Deuteronomium 9

Studovat vnitřní smysl

           

1 Hoor, Israel! gij zult heden over de Jordaan gaan, dat gij inkomt, om volken te erven, die groter en sterker zijn dan gij; steden, die groot en tot in den hemel gesterkt zijn;

2 Een groot en lang volk, kinderen der Enakieten; die gij kent, en van welke gij gehoord hebt: Wie zou bestaan voor het aangezicht der kinderen van Enak?

3 Zo zult gij heden weten, dat de HEERE, uw God, Degene is, Die voor uw aangezicht doorgaat, een verterend vuur: Die zal hen verdelgen, en Die zal hen voor uw aangezicht nederwerpen; en gij zult ze uit de bezitting verdrijven, en zult hen haastelijk te niet doen, gelijk als de HEERE tot u gesproken heeft.

4 Wanneer hen nu de HEERE, uw God, voor uw aangezicht zal hebben uitgestoten, zo spreek niet in uw hart, zeggende: De HEERE heeft mij om mijn gerechtigheid ingebracht, om dit land te erven; want, om de goddeloosheid dezer volken, verdrijft hen de HEERE voor uw aangezicht uit de bezitting.

5 Niet om uw gerechtigheid, noch om de oprechtheid uws harten, komt gij er henen in, om hun land te erven; maar om de goddeloosheid dezer volken, verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting: en om het woord te bevestigen, dat de HEERE, uw God, aan uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.

6 Weet dan, dat u de HEERE, uw God, niet om uw gerechtigheid, ditzelve goede land geeft, om dat te erven; want gij zijt een hardnekkig volk.

7 Gedenk, vergeet niet, dat gij den HEERE, uw God, in de woestijn, zeer vertoornd hebt; van dien dag af, dat gij uit Egypteland uitgegaan zijt, totdat gij kwaamt aan deze plaats, zijt gijlieden wederspannig geweest tegen den HEERE.

8 Want aan Horeb vertoorndet gij den HEERE zeer, dat Hij Zich tegen u vertoornde, om u te verdelgen.

9 Als ik op den berg geklommen was, om te ontvangen de stenen tafelen, de tafelen des verbonds, dat de HEERE met ulieden gemaakt had, toen bleef ik veertig dagen en veertig nachten op den berg, at geen brood, en dronk geen water.

10 En de HEERE gaf mij de twee stenen tafelen, met Gods vinger beschreven; en op dezelve, naar al de woorden, die de HEERE op den berg, uit het midden des vuurs, ten dage der verzameling, met ulieden gesproken had.

11 Zo geschiedde het, ten einde van veertig dagen en veertig nachten, als mij de HEERE de twee stenen tafelen, de tafelen des verbonds, gaf,

12 Dat de HEERE tot mij zeide: Sta op, ga haastelijk af van hier; want uw volk, dat gij uit Egypte hebt uitgevoerd, heeft het verdorven; zij zijn haastelijk afgeweken van den weg, dien Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten beeld gemaakt.

13 Voorts sprak de HEERE tot mij, zeggende: Ik heb dit volk aangemerkt, en zie, het is een hardnekkig volk.

14 Laat van Mij af, dat Ik hen verdelge, en hun naam van onder den hemel uitdoe; en Ik zal u tot een machtiger en meerder volk maken, dan dit is.

15 Toen keerde ik mij, en ging van den berg af; de berg nu brandde van vuur, en de twee tafelen des verbonds waren op beide mijn handen.

16 En ik zag toe, en ziet, gij hadt tegen den HEERE, uw God, gezondigd; gij hadt u een gegoten kalf gemaakt; gij waart haastelijk afgeweken van den weg, dien u de HEERE geboden had.

17 Toen vatte ik de twee tafelen, en wierp ze heen uit beide mijn handen, en brak ze voor uw ogen.

18 En ik wierp mij neder voor het aangezicht des HEEREN, als in het eerst, veertig dagen en veertig nachten; ik at geen brood, en dronk geen water; om al uw zonde, die gij hadt gezondigd, doende dat kwaad is in des HEEREN ogen, om Hem tot toorn te verwekken.

19 Want ik vreesde vanwege den toorn en de grimmigheid waarmede de HEERE zeer op ulieden vertoornd was, om u te verdelgen; doch de HEERE verhoorde mij ook op dat maal.

20 Ook vertoornde Zich de HEERE zeer tegen Aaron, om hem te verdelgen; doch ik bad ook ter zelver tijd voor Aaron.

21 Maar uw zonde, het kalf, dat gij hadt gemaakt, nam ik, en verbrandde het met vuur, en stampte het, malende het wel, totdat het verdund werd tot stof; en zijn stof wierp ik in de beek, die van den berg afvliet.

22 Ook vertoorndet gij den HEERE zeer te Thab-era en te Massa, en te Kibroth-Thaava.

23 Voorts als de HEERE ulieden zond uit dat land, dat Ik u gegeven heb; zo waart gij den mond des HEEREN, uws Gods, wederspannig, en geloofdet Hem niet, en waart Zijn stem niet gehoorzaam.

24 Wederspannig zijt gij geweest tegen den HEERE, van de dag af, dat ik u gekend heb.

25 En ik wierp mij neder voor des HEEREN aangezicht, die veertig dagen en veertig nachten, in welke ik mij nederwierp, dewijl de HEERE gezegd had, dat Hij u verdelgen zou.

26 En ik bad tot den HEERE, en zeide: HEERE, HEERE, verderf Uw volk en Uw erfdeel niet, dat Gij door Uw grootheid verlost hebt; dat Gij uit Egypte door een sterke hand hebt uitgevoerd.

27 Gedenk aan Uw knechten, Abraham, Izak en Jakob; zie niet op de hardigheid dezes volks, noch op zijn goddeloosheid, noch op zijn zonde;

28 Opdat het land, van waar Gij ons hebt uitgevoerd, niet zegge: Omdat ze de HEERE niet kon brengen in het land, waarvan Hij hun gesproken had, en omdat Hij hen haatte, heeft Hij ze uitgevoerd, om hen te doden in de woestijn.

29 Zij zijn toch Uw volk, en Uw erfdeel, dat Gij door Uw grote kracht, en door Uw uitgestrekten arm hebt uitgevoerd!

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 9      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-6. There is no righteousness naturally in the soul.

Verses 7-29. The dualism in the mind between what is spiritual and what is natural, and the stubborn rejection of all good by the latter.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 583, 627, 730, 5798, 7205, 7418, 7673, ...

Apocalyps Onthuld 350, 529, 748

Doctrine of the Sacred Scripture 51

Leer des Levens 59, 60

True Christian Religion 284, 285


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 222, 328, 392, 433, 633, 701, 1182

Spiritual Experiences 655

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:16

Exodus 6:6, 13:3, 17:2, 19:5, 23:23, 31:18, 32:1, 33:13, 17, 34:28

Leviticus 18:24, 26:42, 45

Numeri 11:1, 2, 3, 4, 34, 14:1, 2, 9, 13, 16, 32:14, 33:51

Deuteronomium 1:2, 6, 8, 27, 28, 3:18, 4:1, 12, 13, 15, 24, 38, 5:15, 23, 7:1, 2, 22, 23, 9:6, 8, 12, 19, 24, 26, 29, 10:4, 10, 16, 18:12, 20:1, 31:27, 32:9, 26, 27, 33:8

Jozua 1:11, 15, 3:11, 7:9, 11:8, 12, 21, 14:12

Rechters 4:14

I Koningen 8:51, 15:13

2 Kronieken 34:7

Ezra 10:6

Nehemiah 1:10

Psalm 28:9, 57:1, 74:2, 78:8, 40, 106:19, 40, 130:3

Jesaja 11:11, 48:8, 19, 64:8

Jeremia 4:17, 44:9

Ezechiël 20:8, 9, 13, 36:22

Amos 2:9

Lucas 4:1

Handelingen van de Apostelen 7:51

Romeinen 10:6

Hebreeuwen 3:9, 12:21, 29

Významy biblických slov

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

de Jordaan
De rivier de Jordaan scheidt het land Kanaän van het land in het oosten. Deze scheiding staat voor de verdeling van de menselijke geest in...

jordaan
De rivier de Jordaan scheidt het land Kanaän van het land in het oosten. Deze scheiding staat voor de verdeling van de menselijke geest in...

groter
Het woord "groot" wordt in de Bijbel gebruikt om een toestand aan te duiden met een sterke mate van liefde en genegenheid, van het verlangen...

steden
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gehoord
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

weten
Zoals zovele gewone werkwoorden is de betekenis van "weten" in de Bijbel gevarieerd en afhankelijk van de context. En in sommige gevallen - wanneer het...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

god
De Heer wordt in de Bijbel "Jehovah" genoemd wanneer de tekst verwijst naar zijn wezen, dat de liefde zelf is. Hij wordt "God" genoemd wanneer...

vuur
Vuur, in de spirituele betekenis, kan zowel liefde als haat betekenen, afhankelijk van de context, net zoals natuurlijk vuur zowel troostend kan zijn door je...

gesproken
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

gerechtigheid
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

abraham
Abraham (of Abram, zoals hij in het begin van zijn verhaal wordt genoemd) is een van de belangrijkste personages in het verhaal van de heilige...

izak
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

gezworen
'To sware' is a binding.

weet
Zoals zovele gewone werkwoorden is de betekenis van "weten" in de Bijbel gevarieerd en afhankelijk van de context. En in sommige gevallen - wanneer het...

geeft
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

vergeet
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

zijt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

wederspannig
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

berg
'Hills' signify the good of charity.

stenen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

tafelen
'Tables,' as in Exodus 32:16, signify the external of the Word, because they are distinct from the writing, which is its internal. The external of...

veertig
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

brood
Het woord "brood" wordt in de Bijbel op twee manieren gebruikt. In sommige gevallen betekent het daadwerkelijk brood; in andere gevallen staat het voor voedsel...

water
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

vinger
The ten fingers signify all things terminated in ultimates.

woorden
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

midden
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

dage
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

verzameling
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

sta op
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

egypte
In de Bijbel betekent Egypte kennis en liefde voor de kennis. In goede zin betekent dat kennis van de waarheid van de Heer door de...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

beeld
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

onder
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

beide
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

handen
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ziet
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

kalf
Calves of the lips (Hos 14:2) are confessions from the affection of truth.

ogen
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

zonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

kwaad
Kwaad doen" betekent in de Bijbel specifiek aanvallen en verwonden door kwaad en valsheid tegen wat goed en waar is. Het omgekeerde is nooit het...

toorn
'Toorn', zoals in Genesis 49: 7, betekent afkeer van de waarheid. 'Grote toorn', zoals in Openbaring 00:12, betekent haat tegen de nieuwe kerk.

grimmigheid
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.

aaron
Aaron was de broer van Mozes. Hij symboliseert twee dingen, een tijdens het eerste deel van de exodus, toen hij woordvoerder van Mozes was, en...

tijd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

stof
Stof, in Ezechiël 26:12, betekent de laagste dingen die van het zinnelijk beginsel van de mens zijn. In Jesaja 40:12 betekent het stof uiterlijke of...

beek
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

Massa
'Massa' signifies things pertaining to the spiritual church.

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

stem
When the Lord speaks through the heaven, it descends into the lower spheres and is heard as thunder. As He speaks through the whole of...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

brengen
Zoals met gewone werkwoorden in het algemeen is de betekenis van "brengen" sterk afhankelijk van de context, maar in het algemeen staat het voor een...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.


Přeložit: