Deuteronomium 32

Studovat vnitřní smysl

           

1 Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken; en de aarde hore de redenen mijns monds.

2 Mijn leer druipe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw; als een stofregen op de grasscheutjes, en als druppelen op het kruid.

3 Want ik zal den Naam des HEEREN uitroepen; geeft onzen God grootheid!

4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

5 Hij heeft het tegen Hem verdorven; het zijn Zijn kinderen niet; de schandvlek is hun; het is een verkeerd en verdraaid geslacht.

6 Zult gij dit den HEERE vergelden, gij, dwaas en onwijs volk! Is Hij niet uw Vader, Die u verkregen, Die u gemaakt en u bevestigd heeft?

7 Gedenk aan de dagen van ouds; merk op de jaren van elk geslacht; vraag uw vader, die zal het u bekend maken, uw ouden, en zij zullen het u zeggen.

8 Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israels.

9 Want des HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve.

10 Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel.

11 Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken;

12 Zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god met hem.

13 Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds; en Hij deed hem honig zuigen uit de steenrots, en olie uit den kei der rots;

14 Boter van koeien, en melk van klein vee, met het vet der lammeren en der rammen, die in Bazan weiden, en der bokken, met het vette der nieren van tarwe; en het druivenbloed, reinen wijn, hebt gij gedronken.

15 Als nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij achteruit (gij zijt vet, gij zijt dik, ja, met vet overdekt geworden!); en hij liet God varen, Die hem gemaakt heeft, en versmaadde den Rotssteen zijns heils.

16 Zij hebben Hem tot ijver verwekt door vreemde goden; door gruwelen hebben zij Hem tot toorn verwekt.

17 Zij hebben aan de duivelen geofferd, niet aan God; aan de goden, die zij niet kenden; nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor dewelke uw vaders niet geschrikt hebben.

18 Den Rotssteen, Die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten; en gij hebt in vergetenis gesteld den God, Die u gebaard heeft.

19 Als het de HEERE zag, zo versmaadde Hij hen, uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren.

20 En Hij zeide: Ik zal Mijn aangezicht van hen verbergen; Ik zal zien, welk hunlieder einde zal wezen; want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen, in welke geen trouw is.

21 Zij hebben Mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen, die geen volk zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken.

22 Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, en zal bernen tot in de onderste hel, en zal het land met zijn inkomst verteren, en de gronden der bergen in vlam zetten.

23 Ik zal kwaden over hen hopen; Mijn pijlen zal Ik op hen verschieten.

24 Uitgeteerd zullen zij zijn van honger, opgegeten van den karbonkel en bitter verderf; en Ik zal de tanden der beesten onder hen schikken, met vurig venijn van slangen des stofs.

25 Van buiten zal het zwaard beroven, en uit de binnenkameren de verschrikking; ook den jongeling, ook de jonge dochter, het zuigende kind met den grijzen man.

26 Ik zeide: In alle hoeken zoude Ik hen verstrooien; Ik zoude hun gedachtenis van onder de mensen doen ophouden;

27 Ten ware, dat Ik de toornigheid des vijands schroomde, dat niet hun tegenpartijen zich vreemd mochten houden; dat zij niet mochten zeggen: Onze hand is hoog geweest; de HEERE heeft dit alles niet gewrocht.

28 Want zij zijn een volk, dat door raadslagen verloren gaat, en er is geen verstand in hen.

29 O, dat zij wijs waren; zij zouden dit vernemen, zij zouden op hun einde merken.

30 Hoe zoude een enige duizend jagen, en twee tien duizend doen vluchten, ten ware, dat hunlieder Rotssteen hen verkocht, en de HEERE hen overgeleverd had?

31 Want hun rotssteen is niet gelijk onze Rotssteen, zelfs onze vijanden rechters zijnde.

32 Want hun wijnstok is uit den wijnstok van Sodom, en uit de velden van Gomorra; hun wijndruiven zijn vergiftige wijndruiven; zij hebben bittere bezien.

33 Hun wijn is vurig drakenvenijn, en een wreed adderenvergift.

34 Is dat niet bij Mij opgesloten, verzegeld in Mijn schatten?

35 Mijn is de wraak en de vergelding, ten tijde als hunlieder voet zal wankelen; want de dag huns ondergangs is nabij, en de dingen, die hun zullen gebeuren, haasten.

36 Want de HEERE zal aan Zijn volk recht doen, en het zal Hem over Zijn knechten berouwen; want Hij zal zien, dat de hand is weggegaan, en de beslotene en verlatene niets is.

37 Dan zal Hij zeggen: Waar zijn hun goden; de rotssteen, op welken zij betrouwden?

38 Welker slachtofferen vet zij aten, welker drankofferen wijn zij dronken; dat zij opstaan en u helpen, dat er verberging voor u zij.

39 Ziet nu, dat Ik, Ik Die ben, en geen God met Mij, Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik heel; en er is niemand, die uit Mijn hand redt!

40 Want Ik zal Mijn hand naar den hemel opheffen, en Ik zal zeggen: Ik leef in eeuwigheid!

41 Indien Ik Mijn glinsterend zwaard wette, en Mijn hand ten gerichte grijpt, zo zal Ik wraak op Mijn tegenpartijen doen wederkeren, en Mijn hateren vergelden.

42 Ik zal Mijn pijlen dronken maken van bloed, en Mijn zwaard zal vlees eten; van het bloed des verslagenen en des gevangenen, van het hoofd af zullen er wraken des vijands zijn.

43 Juicht, gij heidenen, met Zijn volk! want Hij zal het bloed Zijner knechten wreken; en Hij zal de wraak op Zijn tegenpartijen doen wederkeren, en verzoenen Zijn land en Zijn volk.

44 En Mozes kwam, en sprak al de woorden dezes lieds voor de oren des volks, hij en Hosea, de zoon van Nun.

45 Als nu Mozes geeindigd had al die woorden tot gans Israel te spreken;

46 Zo zeide hij tot hen: Zet uw hart op al de woorden, die ik heden onder ulieden betuige, dat gij ze uw kinderen gebieden zult, dat zij waarnemen te doen al de woorden dezer wet.

47 Want dat is geen vergeefs woord voor ulieden; maar het is uw leven; en door ditzelve woord zult gij de dagen verlengen op het land, waar gij over de Jordaan naar toe gaat, om dat te erven.

48 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, op dienzelfden dag, zeggende:

49 Klim op den berg Abarim (deze is de berg Nebo, die in het land van Moab is, die tegenover Jericho is), en zie het land Kanaan, dat Ik den kinderen Israels tot een bezitting geven zal;

50 En sterf op dien berg, waarheen gij opklimmen zult, en word vergaderd tot uw volken; gelijk als uw broeder Aaron stierf op den berg Hor, en werd tot zijn volken vergaderd.

51 Omdat gijlieden u tegen Mij vergrepen hebt, in het midden der kinderen Israels, aan het twistwater te Kades, in de woestijn Zin; omdat gij Mij niet geheiligd hebt in het midden der kinderen Israels.

52 Want van tegenover zult gij dat land zien, maar daarheen niet inkomen, in het land, dat Ik den kinderen Israels geven zal.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 32      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-6. The Lord recruits the soul with spiritual life when there is reception; it is man himself that rejects the Divine influx.

Verses 7-14. The implantation of good and truth in the soul in infancy and youth.

Verses 15-33. The declension of the natural man from Divine truth, and consequent destruction of good and truth in the soul.

Verses 34-43. But when the soul has found by experience the futility of all else and turns to the Lord, its evils and falsities are dissipated.

Verses 44-52. The absolute necessity of carrying out the Divine will in the life again impressed upon the soul. Truth gives to the soul a perception of heaven, but cannot bring it thither till carried out in the life.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 411

Vervolg Over Het Laatste Oordeel 82


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 342, 353, 477, 566, 1259, 1678, 1691, ...

Apocalypse Revealed 216, 245, 298, 315, 316, 336, 342, ...

Leer over de Gewijde Schrift 51, 101

The Last Judgement 46

True Christian Religion 264, 706


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 39, 120, 281, 283, 314, 329, 331, ...

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 2, 53

An Invitation to the New Church 35

Spiritual Experiences 5545

The White Horse - Appendix 1

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:31, 10:5, 17:8

Exodus 4:22, 8:6, 19:4, 32:12, 14, 34:5

Leviticus 14:34, 17:7, 26:25

Numeri 13:8, 16, 14:21, 28, 20:12, 24, 27:12, 32:38, 33:30, 38

Deuteronomium 1:37, 4:9, 26, 7:9, 10, 8:2, 3, 9:14, 28, 29, 11:19, 13:8, 14:1, 28:47, 29:28, 30:16, 20, 31:13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 30, 32:5, 20, 33:5

Jozua 23:10, 24:17

Rechters 5:8, 10:14

I Samuël 2:2, 6, 10:1

II Samuël 20:19, 22:31, 47, 48

I Koningen 14:9, 10, 16, 22, 20:28

2 Koningen 14:26, 17:11, 17, 18, 20, 23, 20:5, 21:6, 22:17

1 Kronieken 29:10, 13

2 Kronieken 12:1, 24:24

Nehemiah 9:6, 8, 25, 26

Esther 6:13

Job 5:18, 8:8, 10:7, 15:19, 29:6, 22, 34:10

Psalm 7:13, 14, 17:8, 33:4, 12, 34:17, 44:2, 45:6, 50:22, 58:5, 72:6, 77:6, 78:5, 58, 79:10, 85:3, 89:27, 90:13, 94:1, 100:3, 102:28, 106:5, 21, 37, 40, 107:4, 135:14, 140:9, 145:5, 17, 149:9

Proverbs 4:13

Prediker 3:14

Jesaja 1:2, 4, 10, 10:12, 13:22, 17:10, 19:22, 25, 30:17, 34:17, 42:23, 43:1, 12, 13, 44:2, 22, 47:7, 48:11, 50:1, 58:14, 59:18, 60:6, 63:8, 9, 65:3

Jeremia 2:7, 11, 21, 28, 31, 32, 4:22, 5:7, 31, 8:12, 17, 19, 10:16, 11:12, 15:3, 14, 18:15, 19:4, 22:20, 42:10, 44:7, 8, 46:10, 50:18, 51:36

Klaagliederen 1:20, 2:2, 3, 4

Ezechiël 7:15, 8:3, 9:6, 16:13, 46, 63, 19:12, 22:12, 21, 25:14, 32:10

Daniël 4:27, 34, 12:7

Hosea 4:7, 5:14, 8:14, 9:12, 16, 11:4, 6, 13:5, 12

Joël 2:18

Amos 5:6

Micha 6, 6:14

Nahum 1:2

Zefanja 18

Zacharia 2:12

Maleachi 1:6

Mattheüs 17:17

Lucas 19:42, 21:22

Johannes 5:21, 8:51

Handelingen van de Apostelen 17:26

Romeinen 9:14, 10:19, 12:19, 15:10

1 Korintiërs 10:22

2 Thessalonicenzen 1:6

1 Timoteegras 6:16

Hebreeuwen 10, 10:30, 31

2 Peter 2:3

Apocalyps 4:9, 6:10, 10:5, 15:3

Významy biblických slov

hemel
De "lucht" in de Bijbel vertegenwoordigt het denken, maar op een zeer algemene manier - meer zoals ons vermogen om ideeën waar te nemen en...

spreken
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

aarde
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

regen
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

dauw
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

kruid
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

volkomen
'Upright' signifies truth originating in charity. Truth may be derived from various origins, but what originates in the good of charity from the Lord is...

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

rechtvaardig
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

geslacht
Iets "voortbrengen" is het scheppen ervan, en dat idee ligt ten grondslag aan de betekenis van een "generatie" van mensen - het is een groep...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

dwaas
By a fool is signified he who is in falsities and evils from the love of self; consequently, from self-derived intelligence. To say “thou fool"...

vader
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

dagen
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

van ouds
In veel gevallen is het gebruik van "eeuwigheid" in de Bijbel vrij letterlijk, eenvoudig betekent het voor altijd. Dit is vooral waar wanneer de tekst...

Ouden
Oudsten worden in de Bijbel voornamelijk op twee manieren genoemd: Ten eerste de oudsten van Israël, en ten tweede de 24 oudsten die in Openbaring...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

wildernis
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

nest
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

rijden
'To ride' signifies being elevated regarding the intellectual part of the mind. To ride upon a cherub,' as in Psalm 18:9, 10, denotes the Lord’s...

velds
Een "akker" staat in de Bijbel meestal voor de kerk van de Heer, en meer in het bijzonder voor het verlangen naar het goede binnen...

honig
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

zuigen
To 'suck,' as in Isaiah 66:11, signifies influx from the Lord. To' suck the abundance of the sea' signifies imbibing truths of doctrine from the...

rots
'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word.

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

boter
Butter (Isa. 7:14, 16) signifies the Lord's celestial principle, and honey that is derived from thence. Butter of the herd (Deut. 32:13) signifies the celestial...

melk
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

vet
Fat signifies the celestial principle. Fat things, full of marrow, signify goodnesses. Fat and blood signify interior goods and truths, and hence the Israelites, prior...

nieren
'Kidneys,' as in Exodus 29:13, signify interior truths, or truths exploring, purifying, and correcting.

tarwe
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

goden
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

vaders
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

vergeten
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

zonen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dochteren
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

verbergen
'To hide themselves in the dens and in the rocks of the mountains,' as mentioned in Revelation 6:15, signifies being in evils and in falsities...

zien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ijdelheden
'Vanity' signifies evil and the falsity of evil. 'Vanities of strangers' signifies falsities of religion.

vuur
Vuur, in de spirituele betekenis, kan zowel liefde als haat betekenen, afhankelijk van de context, net zoals natuurlijk vuur zowel troostend kan zijn door je...

toorn
'Toorn', zoals in Genesis 49: 7, betekent afkeer van de waarheid. 'Grote toorn', zoals in Openbaring 00:12, betekent haat tegen de nieuwe kerk.

hel
'Hell,' as mentioned in Jonah 2:3, signifies the earth below.

bergen
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

pijlen
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

tanden
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

zwaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

duizend
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

verkocht
'To sell,' as in Genesis 41:56, means transferring to another as their own, because what is sold becomes the property of the one who buys...

vijanden
Een vijand in de Bijbel verwijst naar mensen die de liefde voor het kwaad koesteren en het valse denken dat uit het kwaad voortkomt. Op...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

wijn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

schatten
'Treasuries' denote knowledges of good and truth, and, in the opposite sense, evil and falsity.

voet
Onze voeten zijn de laagste delen van ons lichaam, en ze zijn erg nuttig! In de Bijbel vertegenwoordigen voeten het laagste en meest utilitaire deel...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

aten
Als we eten, breekt ons lichaam het voedsel af en haalt er zowel energie als materialen uit voor de opbouw en het herstel van het...

dronken
Dronken zijn zonder wijn (Jes. 29:9), dat zijn zij die zich niets aantrekken van het Woord en de waarheden van het geloof, en dus geen...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

ziet
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dood
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

eeuwigheid
In veel gevallen is het gebruik van "eeuwigheid" in de Bijbel vrij letterlijk, eenvoudig betekent het voor altijd. Dit is vooral waar wanneer de tekst...

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

bloed
De interne betekenis van "bloed" is een beetje lastig, omdat Swedenborg twee betekenissen geeft die nogal verschillend lijken. In de meeste gevallen verbindt Swedenborg bloed...

vlees
Vlees heeft verschillende betekenissen, alleen al in zijn meest voor de hand liggende vorm. Het kan alle levende wezens betekenen, zoals wanneer de Heer spreekt...

eten
Als we eten, breekt ons lichaam het voedsel af en haalt er zowel energie als materialen uit voor de opbouw en het herstel van het...

hoofd
Het hoofd is het deel van ons dat het hoogst is, wat in representatieve zin betekent dat het datgene is wat het dichtst bij de...

heidenen
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

wreken
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

wraak
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

kwam
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

woorden
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hosea
The Book of Hosea, from the first chapter to the last, treats of the falsification of the genuine understanding of the Word, and of the...

zoon
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

waarnemen
'To observe' stands for all aspects of the Word in general.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

leven
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

de Jordaan
De rivier de Jordaan scheidt het land Kanaän van het land in het oosten. Deze scheiding staat voor de verdeling van de menselijke geest in...

jordaan
De rivier de Jordaan scheidt het land Kanaän van het land in het oosten. Deze scheiding staat voor de verdeling van de menselijke geest in...

berg
'Hills' signify the good of charity.

moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

jericho
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

kanaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

aaron
Aaron was de broer van Mozes. Hij symboliseert twee dingen, een tijdens het eerste deel van de exodus, toen hij woordvoerder van Mozes was, en...

midden
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Kades
'Kadesh' denotes truths, and contention about truths.


Přeložit: