Daniël 6

Studovat vnitřní smysl

           

1 Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent twee en zestig jaren oud zijnde.

2 En het dacht Darius goed, dat hij over het koninkrijk stelde honderd en twintig stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden;

3 En over dezelve drie vorsten, van dewelke Daniel de eerste zou zijn, denwelken die stadhouders zelfs zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed.

4 Toen overtrof deze Daniel die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was; en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk.

5 Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden, tegen Daniel vanwege het koninkrijk; maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, dewijl hij getrouw was, en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd.

6 Toen zeiden die mannen: Wij zullen tegen dezen Daniel geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in te wet zijns Gods.

7 Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot den koning, en zeiden aldus tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid!

8 Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen, en een sterk gebod te maken, dat al wie in dertig dagen een verzoek zal doen van enigen god of mens, behalve van u, o koning! die zal in den kuil der leeuwen geworpen worden.

9 Nu, o koning! gij zult een gebod bevestigen, en een schrift tekenen, dat niet veranderd worde, naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag wederroepen worden.

10 Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod.

11 Toen nu Daniel verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieen, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had.

12 Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden Daniel biddende en smekende voor zijn God.

13 Toen kwamen zij nader, en spraken voor den koning van het gebod des konings: Hebt gij niet een gebod getekend, dat alle man, die in dertig dagen van enigen god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning! in den kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide: Het is een vaste rede, naar de wet der Meden en Perzen, die niet mag wederroepen worden.

14 Toen antwoordden zij, en zeiden voor den koning: Daniel, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda heeft, o koning! op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt; maar hij bidt op drie tijden 's daags zijn gebed.

15 Toen de koning deze rede hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelven, en hij stelde het hart op Daniel om hem te verlossen; ja, tot den ondergang der zon toe bemoeide hij zich, om hem te redden.

16 Toen kwamen die mannen met hopen tot den koning, en zij zeiden tot den koning: Weet, o koning! dat der Meden en der Perzen wet is, dat geen gebod noch ordonnantie, die de koning verordend heeft, mag veranderd worden.

17 Toen beval de koning, en zij brachten Daniel voor, en wierpen hem in den kuil der leeuwen; en de koning antwoordde en zeide tot Daniel: Uw God, Dien gij geduriglijk eert, Die verlosse u!

18 En er werd een steen gebracht, en op den mond des kuils gelegd: en de koning verzegelde denzelven met zijn ring, en met den ring zijner geweldigen, opdat de wil aangaande Daniel niet zou veranderd worden.

19 Toen ging de koning naar zijn paleis, en overnachtte nuchteren, en liet geen vreugdespel voor zich brengen; en zijn slaap week verre van hem.

20 Toen stond de koning in den vroegen morgenstond met het licht op, en hij ging met haast henen tot den kuil der leeuwen.

21 Als hij nu tot den kuil genaderd was, riep hij tot Daniel met een droeve stem; de koning antwoordde en zeide tot Daniel: O Daniel, gij knecht des levenden Gods! heeft ook uw God, Dien gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen?

22 Toen sprak Daniel tot den koning: O koning, leef in eeuwigheid!

23 Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij gevonden is; ook heb ik, o koning! tegen u geen misdaad gedaan.

24 Toen werd de koning bij zichzelven zeer vrolijk, en zeide, dat men Daniel uit den kuil trekken zou. Toen Daniel uit den kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, dewijl hij in zijn God geloofd had.

25 Toen beval de koning, en zij brachten die mannen voor, die Daniel overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil der leeuwen hen, hun kinderen, en hun vrouwen; en zij kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden ook al hun beenderen.

26 Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natien en tongen, die op de ganse aarde woonden: Uw vrede worde vermenigvuldigd!

27 Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den God van Daniel; want Hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en Zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het einde toe.

28 Hij verlost en redt, en Hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde; Die heeft Daniel uit het geweld der leeuwen verlost. [ (Daniel 6:29) Deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius, en in het koninkrijk van Kores, den Perziaan. ]

  
   Studovat vnitřní smysl

Daniel in the Lions' Den      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Henry Ossawa Tanner (United States, Pennsylvania, Pittsburgh, 1859 - 1937) 
Daniel in the Lions' Den, 1907-1918. Painting, Oil on paper mounted on canvas, 41 1/8 x 49 7/8 in.

Darius was the king of Babylon. This means that his correspondence falls into the same category as Nebuchadnezzar and Belshazzar. Babylon, as we have seen many times, describes the love of ruling over other people from a love of self. Nebuchadnezzar represents the falsification of the Word and destruction of truth (AR 47) which draws its strength from an unbridled love of self. As his story unfolds, we see the impact of truth both on the love of self, bringing it into order, and the recognition of the Lord and His Word. In first four chapters, Nebuchadnezzar declines while Daniel ascends.

The final verse of chapter five tells us that Darius was sixty two years old when he came upon the throne of Babylon. Age in the Word always indicates state, and the number of years are the qualities of that particular state. So this age is an insight into the character of this new king.

As we saw in Chapter three, six represents a state of incompleteness, and has the same meaning as "two" (AC 900)—and for the same reason: it is one less than a number signifying completeness. Two comes before three as six comes before seven. Both "three" and "seven" represent completeness, for example, the Lord was in the tomb for three days, or the trinity of Father, Son and Holy Spirit. The number seven is similar: after creation the Lord rested on the seventh day, and in the Ten Commandments we are instructed to obey that day and keep it holy. "Six" falls just short of this representation of perfection, and so illustrates a state of imperfection.

The picture of Darius begins to emerge as states laying the ground work of faith and goodness, as we put to rest the overt evil depicted by Belshazzar. Initially these states are weak, for they belong to our early regeneration. The root cause of the weakness should not be forgotten: Darius, by killing Belshazzar became the king of Babylon, thus representing our love of self.

But he is different from his predecessors: Nebuchadnezzar progressed in his understanding and appreciation of the Lord’s power, Belshazzar did not. Darius completes the story of Nebuchadnezzar, the chastised love of self. Selfishness is humbled in Darius: he places Daniel at the very head of his government, second only to himself. The implications of this accolade should not be lost: since selfishness is only subdued by the conscience, the conscience needs to become the prime motivator in our feelings, thoughts, and actions.

"Wise men" and "governors" are a theme in the first half of the book of Daniel. While usually failing, these are the first people kings seek advice from. They represent our habitual thoughts (the wise men) and loves (the governors) under our central selfishness. In this chapter, Darius divided his kingdom into one hundred and twenty provinces, each ruled by a "satrap" or governor.

In the internal sense, these officials represent the thoughts and affections springing from the central or ruling love. Darius, like Nebuchadnezzar and Belshazzar before him, was a king of Babylon, and thus represents our love of self, but a love of self under control. So the satraps represent the affections springing from this love.

The number "one hundred and twenty" is another compound number describing the affections represented by the satraps. In a perfect square, like the number one hundred, the length and breadth are fully equal. Thus the quality of goodness and truth is the same. Ten represents states of remains, or states of goodness and truth implanted in the human mind by the Lord. Ten multiplied by ten doubles this meaning—fullness of remains (AC 1988 [2]).

For "one hundred and twenty" we must add the final twenty. Twenty is ten times two. As we saw earlier, two represents the state before completeness, the necessary turmoil to achieve that completeness (AC 900). Yet the number two also describes the state of conjunction, where goodness and truth are brought into harmony through the trials and temptations of life.

So the one-hundred twenty satraps symbolize the approaching states of regeneration, where the love of self has been somewhat purified of the profanation, represented by Belshazzar. They mark progress in human regeneration. The truths we learn, represented by Daniel, find fuller expression in daily life.

Darius’ reign is one of promise, which is developed even further: over these one hundred and twenty satraps, Darius appointed three "presidents," of whom Daniel was the first. Daniel would control the land, the satraps would report to him, and he would rule as the de facto ruler of Babylon. This is a long way from the captive boy led out of Jerusalem—it is a long way from the first stirrings of conscience, to the point where our lives are firmly under the guidance and control of the conscience. Daniel’s appointment to this post of authority is a clear promise of victory for truth in our minds, if we are willing to listen to its leading, allowing it to humble and judge us, as Nebuchadnezzar and Belshazzar were humbled and judged.

The satraps, seeing Daniel’s exalted position, plotted against him. When they could find nothing personally wrong with him, they planned to use his devotion to the Lord to undermine him. This is the essential point of conflict between our conscience and our love of self. Even when the love of self has been subdued, it still retains a tendency to exalt itself. There is something in us which causes us to look back with fondness to the days before we were fighting selfishness, a memory that can be fleeting, yet powerful. It is in that moment when we are vulnerable to temptation. This kind of weakness allows the thoughts and attitudes from selfishness to reassert themselves. We fall back into our old ways.

In these circumstances, though it may not seem so at the time, we are setting ourselves over God—we convince ourselves that our needs, our wants, our desires are more important than anything else. In what might later seem like a moment of spiritual madness, we set aside our conscience and embrace a concept, and attitude, an action we know to be wrong. Like Darius, we have been seduced by pride.

In temptation, our loves give us comfort. If we love goodness, truth, and doing the right thing, then those loves cannot be undermined by temptation. Love forms the basis of our spiritual lives, and if it is good, then it offers us a tranquility of mind and strength of spirit to overcome the temptation. Thus Daniel’s home, where he fled in the face of Darius’ unreasonable demand, is an image of our loves.

If a house represents our loves, then the chambers in the house are the good things springing from those loves (AC 3900). We cannot divorce good thoughts, feelings, and activities from our loves, for love permeates throughout our whole being once we have been regenerated. In temptation we take solace in these, we have to remind ourselves of the progress we have made, that the Lord in His mercy has given us the ability to turn our backs on the pure selfishness which nearly destroys us.

So Daniel knelt facing Jerusalem, his home city, which represents the church in us: the ability to humble and submit ourselves to the Lord. To kneel is a sign of humility and adoration. It contains a recognition of the Lord’s power over our lives.

But it is easy for our selfishness to make ridiculous demands on us, things which would bind the conscience and make it ineffective, things which go against the grain of our concept of truth. Having laid this trap for our conscience, we begin the process of pointing out its non-compliance. How often we tell ourselves we should do this or that, even though we know it is wrong. When our conscience pricks us, and reminds us of the truth, we turn away.

It is so easy to see only the immediate and positive benefits to ourselves, just as Darius must have felt so pleased that no one would ask a favor of any man or god, other than himself. In a country with thousands of household gods, this would have been the epitome of power. How long did it last? How long does any evil last? Many evils give only momentary pleasures before the effects begin to make themselves felt. Adultery, murder, theft, hatred, and revenge only last as long as given vent. Then we have the damage to contend with: guilt, fear, loss of prestige or esteem, loss of love, loss of friends.

The story of Daniel in the lions’ den is one of the best known in the Word. On the surface it tells the story of courage, deliverance and the defeat of pride. In the internal sense it tells of the final battle between selfishness and conscience. Every detail has meaning.

In the Word the image of a lion is used in connection with the Lord. He is the Lion of the tribe of Judah who was able to open the sealed scroll in the book of Revelation. He is the lion who roars as He comes to fight for Mount Zion (Isaiah 31:4). Thus the Lord as a lion illustrates His great love for fighting against the evils which infest humanity, and preserving us from them.

In this case, the lions change meaning from beautiful strength to fight against evil and falsity from the Lord’s power, to the "desperate boldness" springing from intense self love. Since self love is bolstered and supported by false reasoning, the den was sealed with a great stone.

The night the king passed in despair represents obscurity, a vital part of temptation (AC 1787, 2694, 7166). Temptations are characterized by doubt about the Lord’s presence, and whether regeneration is actually possible (AC 2334). The doubt begins mildly, but increases in time.

Just as the weeping women found the Lord’s tomb empty, guarded by an angel, so Darius found Daniel alive and well in the midst of the lions. This is a resurrection of sorts, for Daniel should not have survived the ordeal, and would not have survived but for an angel who had shut the lions’ mouths.

All through temptations, the Lord is at our side. He protects our good loves, our conscience, our very desire for regeneration. Divine Providence is always striving to lead us out of temptation, into the fullness and joy of the Lord’s kingdom. This can only happen if we are willing to undergo the temptation. These never take place for their own sake, but for our spiritual development.

Once we have made our decision to submit to the Lord, like Darius in the night, He sets us free from the bondage of temptation. When Darius found Daniel safe, he commanded him brought out of the lions’ den. Then the satraps, who had conjured up and manipulated this near tragedy, were cast into the den. This action, cruel on the surface, reflects the casting away of our final selfish loves.

The aim of the conscience is to bring us to the recognition that God is king. This is a story of victory. We need to know the baser side of our lives, when selfishness runs rampant. Unless we know who we are, we cannot change. Knowledge gives the power to change. Knowledge from the Word forms a plane in our minds into which the Lord can flow. His presence makes a difference to the way we act and react, think and feel. The Daniel side of our character is the means of our salvation, and as the Lord protected the historic Daniel, so He protects and guards our spiritual conscience, making sure it is strong enough to challenge us on points of selfishness, and powerful enough a presence to lead us into the states of blessedness and peace which are His kingdom.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1326, 10412

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 177


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 2788

Apocalypse Revealed 717

True Christian Religion 292, 754


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 1029

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 41:38

Deuteronomium 19:19

I Samuël 17:26

I Koningen 8:48

Ezra 4:22

Esther 1:19, 3:8, 7:10

Job 5:19

Psalm 7:15, 9:16, 18:21, 28:2, 37:32, 59:5, 77:15, 94:21, 119:164, 145:13

Proverbs 11:8

Jeremia 10:10, 32:20, 38:5, 6, 51:28, 50

Klaagliederen 3:53

Daniël 1:6, 2:4, 44, 3:8, 11, 12, 26, 28, 29, 4:31, 5:12, 6:7, 22, 9:1, 11:1

Mattheüs 6:6, 27:66

Marcus 6:26

Handelingen van de Apostelen 10:9, 12:11, 14:15, 24:16

1 Korintiërs 4:2

2 Timothy 17

Hebreeuwen 11:33

Apocalyps 4:9

Významy biblických slov

daniel
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Close the Lion's Mouth
Color the lion, then fold to close its mouth as you retell the story.
Project | Ages 4 - 10

 Daniel and Lions
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Daniel and the Lions’ Den
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Daniel Delivered from the Lions
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Daniel: God Is My Judge
Worship Talk | Ages over 18

 Daniel in the Lions' Den
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Daniel in the Lions' Den
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Daniel in the Lions’ Den
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Daniel in the Lions’ Den
We need to place our trust in the power of the Lord.
Worship Talk | Ages over 18

 Daniel in the Lions’ Den
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Daniel in the Lions’ Den
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Daniel in the Lions’ Den (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Daniel in the Lions’ Den (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Daniel in the Lions’ Den (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Daniel in the Lions' Den Diorama
Project | Ages 4 - 10

 Daniel in the Lions' Den Retold
Story | All Ages

 Daniel in the Lions' Den Sequencing Activity
Cut the story strips for sequencing by one or more children
Activity | Ages 7 - 14

 Daniel in the Lions' Den Story Line
Make a story line reflecting your perspective on whether the events in this story are happy, sad, or “neutral.”
Activity | Ages 7 - 14

 Daniel (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Daniel’s Protection
Bad things do happen and they happen to good people as well as bad, so the Divine protection does not mean immunity from bodily harm. But Divine protection is a very real thing.
Worship Talk | Ages over 18

 Daniel Worships the Lord
An illustrated story about Daniel's faithfulness to God and how he was protected in the lion's den.
Story | Ages 4 - 6

 Dramatize the Story of Daniel in the Lions' Den
Retell the story while the children act it out. Have the angel go to all of the lions to "shut" their mouths.
Activity | Ages up to 6

 False Teeth
Use this picture of a lion roaring, to write a true idea and then a false idea that wants to "tear" at our understanding of the truth.
Activity | Ages 15 - 17

 In the Lions' Den
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jigsaw Puzzle: Daniel in the Lions' Den
Print and cut out the color pieces of a jigsaw puzzle showing an angel protecting Daniel from the lions.
Project | Ages 4 - 10

 King Darius, Daniel, and Me
Explore how the Lord helped both King Darius and Daniel, and how he helps us.
Activity | Ages 15 - 17

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Quotes: The Lord Protects Us
Teaching Support | Ages over 15

 The Lions’ Den
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: