Daniël 7

Studovat vnitřní smysl

           

1 In het eerste jaar van Belsazar, den koning van Babel, zag Daniel een droom, en gezichten zijns hoofds, op zijn leger; toen schreef hij dien droom, en hij zeide de hoofdsom der zaken.

2 Daniel antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij nacht, en ziet, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee.

3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden.

4 Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens, en aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven.

5 Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer, en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot hetzelve: Sta op, eet veel vlees.

6 Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug; ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan hetzelve werd de heerschappij gegeven.

7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen.

8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende.

9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur.

10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend.

11 Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak; ik zag toe, totdat het dier gedood, en zijn lichaam verdaan werd, en overgegeven om van het vuur verbrand te worden.

12 Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonde toe.

13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen.

14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natien en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.

15 Mij, Daniel werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij.

16 Ik naderde tot een dergenen, die daar stonden, en verzocht van hem de zekerheid over dit alles; en hij zeide ze mij, en gaf mij de uitlegging dezer zaken te kennen.

17 Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen.

18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.

19 Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, hetwelk verscheiden was van al de andere, zeer gruwelijk, welks tanden van ijzer waren, en zijn klauwen van koper; het at, het verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten.

20 En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren, en den anderen, die opkwam, en voor denwelken drie afgevallen waren, namelijk dien hoorn, die ogen had, en een mond, die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was, dan van zijn metgezellen.

21 Ik had gezien, dat diezelve hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht,

22 Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten.

23 Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen.

24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen.

25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

26 Daarna zal het gericht zitten, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende, tot het einde toe.

27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.

28 Tot hiertoe is het einde dezer rede. Wat mij Daniel aangaat, mijn gedachten verschrikken mij zeer, en mijn glans veranderde aan mij; doch ik bewaarde dat woord in mijn hart.

  

   Studovat vnitřní smysl

Daniel's First Vision: 4 Beasts and the Little Horn      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Woodcut

This opening verse of the prophecies of Daniel has a resounding similarity to the opening verses of most of the preceding chapters of the book of Daniel. Like them, it places the vision in a context, we are shown the point of our regeneration at which the Lord is directing us: the first year of Belshazzar, king of Babylon.

In the internal sense, time is an indication of state. This means that the events and prophecies of Daniel do not follow in a strict chronological order, but rather happen on different levels at the same time. While Nebuchadnezzar is king of Babylon, representing selfishness in our inner self, Belshazzar rules our outer self. The work of overcoming selfish motives has to go hand in hand with the removal of that very selfishness in our external—otherwise the exercise is purely intellectual. Daniel’s visions in the last six chapters of the book, indicate the process by which we become aware of the effects of selfishness in our daily lives: when Belshazzar is king.

In spiritual development, we sometimes delude ourselves that change follows effort without delay. Nothing could be further from the truth. Our habits are very powerful—often we are not even aware that we have them. Yet "regeneration" literally means "re-birth," which entails casting out each and every obstacle in the path of our spiritual development. This can only be done by examining the exterior motives in our lives, and getting to the very bottom or root of our behaviors.

Daniel’s vision traces this exploration for us. Each of the four beasts he saw rising up from the sea depict the states of an evil life in us, with the added twist in their relationship to the religious principles a person purports to hold. Each must be examined and rejected. Every detail of the vision, therefore is important.

As with all numbers in the Word, the number "four" has a special meaning vitally important to the exposition. "Four" represents a joining together, and so has the same meaning as the number "two," (Arcana Coelestia 1686, 9103, 9601) which is obvious since "four" is the result of two multiplied into itself.

In a general sense, when the term "four winds" is mentioned in the Word, it means "all things of good and of truth, thus all things of heaven and of the church" (Arcana Coelestia 9642:10) flowing into a person, for "wind" means the influx of life from the Lord (Apocalypse Revealed 343). Thus the Lord breathed life into Adam in the Garden of Eden, and again on His disciples, filling them with the Holy Spirit. In an ideal situation, the presence of the Lord, both in our will and our understanding, in equal measure, indicates a state of regeneration. In that state, we are as "four-square" as the New Jerusalem.

As in so many cases in the book of Daniel, the symbolism needs to be reversed in order to see its full meaning. Daniel is in Babylon, a servant to the king, and thus anything usually relating to the Lord is inverted to relate to the king of Babylon, as selfishness: the opposite of love to the Lord.

The influx then is not goodness and truth, but evil and falsity, specifically love of self and control over others. The "sea" in this vision depicts the great restless tide of selfishness controlling our external being. The book of Daniel is a picture of a person whose conscience is restricted to thoughts and feelings, yet whose behavior, attitudes, and habits still reflect the old states of selfishness (Apocalypse Explained 316). Babylon reigns. In the vision that follows, the states and their effects are revealed.

The vision of the four beasts coming up from the sea tells our story when we cynically misuse truth to live selfishly, until evil completely takes over and would destroy us (Apocalypse Explained 556, Apocalypse Revealed 574). Evil will succeed unless the power of the truth, in our conscience, overcomes evil and allows us to reject it.

The first of these beasts was like a lion with eagle’s wings. Lions are mentioned many times in the Word, and usually describe the power of truth to destroy falsity and evil (Apocalypse Explained 556). But in this vision, describing Babylon, the lion takes on the opposite meaning: the lion represents the power of the love of self (Arcana Coelestia 6367), and the power of falsity to destroy truths.

The eagle's wings, representing human reason, were taken away from the lion, and he was made to stand on his two feet like a man, and a man’s heart was given to him. A person engrossed in selfishness loses their ability to appreciate religion, and weighted down by their own contrary thoughts, find themselves alienated from the truth.

Next, Daniel saw a bear raised up on one side. This posture indicates our eagerness to misinterpret the Word to suit our own means (Arcana Coelestia 781). This a vision of the human state when self love (Nebuchadnezzar) rules our internal being, and the expression of that selfishness (Belshazzar) controls our daily actions. The bear is the pleasure of justifying evil with our own 'superior' reasoning.

It is easy to be kind, while manipulating other people for our own benefit. It is easy to present oneself as a spiritual being in order to deceive other people. In such a life, charity is a dead form. Thus the bear had three ribs hanging from its mouth.

Daniel never tells who commanded the bear to 'arise, and devour more flesh,' but perhaps the urging comes from deeper states of selfishness which control our external actions. Whatever its origin, these words give voice to the heart of a person misusing the Word for his or her own gain.

A leopard is "a ferocious beast" which loves to "kill harmless animals." Its very appearance, black spots on white, illustrates the effect of falsity on truth (Apocalypse Revealed 57). But the leopard in Daniel also had four wings like a bird. As in the case of the lion which had the wings of an eagle, the wings here also signify our intellect destroying the truth. The four wings on the leopard depict "confirmations of what is false" (Apocalypse Revealed 574).

The leopard not only had four wings, but also four heads. This is a depiction of human degradation when falsity rules. It is a state of spiritual insanity, for when a selfish internal acts with a falsified external, there is nothing to prevent a person engaging in all kinds evil (Arcana Coelestia 1944:3). In this state, the conscience is enslaved, powerless to stop the madness.

The fourth beast, whose appearance is not described, signifies the "destruction of truth and good" (Apocalypse Revealed 574). Once a person reaches this state of degeneration, they stop at nothing to destroy any restraining influences. Falsity is used to destroy truth through denial or twisting it to suit one’s own ends. This process is described as "teeth like iron" devouring and breaking in pieces (see 1 explanation of Daniel 2 for a description of 'iron')(Apocalypse Revealed 556).

'A horn' is usually a symbol of power, and in the highest sense, the power of truth against falsity. But again, in this story the opposite sense applies, and the power here is of falsity for evil (Apocalypse Explained 316). These ten horns depict the complete power falsity has over the way we act.

The whole sordid description of the four beasts culminates on a little horn. This is the complete perversion of anything good and true drawn from the Word, and so represents the final profanation. If there was no counter-balancing conscience, a person would be irrevocably in hell.

The casting out of the three horns depicts the power of evil and falsity to destroy and remove the truths of the Word (Apocalypse Explained 316). The number "three" represents fullness or completeness, and thus the power of evil when brought into action to destroy all truths. Hence, the old saying 'when you break one of the Commandments, you break them all,' takes on a more powerful meaning.

The next image shifts: we see the thrones "cast down" signifying the falsities (Arcana Coelestia 8215) from the beasts, judged by the truths of the Word forming our conscience. All judgment begins with truth, for truth provides the balances upon which our lives are measured.

In the image of God’s throne, symbolizing judgment, it is important to remember that His judgment is always a product of love and mercy. But the Lord’s love should not be confused with license: just because He loves the human race, individually and collectively, this does not mean evil is permissible. Evil interferes with a person’s reception of the Lord, putting barriers between Him and ourselves. For the most part, the Lord permits evils, but does not will them, because they are useful reminding us to turn away from them (Divine Providence 275, 278). Yet there are times when human beings overstep the mark.

The judgment in this chapter must be seen in its context, which is in the reign of Belshazzar. It is the story of both the beasts and the fact that Belshazzar was weighed in the balances, found wanting, and killed by Darius. That in essence is a judgment on the external’s of our lives, on our behavior. and attitudes which have their origin in the Nebuchadnezzar states of our inner being.

Here, however, we see the origin of truth as "the Ancient of Days," sitting on the throne of judgment, heralding the destruction of one state and the beginning of another (Apocalypse Revealed 574). The "Ancient of Days" is an image of the love of the Lord (Arcana Coelestia 9470), and in a sense is the Divine counterpart to the love we are led to by means of truth. The object of all truth is to lead one to a love of God, and a love of the neighbor, and a life expressive of both. Our love for God is a reflection of His love for us.

In the Word, a garment corresponds to truth one knows and which forms a part of a person’s mind. Thus the garment of the Ancient of Days represents the truth veiling over the Divine Good. This truth is truth in our minds, in our conscious minds (Arcana Coelestia 9470, Apocalypse Explained 67). These garments were as white as snow to show us the quality of the intelligence and wisdom we can have from the Lord (Apocalypse Explained 195:18).

'Hair' means the most external parts of our lives—the natural thoughts and feelings we have which prompt us into action, all perfectly conscious. While we are in this world, this very external part of us seems to be vitally important, but in fact it is only driven by the inner things. If these are from the Lord, then our external will also appear as virgin wool.

The fire of the throne is the appearance of the Lord's love. The wheels represents the wisdom and intelligence we have from the Lord, which are full of love and so are described as "burning."

All judgment is done by the Lord. The Lord’s birth in Bethlehem was the beginning of a last judgment on the ancient churches, and that judgment from love by means of wisdom, came about through the life and death of Jesus Christ, the Divine Human of the Lord.

In Daniel’s vision, there is a similar relationship between the Ancient of Days, seated on His throne, and the Son of Man to whom was given all power. The Ancient of Days represents the Lord, and in that vision we saw the unity of the Divine love and Divine wisdom in the fiery throne upon which He sat.

Once the presence of the Lord has been established in us by the overthrow of evil and falsity, we will continue to develop in goodness and truth. This spiritual growth is described in the words that 'the Son of Man was given an everlasting dominion,' a theme repeated in verses 18 and 27. The kingdom of the Son of Man extended over "all peoples, nations and tongues," representing the different states of the human mind which will be made subject to truth from the Word. "Peoples" are the truths of doctrine—in this case, the false ideas which affect our behavior to be judged against the truth introduced into our minds by the conscience. "Nations" mean the evils of life, overthrown in the process of judgment (Apocalypse Revealed 483, Apocalypse Explained 175, 455). Thus in the process of judgment, both our habitual thoughts and feelings will be confronted by truth, and replaced by feelings drawn from the goodness and truth of the Lord. Finally, "tongues" signify the actions drawn from evil feelings and false thoughts—these too will be brought down in our personal "last judgment."

The "time, times, and half a time" are the states of temptation and combat we need to go through in order to regenerate. Yet each minute of that combat is a temptation, and temptation only takes place within the framework or regeneration. Thus a person being tempted, who resists the evil, sits in judgment on that evil, and from the power of the Lord will eventually prevail over it.

These final verses are a vision of things yet to come. This is before our entrance into the Lord’s kingdom, before the power of falsity is broken. We still have growing to do. There are still states we need to face and overcome. Even with this marvelous promise of ultimate victory, Daniel found that his thoughts still troubled him.

-----
Footnotes:

http://newchristianbiblestudy.org/bible/story/daniel-interprets-nebuchadnezzars-dream/king-james-version

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalyps Onthuld 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Echtelijke Liefde 26, 81, 193

Divine Providence 134

Doctrine of the Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Doctrine of the Sacred Scripture 49, 86

Doctrine of Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 3

Over het Woord (Janssens vertaling) 10, 15, 25

Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 37:11

Numeri 12:6

Deuteronomium 28:49

I Koningen 22:19

Job 25:3

Psalm 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Jesaja 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremia 4:7, 49:19, 51:42

Ezechiël 1:16, 26

Daniël 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadiah 1:17

Habakkuk 2:2

Zacharia 1

Mattheüs 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Lucas 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

Johannes 3:35, 5:27, 12:34

Handelingen van de Apostelen 1:6

1 Korintiërs 6:2, 15:27

Hebreeuwen 12:22

Apocalyps 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Významy biblických slov

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

daniel
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

sta op
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

kleed
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

wit
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

raderen
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

geopend
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

uitlegging
'Interpretations,' as in Genesis 40:22, signify prediction.

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

waarheid
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

ijzer
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

koper
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

gezien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

spreken
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

wet
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

onder
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Signs of a Spiritual Awakening Explained

We not only identify the six major categories of the signs of spiritual awakening, but explain why they are what they are, and what ties them all together.


Our Bodies Connect to God's Design of the Universe

The human body is a microcosm of the divine design. Join us to learn about its connection to heaven and what its form can teach us about spiritual reality and how our minds work.


What the Bible Is - Swedenborg and Life

Is the Bible just an outdated book of confusing and contradictory moral lessons? Here’s one spiritual explorer’s philosophy on the hidden meaning of the Word.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17


Přeložit: