgaan alles, wat de baarmoeder opent; ook alles, wat de baarmoeder opent van de vrucht der beesten, die gij hebben zult; de mannetjes zullen des HEEREN zijn.

13 Doch al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam; wanneer gij het nu niet lost, zo zult gij het den nek breken; maar alle eerstgeborenen des mensen onder uw zonen zult gij lossen.

14 Wanneer het geschieden zal, dat uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: Wat is dat? zo zult gij tot hem zeggen: De HEERE heeft ons door een sterke hand uit Egypte, uit het diensthuis, uitgevoerd.

15 Want het geschiedde, toen Farao zich verhardde ons te laten trekken, zo doodde de HEERE alle eerstgeborenen in Egypteland, van des mensen eerstgeborene af, tot den eerstgeborene der beesten; daarom offer ik den HEERE de mannetjes van alles, wat de baarmoeder opent; doch alle eerstgeborenen mijner zonen los ik.

16 En het zal tot een teken zijn op uw hand, en tot voorhoofdspanselen tussen uw ogen; want de HEERE heeft door een sterke hand ons uit Egypte uitgevoerd.

17 En het is geschied, toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op den weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was; want God zeide: Dat het den volke niet rouwe, als zij den strijd zien zouden, en wederkeren naar Egypte.

18 Maar God leidde het volk om, langs den weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israels nu togen bij vijven uit Egypteland.

19 En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich; want hij had met een zwaren eed de kinderen Israels bezworen, zeggende: God zal ulieden voorzeker bezoeken; voert dan mijn beenderen met ulieden op van hier!

20 Alzo reisden zij uit Sukkoth; en zij legerden zich in Etham, aan het einde der woestijn.

21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht.

22 Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des volks.

← Exodus 12   Exodus 14 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 352, 2342, 2913, 2916, 3325, 4925, 7989

Apocalypse Revealed 17, 468


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 28, 427, 504, 594, 659, 710, 725

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 15:16, 50:25

Exodus 3:8, 17, 19, 4:23, 6:1, 4, 6, 7, 12:2, 8, 15, 26, 27, 41, 42, 14:2, 9, 10, 20:2, 22:28, 29, 23:15, 32:1, 34:18, 19, 20, 40:38

Leviticus 27:26

Numeri 3:13, 9:15, 10:34, 14:14, 18:15, 33:6

Deuteronomium 1:33, 5:6, 15, 6:8, 12, 21, 7:8, 8:14, 9:12, 11:18, 13:6, 11, 15:19, 16:1, 3, 4, 17:16, 26:8, 28:68

Jozua 5:11, 24:17, 32

Judges 2:12, 6:8

1 Chronicles 16:12

Nehemiah 1:10, 9:12, 10:37

Psalm 68:8, 78:4, 14, 89:14, 105:39, 136:11, 12

Proverbs 6:21

Jesaja 4:5

Jeremia 34:13

Daniël 9:15

Mattheüs 23:5

Lucas 2:23

1 Corinthians 5:7, 10:1

Hebrews 11:22

Word/Phrase Explanations

Mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Egypte
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

Hevieten
The Hivites' represent those who were in idolatry, but in which there was something of good.

ongezuurde
'Unleavened bread' signifies the holiness of love, or the holy of holies, so, pure love. The baking of unleavened bread is purification.

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Filistijnen
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

beenderen
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

nacht
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Crossing the Red Sea
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Crossing the Red Sea
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Crossing the Red Sea
If we remember to turn to the Lord and ask Him to help us do what is right, He will lead us on the path which will bring us to our promised land—to heaven! 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Moving Through Our Fears
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Pillar of Cloud and of Fire
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Pillar of Clouds and Fire (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Pillar of Fire and Cloud, Crossing the Red Sea, Manna
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Pillar of Fire Wax Resist
Use oil pastels or wax crayons to make the pillar of fire, then brush a dark blue or black watercolor wash over it all to picture the pillar at night. 
Project | Ages up to 14

 Pillar of Smoke and Fire
Project | Ages 4 - 10

 Self Destruction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Lord's Presence and Protection
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Pillar of Cloud
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: