Daniël 5

Studovat vnitřní smysl

           

1 De koning Belsazar maakte een groten maaltijd voor zijn duizend geweldigen, en hij dronk wijn voor die duizend.

2 Als Belsazar den wijn geproefd had, zeide hij, dat men de gouden en zilveren vaten voorbrengen zou, die zijn vader Nebukadnezar uit den tempel, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had; opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit dezelve dronken.

3 Toen bracht men voor de gouden vaten, die men uit den tempel van het huis Gods, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had; en de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen, en zijn bijwijven dronken daaruit.

4 Zij dronken den wijn, en prezen de gouden, en de zilveren, de koperen, de ijzeren, de houten en de stenen goden.

5 Ter zelfder ure kwamen er vingeren van eens mensen hand voort, die schreven tegenover den kandelaar, op de kalk van den wand van het koninklijk paleis, en de koning zag het deel der hand, die daar schreef.

6 Toen veranderde zich de glans des konings, en zijn gedachten verschrikten hem; en de banden zijner lendenen werden los, en zijn knieen stieten tegen elkander aan.

7 Zodat de koning met kracht riep dat men de sterrekijkers, de Chaldeen en de waarzeggers inbrengen zou; en de koning antwoordde en zeide tot de wijzen van Babel: Alle man, die dit schrift lezen, en deszelfs uitlegging mij te kennen zal geven, die zal met purper gekleed worden, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal de derde heerser in dit koninkrijk zijn.

8 Toen kwamen al de wijzen des konings in; maar zij konden dit schrift niet lezen, noch den koning deszelfs uitlegging bekend maken.

9 Toen verschrikte de koning Belsazar zeer, en zijn glans werd aan hem veranderd, en zijn geweldigen werden verbaasd.

10 Om deze woorden des konings en zijner geweldigen, ging de koningin in het huis des maaltijds. De koningin sprak en zeide: O koning, leef in eeuwigheid! laat u uw gedachten niet verschrikken, en uw glans niet veranderd worden.

11 Er is een man in uw koninkrijk, in wien de geest der heilige goden is, want in de dagen uws vaders is bij hem gevonden licht, en verstand, en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is; daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrekijkers, der Chaldeen, en der waarzeggers, uw vader, o koning!

12 Omdat een voortreffelijke geest, en wetenschap, en verstand van een, die dromen uitlegt, en der aanwijzing van raadselen, en van een, die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniel, dien de koning den naam van Beltsazar gaf; laat nu Daniel geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven.

13 Toen werd Daniel voor den koning ingebracht. De koning antwoordde en zeide tot Daniel: Zijt gij die Daniel, een uit de gevankelijk weggevoerden van Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda gebracht heeft?

14 Ik heb toch van u gehoord, dat de geest der goden in u is, en dat er licht, en verstand, en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt.

15 Nu, zo zijn voor mij ingebracht de wijzen en de sterrekijkers, om dit schrift te lezen, en deszelfs uitlegging mij bekend te maken; maar zij kunnen de uitlegging dezer woorden niet te kennen geven.

16 Doch van u heb ik gehoord, dat gij uitleggingen kunt geven, en knopen ontbinden; nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen, en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn.

17 Toen antwoordde Daniel, en zeide voor den koning: Heb uw gaven voor uzelven, en geef uw vereringen aan een ander; ik zal nochtans het schrift voor den koning lezen, en de uitlegging zal ik hem bekend maken.

18 Wat u aangaat, o koning! de allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk, en grootheid, en eer, en heerlijkheid gegeven;

19 En vanwege de grootheid, die Hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, natien en tongen voor hem; dien hij wilde, doodde hij, en dien hij wilde, behield hij in het leven, en dien hij wilde, verhoogde hij, en dien hij wilde, vernederde hij.

20 Maar toen zich zijn hart verhief, en zijn geest verstijfd werd ter hovaardij, werd hij van den troon zijns koninkrijks afgestoten, en men nam de eer van hem weg.

21 En hij werd van de kinderen der mensen verstoten, en zijn hart werd den beesten gelijk gemaakt, en zijn woning was bij de woudezelen; men gaf hem gras te smaken gelijk den ossen; en zijn lichaam werd van den dauw des hemels nat gemaakt, totdat hij bekende, dat God, de Allerhoogste, Heerser is over de koninkrijken der mensen, en over dezelve stelt, wien Hij wil.

22 En gij, Belsazar, zijn zoon! hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt.

23 Maar gij hebt u verheven tegen den Heere des hemels, en men heeft de vaten van Zijn huis voor u gebracht, en gij, en uw geweldigen, uw vrouwen, en uw bijwijven hebben wijn uit dezelve gedronken, en de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch weten, hebt gij geprezen; maar dien God, in Wiens hand uw adem is, en bij Wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt.

24 Toen is dat deel der hand van Hem gezonden, en dit schrift getekend geworden.

25 Dit nu is het schrift, dat daar getekend is: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.

26 Dit is de uitlegging dezer woorden: MENE; God heeft uw koninkrijk geteld, en Hij heeft het voleind.

27 TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden.

28 PERES; uw koninkrijk is verdeeld, en het is den Meden en den Perzen gegeven.

29 Toen beval Belsazar, en zij bekleedden Daniel met purper, met een gouden keten om zijn hals, en zij riepen overluid van hem, dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was.

30 In dienzelfden nacht, werd Belsazar, der Chaldeen koning, gedood.

  
   Studovat vnitřní smysl

The Feast of Belshazzar      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Belshazzar's Feast, by Rembrandt, showing the handwriting on the wall

This chapter begins with Belshazzar's feast for his friends. Belshazzar is presented in this chapter as the son of Nebuchadnezzar, king of Babylon. His name tells us something about him, for Belshazzar in the original Chaldean language means 'Bel Protect the King.' 'Bel' was a Babylonian god, so this name is about the relationship of the kingly, or ruling loves in a person, and the love of selfishness and dominion from that described by the god of the Babylonians.

Belshazzar has a similar spiritual relationship to Nebuchadnezzar as the Lord Jesus Christ had to the Father. In the case of the Lord, His human set forth the Divine, making it present for all people to see. In the case of Belshazzar, he set forth the love of selfishness, Nebuchadnezzar, for all the world to see. Belshazzar represents the external manifestation of the deepest feelings of selfishness, translated first into thoughts, then actions.

The story of Daniel is about the power of truth changing us from being self-centered to being regenerated. Each person has a Nebuchadnezzar side, and also a Daniel side. In previous chapters, we see Daniel's impact on Nebuchadnezzar. So truth impacts our lives. When we begin the process of change, we follow the order given in chapters two, three, four, and five. Truth is first an intellectual idea which, in time, affects our will. To change, we must be willing to undergo the temptations described in chapter four, but for this to happen, we need to judge our behavior. This is the feast, where actions are judged and those incompatible with conscience are cast out.

Belshazzar commanded the vessels brought so that the guests could drink from them. To drink wine from them means drawing teachings from the Word that one needs to live properly (Apocalypse Explained 376). Before our minds are clear of selfishness, we may go to the Word for guidance. But we are not looking to be lead to the good of life, but to support the selfishness within. This is not unusual with people first introduced to the truths of the Word: as they learn, they may find that the teachings seem to support some of their attitudes, rather than undermine faults. We can see this in Belshazzar's use of the vessels: he did not treat them with respect, but profaned them. Sharing the vessels with his lords, his wives, and concubines shows the various thoughts and affections still tied to selfishness which guided him.

As the king and his guests drank from the holy vessels, they showed their true allegiance: they worshiped gods of gold, silver, brass, iron, wood, and stone, compounding their profanation. Profanation is when the sacred and profane are brought together. One cannot believe the Word is holy, and mock it at the same time. No one can serve two masters (Matthew 6:24).

For a complete explanation of the different materials of the profane idols, see the explanation of the statue from Nebuchadnezzar's dream in Daniel 2. The differences between the two rests in materials of the legs and feet, but in the internal sense, these differences disappear.

Amid this debauchery, a vision took place: the fingers of a man's hand appeared on the wall and wrote words in an unknown language. Belshazzar's fear reflects our own when it suddenly dawns on us that the activities of our life are in conflict with the very things we hold to be true. The conflict between good and evil within us is brought down to the level of our daily lives. The effect can be frightening: it is the realization of our shortcomings. Yet often, before the issues become clear, we feel a sense of unease, a feeling of dissatisfaction at the way our lives are going.

This vague feeling is Belshazzar's inability to read the words written upon the wall. They frightened him, but he did not know what they meant. Like us, he turned to the familiar, comforting voices which usually explained the unknown to him: the astrologers, the soothsayers, and the Chaldeans. These 'wise men' represent the thought patterns we have when our lives are disturbed: we look inwards to our usual justifications. Thus we blame others for our state of mind, or credit it to misfortune, without ever really going to the source of what is bothering us.

Belshazzar promised his soothsayers three distinct things:

"Whoever reads this writing, and tells me its interpretation, shall be clothed with purple and have a chain of gold around his neck; and he shall be the third ruler in the kingdom."

The angels of the celestial heaven wear crimson clothes (Divine Love and Wisdom 380, True Christian Religion 686) as an expression of their love to the Lord. Clothing signifies knowledge (Heaven and Hell 179, Arcana Coelestia 1073, 2576, 5319, 9212, 9216, 9952, 10536) so 'clothing of purple' represents knowledges about love to the Lord. But because Belshazzar is selfishness, the knowledge he offered represents re-establishing selfish love as the ruling principle in our minds. In addition to the purple garments, he offered chains of gold. As we have seen before, gold represents goodness from the Lord. But in this case, the 'goodness' originates in selfishness. The final promise is power. The characteristic of the love of self is the lust for power. Nebuchadnezzar extended his natural kingdom across the earth, as selfishness extends its power throughout our lives.

Unsurprisingly, the 'wise men' could not read the writing on the wall. When we are unhappy because of our selfishness, no thoughts from selfishness will set us straight. If we know that what we are doing is wrong, and yet make excuses for our behavior, we will find little or no comfort in these justifications—they are a part of the problem.

So the queen suggested to Belshazzar that he call Daniel. To convince him of Daniel's worth, she uses terms that describe the quality of a conscience formed from the truths of the Word. 'The Spirit of the Holy God' is the truth from the Lord (Apocalypse Explained 183), where conscience is formed. Divine truth in the mind brings spiritual light (True Christian Religion 40) giving first understanding, and then wisdom. Conscience draws its being from the Divine truths from the Lord. The Babylonian 'wise men' all represent the various thoughts of a selfish mind. As the conscience is formed, it begins to take precedence over these thoughts, until it rules. So a person regenerating intellectually thinks from truth, but may still act from selfishness.

The queen's pleas made an impact on Belshazzar, and Daniel was brought before him. The king offered Daniel the same gifts he offered his wise men and astrologers. Daniel, of course, could not accept these, in much the same way, years before, he had been unable to accept food from Nebuchadnezzar's table. To accept the garments of purple, chains of gold, and a position of power in the kingdom was meaningless to Daniel. He was already, after all, in a position of power. Conscience does not need to be bribed: it stands firm and alone in our minds.

Daniel began his interpretation of the Writing on the Wall with a brief history of Nebuchadnezzar, as a summary of the progression of selfishness. He began with the fact that Nebuchadnezzar received his kingdom of from God. In chapter 1, we are told that 'the Lord gave Jehoiakim into his hand.' This implies that not only was the Lord responsible for the siege of Jerusalem, but for all of Nebuchadnezzar's other victories. This verse reinforces that concept: Nebuchadnezzar's success was because of the Lord.

Daniel voiced the words of judgment eloquently: Belshazzar had not humbled his heart, he had lifted himself up against the Lord of heaven. He used the vessels of the Lord's temple to worship gods of silver and gold, bronze and iron, wood and stone, yet he does not know that the Lord holds his life in His hand.

These well-spoken words of judgment are as much an indictment on us as they were on Belshazzar. Often we know the truths of the Word, we wrestle with them in our minds, we allow them to direct our feelings, and yet we do nothing about them. Spiritual procrastination is one of life's greatest dangers. As long as we put off spiritual progress, and wallow in the comfort of selfishness, as long as we hang onto old prejudices and attitudes, and habitual thinking, we are using the Lord's Word as a way of worshiping false idols. What needs to change in us are our loves, our attitudes. As these change, our external behavior must be brought into alignment with them.

Having chastised Belshazzar, Daniel began to explain the writing on the wall. He began by stressing that the fingers that wrote 'were sent by Him,' meaning the 'Most High God' who gave Nebuchadnezzar his kingdom, majesty and glory. While Nebuchadnezzar had humbled himself before the Lord, Belshazzar had not. In the historical sense, it was important for Daniel to stress the relationship between what happened to Nebuchadnezzar and what would happen to Belshazzar.

The judgment, from the power of the Lord, lay in the words written on the wall: 'mene, mene, tekel, upharsin.' Four words in an unknown language that could only be interpreted by Daniel. Thus we see how our conscience, drawn as it is from the teachings of the Word, is the root of our resistance to evil.

Daniel begins by explaining 'mene' saying: 'God has numbered your kingdom and found it wanting.' To number means to know the quality of something. This is why Nebuchadnezzar besieged Jerusalem 'in the third year of the reign of Jehoiakim,' and dreamed of the great statue 'in the second year' of his own reign.

The word 'mene' means the process of self-examination. There is no indication why the word is repeated twice; perhaps it indicates the need for an examination of acts flowing from both our will and our understanding—our actions from an inner love for them, and actions from a sense of duty.

The third word on the wall is 'Tekel,' which Daniel told Belshazzar means: 'You have been weighed in the balances and found wanting.' When we examine ourselves, it is from truth: we judge how we compare to the truth. The next step is to assess our feelings. Thus 'one should be found wanting.'

Daniel interprets the final word of the four to mean 'your kingdom has been divided and given to the Medes and Persians.' This literally happened to Belshazzar, but in the internal sense, to divide means to disperse and expel (Apocalypse Explained 373, Arcana Coelestia 9093). This is the third stage of repentance: when a person has examined self, found one's self wanting, and is willing to change, the next step is to separate the evil from ourselves, and to expel it from our lives. It is only in this way that we can be cleansed of evil.

This is an indication of how our lives should progress: no man can serve two masters, the Lord said, we cannot serve God and mammon. We cannot serve self and be ruled by the conscience at the same time. One must increase and the other decrease. By giving Daniel these gifts in the face of the imminent end of his kingdom, Belshazzar shows us how the conscience must increase, while selfishness as the root of our evil must decrease.

Thus it happened that on that very night, Belshazzar, king of the Chaldeans, was slain, and Darius the Mede received the throne, being about sixty-two years old.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326

Apocalypse Explained 587, 1029

Apocalyps Onthuld 717

Het Laatste Oordeel 54

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 176

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1183, 3079, 3104, 5223, 8932, 9093, 9818, ...

Apocalyps Onthuld 313, 316, 364, 459, 913

Divine Love and Wisdom 383

Doctrine of the Lord 48

Hemel en Hel 365

Ware Christelijke Religie 156, 754


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 183, 220, 242, 373, 376, 453

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 41:15, 42

I Samuël 17:26, 36

2 Koningen 5:16, 24:13, 25:15, 28

2 Kronieken 32:25, 33:23, 36:23

Ezra 5:14

Esther 1:3, 10:3

Job 12:10

Psalm 115:4

Proverbs 21:2

Prediker 8:3

Jesaja 13:17, 21:5, 37:23, 47:11

Jeremia 10:23, 25:12, 50:28, 43, 51:28, 31, 39

Ezechiël 28:3, 4, 31:10

Daniël 1:2, 6, 7, 17, 2:2, 4, 6, 25, 27, 32, 37, 39, 48, 4:4, 5, 6, 14, 19, 22, 26, 28, 5:7, 16, 6:4, 8:11, 20

Nahum 1:14

Handelingen van de Apostelen 12:23, 17:25

Romeinen 1:21

Apocalyps 9:20

Významy biblických slov

maaltijd
There are two kinds of feasts mentioned in the Bible. Some were held to commemorate specific, one-time events, such as the feast Abraham held to...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Nebukadnezar
Nebuchadnezzar was a powerful king of the Babylonian empire. His fiery furnace and his dreams of the great tree and of the great statue are...

jeruzalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

kandelaar
(Luke 15:8.) By the woman lighting a candle to find the piece of silver she had lost, is signified inquisition in herself from affection.

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

waarzeggers
'Soothsayers' were people who studied natural magic.

uitlegging
'Interpretations,' as in Genesis 40:22, signify prediction.

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

daniel
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

Beltsazar
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

gehoord
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

zien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

horen
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

chaldeen
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Belshazzar's Feast
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Belshazzar’s Feast
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Belshazzar’s Feast (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Belshazzar’s Feast (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Belshazzar’s Feast (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14


Přeložit: