Deuteronomium 33

Studovat vnitřní smysl

           

1 Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israels gezegend heeft, voor zijn dood.

2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinai gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen.

3 Immers bemint Hij de volken! Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw woorden.

4 Mozes heeft ons de wet geboden, een erfenis van Jakobs gemeente;

5 En Hij was Koning in Jeschurun, als de hoofden des volks zich vergaderden, samen met de stammen Israels.

6 Dat Ruben leve, en niet sterve, en dat zijn lieden van getal zijn!

7 En dit is van Juda, dat hij zeide: Hoor, HEERE! de stem van Juda! en breng hem weder tot zijn volk; zijn handen moeten hem genoegzaam zijn, en zijt Gij hem een Hulp tegen zijn vijanden!

8 En van Levi zeide hij: Uw Thummim en Uw Urim zijn aan den man, Uw gunstgenoot; dien Gij verzocht hebt in Massa, met welken Gij getwist hebt aan de wateren van Meriba.

9 Die tot zijn vader en tot zijn moeder zeide: Ik zie hem niet; en die zijn broederen niet kende, en zijn zonen niet achtte; want zij onderhielden Uw woord, en bewaarden Uw verbond.

10 Zij zullen Jakob Uw rechten leren, en Israel Uw wet; zij zullen reukwerk voor Uw neus leggen, en dat gans verteerd zal worden, op Uw altaar.

11 Zegen, HEERE! zijn vermogen, en laat U het werk zijner handen wel bevallen; versla de lenden dergenen, die tegen hem opstaan en hem haten, dat zij niet weder opstaan!

12 En van Benjamin zeide hij: De beminde des HEEREN, hij zal zeker bij Hem wonen. Hij zal hem den gansen dag overdekken, en tussen Zijn schouders zal hij wonen!

13 En van Jozef zeide hij: Zijn land zij gezegend van den HEERE, van het uitnemendste des hemels, van den dauw, en van de diepte, die beneden is liggende;

14 En van de uitnemendste inkomsten der zon, en van de uitnemendste voortzetting der maan;

15 En van het voornaamste der oude bergen, en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen;

16 En van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de goedgunstigheid Desgenen, Die in het braambos woonde, kome de zegening op het hoofd van Jozef, en op den schedel des afgezonderden van zijn broederen!

17 Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns osses, en zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns; met dezelve zal hij de volken te zamen stoten tot aan de einden des lands. Dezen nu zijn de tien duizenden van Efraim, en dezen zijn de duizenden van Manasse!

18 En van Zebulon zeide hij: Verheug u, Zebulon! over uw uittocht, en Issaschar! over uw hutten.

19 Zij zullen de volken tot den berg roepen; daar zullen zij offeranden der gerechtigheid offeren; want zij zullen den overvloed der zeeen zuigen, en de bedekte verborgen dingen des zands.

20 En van Gad zeide hij: Gezegend zij, die aan Gad ruimte maakt! hij woont als een oude leeuw, en verscheurt den arm, ja ook den schedel.

21 En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij aldaar in het deel des wetgevers bedekt was; daarom kwam hij met de hoofden des volks; hij verrichtte de gerechtigheid des HEEREN, en zijn gerichten met Israel.

22 En van Dan zeide hij: Dan is een jonge leeuw; hij zal als uit Bazan voortspringen.

23 En van Nafthali zeide hij: O Nafthali! wees verzadigd van de goedgunstigheid, en vol van den zegen des HEEREN; bezit erfelijk het westen en het zuiden.

24 En van Aser zeide hij: Aser zij gezegend met zonen; hij zij zijn broederen aangenaam, en dope zijn voet in olie.

25 Ijzer en koper zal onder uw schoen zijn; en uw sterkte gelijk uw dagen!

26 Niemand is er gelijk God, o Jeschurun! Die op den hemel vaart tot uw hulp, en met Zijn hoogheid op de bovenste wolken.

27 De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijve den vijand voor uw aangezicht, en zegge: Verdelg!

28 Israel dan zal zeker alleen wonen, en Jakobs oog zal zijn op een land van koren en most; ja, zijn hemel zal van dauw druipen.

29 Welgelukzalig zijt gij, o Israel! wie is u gelijk? gij zijt een volk, verlost door den HEERE, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard is uwer hoogheid; daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen, en gij zult op hun hoogten treden!

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 33      

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 1. The state of the soul when it ceases to be led by Divine truth.

Verses 2-5. The Lord by obedience to the Divine law raised His Humanity even to the Divinity, whence is all the Divine life of the regenerate.

Verse 6. The understanding of the Word illuminated from heaven is the life of the soul.

Verse 7. Of good thence derived in the natural principle.

Verses 8-11. Concerning the genuine love of good or charity.

Verse 12. Of truth thus brought down into the life.

Verses 13-17. Of the internal good thus acquired in the rational mind.

Verses 18-19. Of the marriage between good and truth in the said.

Verses 20-21. Of a good life thence derived, and (verse 22) the consequent confirmation of truth in the soul, and (verse 23) victory in temptations, and (verses 24-25) happiness even to external and worldly things.

Verses 26-29. There is no help like the Lord, and none are so blessed as those who suffer themselves to be regenerated by Him.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalyps Onthuld 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 139, 921, 1675, 1748, 1756, 1788, 2162, ...

Apocalyps Onthuld 24, 241, 277, 287, 352, 353, 354, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 2, 79, 85

True Christian Religion 51, 190, 247, 776


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 70, 204, 278, 295, 316, 324, ...

De Domino 36

Marriage 51

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 27:28, 35:22, 23, 48:19, 49:3, 28

Exodus 3:2, 8:6, 15:7, 18, 17:7, 19:18, 23:28, 28:30, 30:7, 32:26, 28

Leviticus 10:11, 26:46

Numeri 23:9, 22, 32:1

Deuteronomium 4:7, 7:8, 9:22, 12:10, 17:9, 27:14, 32:15, 33:5, 26

Jozua 4:12, 14:6, 11, 17:14, 18, 19:47

Rechters 5:4, 18:27

I Samuël 2:27, 10:20

II Samuël 12:24, 25

I Koningen 5:5, 22:11

1 Kronieken 5:1, 2, 23, 12:9, 31, 32, 23:14

2 Kronieken 8:14, 30:22

Ezra 7:10

Nehemiah 8:7

Psalm 4:6, 18:45, 33:12, 50:2, 68:18, 34, 35, 89:24, 90:1, 104:3, 115:9, 119:111, 147:19

Jesaja 2:3, 19:1, 26:4, 33:16, 40:29, 31, 60:5

Jeremia 2:2, 12:7, 17:18, 23:6, 31:3, 14, 50:21

Hosea 11:1, 3

Micha 5:1

Habakkuk 3:3, 8, 19

Haggai 2:11, 12

Zacharia 8:12, 14:11

Maleachi 2:5

Mattheüs 10:37

Lucas 39, 14:26

Johannes 10:28

Jude 1:14

Významy biblických slov

zegen
De Heer is volmaakte liefde uitgedrukt als volmaakte wijsheid. Hij heeft ons geschapen opdat Hij ons zou kunnen liefhebben, ons eigen liefde en wijsheid zou...

mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

gezegend
De Heer is volmaakte liefde uitgedrukt als volmaakte wijsheid. Hij heeft ons geschapen opdat Hij ons zou kunnen liefhebben, ons eigen liefde en wijsheid zou...

dood
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

Paran
'Paran' or 'Elparan' signifies a state of illumination from the Lord’s divine human.

heiligen
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

voeten
Onze voeten zijn de laagste delen van ons lichaam, en ze zijn erg nuttig! In de Bijbel vertegenwoordigen voeten het laagste en meest utilitaire deel...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

jakobs
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

koning
Het menselijk verstand bestaat uit twee delen, een wil en een verstand, een zetel van liefdes en genegenheden, en een zetel van wijsheid en kennis....

hoofden
Het hoofd is het deel van ons dat het hoogst is, wat in representatieve zin betekent dat het datgene is wat het dichtst bij de...

stammen
In general, 'the twelve tribes' signify every aspect of the doctrine of truth and good, or of faith and love. Truth and good, or faith...

ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

handen
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

zijt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Levi
'Levi' signifies truth in practice, which is the good of life. 'Levi,' in the highest sense, signifies love and mercy, in a spiritual sense, he...

Urim
'Urim,' as in Isaiah 24:15, signifies the light from the divine truth proceeding from the Lord.

Massa
'Massa' signifies things pertaining to the spiritual church.

wateren
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

meriba
'Meribah' signifies things pertaining to the spiritual church.

vader
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

zonen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Neus
'A nose' signifies the life of good, because of the respiration which happens through it, which is life in the internal sense, and because of...

altaar
Het eerste altaar dat in het Woord wordt genoemd, is door Noach gebouwd nadat hij uit de ark kwam. Op dat altaar offerde hij schone...

vermogen
The word used for 'activity,' or 'energy' as in Genesis 47:6, in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something...

lenden
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

haten
Als je iemand echt haat, betekent dat dat je hem zou doden en zijn reputatie vernietigen als je dat kon doen zonder repercussies - zelfs...

benjamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

schouders
'The shoulder' signifies all power. 'The shoulder,' as in Ezekiel 29:7, signifies the power or faculty of understanding truth. 'To dwell between his shoulders,' as...

jozef
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

dauw
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

beneden
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

aarde
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

hoofd
Het hoofd is het deel van ons dat het hoogst is, wat in representatieve zin betekent dat het datgene is wat het dichtst bij de...

eerstgeborenen
Wanneer de Bijbel spreekt over generaties of geboortevolgorde, heeft de innerlijke betekenis te maken met de progressie van geestelijke staten en hun relatieve belangrijkheid. De...

hoornen
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

duizenden
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

efraim
Efraïm was de tweede zoon van Jozef die in Egypte werd geboren en werd, samen met zijn oudere broer Manasse, door Jakob tot dezelfde status...

manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

Zebulon
De naam Zebulon komt van een Hebreeuws stamwoord dat woonplaats betekent, of "samenwonen". In Genesis 30:19, 22 en Genesis 49:13Zebulon' betekent de manier waarop goed...

berg
'Hills' signify the good of charity.

gerechtigheid
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

zuigen
'The nurse,' in Genesis 24:59, signifies a state of innocence. 'The nurse,' in Genesis 35, signifies hereditary evil. 'A nurse,' as she feeds and nurses...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

eerste
In het Woord betekent "begin" niet alleen het begin van iets in de tijd. In de innerlijke zin betekent het de beginfase van een spirituele...

wetgevers
'A lawgiver,' as in Numbers 21:18, signifies the Lord.

Dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

leeuw
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

nafthali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

zuiden
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

voet
Onze voeten zijn de laagste delen van ons lichaam, en ze zijn erg nuttig! In de Bijbel vertegenwoordigen voeten het laagste en meest utilitaire deel...

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

ijzer
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

koper
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

dagen
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

hemel
De "lucht" in de Bijbel vertegenwoordigt het denken, maar op een zeer algemene manier - meer zoals ons vermogen om ideeën waar te nemen en...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

onder
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

armen
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

vijand
Een vijand in de Bijbel verwijst naar mensen die de liefde voor het kwaad koesteren en het valse denken dat uit het kwaad voortkomt. Op...

oog
Het is gebruikelijk om te zeggen "Ik zie" als we iets begrijpen. En inderdaad, "zien" in de Bijbel staat voor het begrijpen en begrijpen van...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

schild
'A shield' signifies defense which is trusted against evils and falsities. In respect to the Lord, it signifies defense, and in respect to people, confidence...

zwaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

vijanden
Een vijand in de Bijbel verwijst naar mensen die de liefde voor het kwaad koesteren en het valse denken dat uit het kwaad voortkomt. Op...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Enter into His Gates with Thanksgiving
Worship Talk | Ages over 18

 His Everlasting Arms
Use this line drawing of the Lord to show Him holding you, your family, or planet earth in His arms. A group of children might enjoy singing "He's Got the Whole World in His Hands."
Project | Ages 4 - 10


Přeložit: