Daniël 6

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Daniël 5   Daniël 7 →

1 Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent twee en zestig jaren oud zijnde.

2 En het dacht Darius goed, dat hij over het koninkrijk stelde honderd en twintig stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden;

3 En over dezelve drie vorsten, van dewelke Daniel de eerste zou zijn, denwelken die stadhouders zelfs zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed.

4 Toen overtrof deze Daniel die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was; en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk.

5 Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden, tegen Daniel vanwege het koninkrijk; maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, dewijl hij getrouw was, en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd.

6 Toen zeiden die mannen: Wij zullen tegen dezen Daniel geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in te wet zijns Gods.

7 Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot den koning, en zeiden aldus tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid!

8 Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen, en een sterk gebod te maken, dat al wie in dertig dagen een verzoek zal doen van enigen god of mens, behalve van u, o koning! die zal in den kuil der leeuwen geworpen worden.

9 Nu, o koning! gij zult een gebod bevestigen, en een schrift tekenen, dat niet veranderd worde, naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag wederroepen worden.

10 Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod.

11 Toen nu Daniel verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieen, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had.

12 Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden Daniel biddende en smekende voor zijn God.

13 Toen kwamen zij nader, en spraken voor den koning van het gebod des konings: Hebt gij niet een gebod getekend, dat alle man, die in dertig dagen van enigen god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning! in den kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide: Het is een vaste rede, naar de wet der Meden en Perzen, die niet mag wederroepen worden.

14 Toen antwoordden zij, en zeiden voor den koning: Daniel, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda heeft, o koning! op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt; maar hij bidt op drie tijden 's daags zijn gebed.

15 Toen de koning deze rede hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelven, en hij stelde het hart op Daniel om hem te verlossen; ja, tot den ondergang der zon toe bemoeide hij zich, om hem te redden.

16 Toen kwamen die mannen met hopen tot den koning, en zij zeiden tot den koning: Weet, o koning! dat der Meden en der Perzen wet is, dat geen gebod noch ordonnantie, die de koning verordend heeft, mag veranderd worden.

17 Toen beval de koning, en zij brachten Daniel voor, en wierpen hem in den kuil der leeuwen; en de koning antwoordde en zeide tot Daniel: Uw God, Dien gij geduriglijk eert, Die verlosse u!

18 En er werd een steen gebracht, en op den mond des kuils gelegd: en de koning verzegelde denzelven met zijn ring, en met den ring zijner geweldigen, opdat de wil aangaande Daniel niet zou veranderd worden.

19 Toen ging de koning naar zijn paleis, en overnachtte nuchteren, en liet geen vreugdespel voor zich brengen; en zijn slaap week verre van hem.

20 Toen stond de koning in den vroegen morgenstond met het licht op, en hij ging met haast henen tot den kuil der leeuwen.

21 Als hij nu tot den kuil genaderd was, riep hij tot Daniel met een droeve stem; de koning antwoordde en zeide tot Daniel: O Daniel, gij knecht des levenden Gods! heeft ook uw God, Dien gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen?

22 Toen sprak Daniel tot den koning: O koning, leef in eeuwigheid!

23 Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij gevonden is; ook heb ik, o koning! tegen u geen misdaad gedaan.

24 Toen werd de koning bij zichzelven zeer vrolijk, en zeide, dat men Daniel uit den kuil trekken zou. Toen Daniel uit den kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, dewijl hij in zijn God geloofd had.

25 Toen beval de koning, en zij brachten die mannen voor, die Daniel overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil der leeuwen hen, hun kinderen, en hun vrouwen; en zij kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden ook al hun beenderen.

26 Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natien en tongen, die op de ganse aarde woonden: Uw vrede worde vermenigvuldigd!

27 Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den God van Daniel; want Hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en Zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het einde toe.

28 Hij verlost en redt, en Hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde; Die heeft Daniel uit het geweld der leeuwen verlost. [ (Daniel 6:29) Deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius, en in het koninkrijk van Kores, den Perziaan. ]

← Daniël 5   Daniël 7 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 1326, 10412

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 177


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 2788

Apocalypse Revealed 717

Ware Christelijke Religie 292, 754


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 1029

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 41:38

Deuteronomium 19:19

I Samuël 17:26

I Koningen 8:48

Ezra 4:22

Esther 1:19, 3:8, 7:10

Job 5:19

Psalm 7:15, 9:16, 18:21, 28:2, 37:32, 59:5, 77:15, 94:21, 119:164, 145:13

Proverbs 11:8

Jeremia 10:10, 32:20, 38:5, 6, 51:28, 50

Lamentations 3:53

Daniël 1:6, 2:4, 44, 3:8, 11, 12, 26, 28, 29, 4:31, 5:12, 6:7, 22, 9:1, 11:1

Mattheüs 6:6, 27:66

Marcus 6:26

Acts of the Apostles 10:9, 12:11, 14:15, 24:16

1 Corinthians 4:2

2 Timothy 17

Hebrews 11:33

Apocalyps 4:9

Word/Phrase Explanations

daniel
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Close the Lion's Mouth
Color the lion, then fold to close its mouth as you retell the story.
Project | Ages 4 - 10

 Daniel and Lions
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Daniel and the Lions’ Den
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Daniel Delivered from the Lions
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Daniel: God Is My Judge
Worship Talk | Ages over 18

 Daniel in the Lions' Den
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Daniel in the Lions' Den
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Daniel in the Lions’ Den
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Daniel in the Lions’ Den
We need to place our trust in the power of the Lord.
Worship Talk | Ages over 18

 Daniel in the Lions’ Den
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Daniel in the Lions’ Den
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Daniel in the Lions’ Den (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Daniel in the Lions’ Den (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Daniel in the Lions’ Den (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Daniel in the Lions' Den Diorama
Project | Ages 4 - 10

 Daniel in the Lions' Den Retold
Story | All Ages

 Daniel in the Lions' Den Sequencing Activity
Cut the story strips for sequencing by one or more children
Activity | Ages 7 - 14

 Daniel in the Lions' Den Story Line
Make a story line reflecting your perspective on whether the events in this story are happy, sad, or “neutral.”
Activity | Ages 7 - 14

 Daniel (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Daniel’s Protection
Bad things do happen and they happen to good people as well as bad, so the Divine protection does not mean immunity from bodily harm. But Divine protection is a very real thing.
Worship Talk | Ages over 18

 Daniel Worships the Lord
An illustrated story about Daniel's faithfulness to God and how he was protected in the lion's den.
Story | Ages 4 - 6

 Dramatize the Story of Daniel in the Lions' Den
Retell the story while the children act it out. Have the angel go to all of the lions to "shut" their mouths.
Activity | Ages up to 6

 False Teeth
Use this picture of a lion roaring, to write a true idea and then a false idea that wants to "tear" at our understanding of the truth.
Activity | Ages 15 - 17

 In the Lions' Den
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jigsaw Puzzle: Daniel in the Lions' Den
Print and cut out the color pieces of a jigsaw puzzle showing an angel protecting Daniel from the lions.
Project | Ages 4 - 10

 King Darius, Daniel, and Me
Explore how the Lord helped both King Darius and Daniel, and how he helps us.
Activity | Ages 15 - 17

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Quotes: The Lord Protects Us
Teaching Support | Ages over 15

 The Lions’ Den
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: