Daniël 4

Studovat vnitřní smysl

           

1 De koning Nebukadnezar aan alle volken, natien en tongen, die op den gansen aardbodem wonen: uw vrede worde vermenigvuldigd!

2 Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen, die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft.

3 Hoe groot zijn Zijn tekenen! en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Rijk is een eeuwig Rijk, en Zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht.

4 Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis, en in mijn paleis groenende,

5 Zag een droom, die mij vervaarde, en de gedachten, die ik op mijn bed had, en de gezichten mijns hoofds beroerden mij.

6 Daarom is er een bevel van mij gesteld, dat men voor mij zou inbrengen al de wijzen van Babel, opdat zij mij de uitlegging van dien droom zouden bekend maken.

7 Toen kwamen in de tovenaars, de sterrekijkers, de Chaldeen en de waarzeggers; en ik zeide den droom voor hen; maar zij maakten mij zijn uitlegging niet bekend;

8 Totdat ten laatste Daniel voor mij inkwam, wiens naam Beltsazar is, naar den naam mijns gods, in wien ook de geest der heilige goden is; en ik vertelde den droom voor hem, zeggende:

9 Beltsazar, gij overste der tovenaars! dewijl ik weet, dat de geest der heilige goden in u is, zo zeg de gezichten mijns drooms, dien ik gezien heb, te weten zijn uitlegging.

10 De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger waren deze: Ik zag, en ziet, er was een boom in het midden der aarde, en zijn hoogte was groot.

11 De boom werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde;

12 Zijn loof was schoon, en zijn vruchten vele, en er was spijze aan denzelve voor allen; onder hem vond het gedierte des velds schaduw, en de vogelen des hemels woonden in haar takken, en alle vlees werd daarvan gevoed.

13 Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds, op mijn leger; en ziet, een wachter, namelijk een heilige, kwam af van den hemel,

14 Roepende met kracht, en aldus zeggende: Houwt dien boom af, en kapt zijn takken af; stroopt zijn loof af, en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven, en de vogelen van zijn takken;

15 Doch laat den stam met zijn wortelen in de aarde, en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds; en laat hem in de dauw des hemels nat gemaakt worden, en zijn deel zij met het gedierte in het kruid der aarde.

16 Zijn hart worde veranderd, dat het geens mensen hart meer zij, en hem worde eens beesten hart gegeven, en laat zeven tijden over hem voorbijgaan.

17 Deze zaak is in het besluit der wachters, en deze begeerte is in het woord der heiligen; opdat de levenden bekennen, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze aan wien Hij wil, ja, zet daarover den laagste onder de mensen.

18 Dezen droom heb ik, koning Nebukadnezar gezien; gij nu, Beltsazar! zeg de uitlegging van dien, dewijl als de wijzen mijns koninkrijks mij de uitlegging niet hebben kunnen bekend maken; maar gij kunt wel, dewijl de geest der heilige goden in u is.

19 Toen ontzette zich Daniel, wiens naam Beltsazar is, bij een uur lang, en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zeide: Beltsazar! laat u de droom en zijn uitlegging niet beroeren. Beltsazar antwoordde en zeide: Mijn heer! de droom wedervare uw hateren, en zijn uitlegging uw wederpartijders!

20 De boom, dien gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was, en wiens hoogte tot aan den hemel reikte, en die over het ganse aardrijk gezien werd;

21 En wiens loof schoon, en wiens vruchten vele waren, en waar spijze aan was voor allen, onder wien het gedierte des velds woonde, en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden;

22 Dat zijt gij, o koning! die groot en sterk zijt geworden; want uw grootheid is zo gewassen, dat zij reikt aan den hemel, en uw heerschappij aan het einde des aardrijks.

23 Dat nu de koning, een wachter, namelijk een heilige gezien heeft, van den hemel afkomende, die zeide: Houwt dezen boom af, en verderft hem; doch laat den stam met zijn wortelen in de aarde, en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds, en in de dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat er zeven tijden over hem voorbijgaan;

24 Dit is de beduiding, o koning! en dit is een besluit des Allerhoogsten, hetwelk over mijn heer, den koning komen zal:

25 Te weten, men zal u van de mensen verstoten, en met het gedierte des velds zal uw woning zijn, en men zal u het kruid, als den ossen, te smaken geven; en gij zult van den dauw des hemels nat gemaakt worden, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat gij bekent, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze, wien Hij wil.

26 Dat er ook gezegd is, dat men den stam met de wortelen van dien boom laten zou; uw koninkrijk zal u bestendig zijn, nadat gij zult bekend hebben, dat de Hemel heerst.

27 Daarom, o koning! laat mijn raad u behagen, en breek uw zonden af door gerechtigheid, en uw ongerechtigheid door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uw vrede mocht wezen.

28 Dit alles overkwam den koning Nebukadnezar.

29 Want op het einde van twaalf maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel wandelde,

30 Sprak de koning, en zeide: Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht, en ter ere mijner heerlijkheid!

31 Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit den hemel: U, o koning Nebukadnezar! wordt gezegd: Het koninkrijk is van u gegaan.

32 En men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten des velds zijn; men zal u gras te smaken geven, als den ossen, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat gij bekent, dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft, en dat Hij ze geeft, aan wien Hij wil.

33 Ter zelfder ure werd dat woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoten, en hij at gras als de ossen, en zijn lichaam werd van den dauw des hemels nat gemaakt, totdat zijn haar wies als der arenden vederen, en zijn nagelen als der vogelen.

34 Ten einde dezer dagen nu, hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij; en ik loofde den Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte den Eeuwiglevende, omdat Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van geslacht tot geslacht;

35 En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en Hij doet naar Zijn wil met het heir des hemels en de inwoners der aarde, en er is niemand, die Zijn hand afslaan, of tot Hem zeggen kan: Wat doet Gij?

36 Ter zelfder tijd kwam mijn verstand weder in mij; ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij; en mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij, en ik werd in mijn koninkrijk bevestigd; en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd.

37 Nu prijs ik, Nebukadnezar, en verhoog, en verheerlijk den Koning des hemels, omdat al Zijn werken waarheid, en Zijn paden gerichten zijn; en Hij is machtig te vernederen degenen, die in hoogmoed wandelen.

  

   Studovat vnitřní smysl

Nebuchadnezzar's Second Dream      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

Floor mosaic of a the Tree of Life (as a pomegranite) from the Big Basilica at Heraclea Lyncestis. Bitola, Macedonia.

In the Book of Daniel, Chapter Four is narrated, after the events of the chapter, by a much-changed Nebuchadnezzar. In the internal sense, the story shows both the Lord's mercy in leading us, and also the depths of despair to which we sink before we willingly open our minds to the Lord and pray for His leadership.

At the beginning of the story, Nebuchadnezzar's idleness imitates the sense of complacency when things seem to be going right, when no temptations darken our skies, and essential selfishness asserts itself once again. Our mind is its house, its palace. We come into this state after a temptation or battle against our sense of selfishness, when we put the struggle aside and rest on our laurels. We are oblivious to the fact that regeneration is an ongoing state, that one temptation succeeds another, and that once conscience has been established in our thought processes, it will not be too long before the lethargy of selfishness is challenged.

While Nebuchadnezzar was at rest in his house, he had a disturbing dream, one unknown to him. As before when he did not understand his dreams, he called the magicians, the astrologers, the Chaldeans and the soothsayers, who, once again, could not interpret the dream.

Often we feel that we face the same temptations over and over again. We might wonder if we will ever regenerate. This is because we fall into a state of selfishness, represented by the king at rest. But when we encounter resistance to that selfishness, we turn back to all our old thought patterns to help us.

Eventually, Nebuchadnezzar called Daniel to tell him his dream. As he recounts the story after the seven years of illness, he uses the words he had spoken before. He addresses Daniel as Belteshazzar, because that is how he saw him before the temptation. Even so, he recognized the presence of the Spirit of the Holy God within him, acknowledging Daniel's power to explain dreams and give interpretations.

The king's second dream took the image of a great tree, planted in the earth, so high it could be seen from the ends of the earth. This parallels the image of the great statue, whose head was gold. As we saw earlier, this image represents the initial state of perfection, followed by a decline as a person turns away from this ideal. The statue shows how self love takes dominance in our lives if unchecked, and brings us into a final state of spiritual destruction.

In this new dream, the tree in the midst of the earth is a reference to the Tree of Life in the midst of the Garden of Eden. Both trees symbolize wisdom. The Tree of Life represented the perception the Most Ancient people had from love (Arcana Coelestia 103), but Nebuchadnezzar's tree is from the love of self and the different perceptions people have when motivated by that love (Apocalypse Explained 1029:6).

But when Nebuchadnezzar saw the tree in his dream, it was lovely. Everything in the dream which normally has a good and beautiful significance, instead takes on a negative meaning. The leaves and flowers, which should have been a picture of guiding truths (Arcana Coelestia 9553), represent the opposite, as the falsities which mislead us. We saw how the king called his false guides: the magicians, soothsayers, astrologers, and Chaldeans.

The birds represent the false thoughts from selfishness (Arcana Coelestia 5149). These give credence to selfishness, to justify it and find new ways to express it. So the tree takes on an intellectual picture of the selfish mind. But the mind is made up of both intellect and emotion. There were also beasts sheltering under the tree representing the things we care about.

When selfishness rules in us, just as Nebuchadnezzar ruled Babylon, all the lesser loves take their cue from this leading love. Thus the beasts of the field, were drawn to the tree for food and shelter.

After this scene is set, Nebuchadnezzar sees "a watcher, a holy one, coming down from heaven." The introduction of the indescribable watcher is the turning point in the dream, marking the beginning of the end for this marvel reaching up to heaven.

In a state of selfishness, we are spiritually asleep, just as Nebuchadnezzar was asleep when he dreamed. But the Lord never sleeps. Truth in our minds is always vigilant, looking for ways of bringing itself to our consciousness to lead us out of our selfish state. Just as everything seemed right in Nebuchadnezzar's world, he became aware of a watcher—the truth.

In an instant, the king's serenity was changed: a force greater than himself commanded the destruction of the tree, and there was nothing he could do about it. These words make it clear just how vulnerable our selfish states are. At their height, they seem so powerful, but in the face of truth they are shown for the sordid little nothings they are. Truth has the power to expose evil, and we should not be afraid to allow it to do so in our own lives. To stand indicted of selfishness is not the end of life, as it may feel, but the beginning of a new life of liberation.

But we still need some sense of self. There is nothing wrong with being concerned with our own well-being; it is vital to our lives. Selfishness is a part of us, but it needs to be kept under control, subordinated to the higher loves of serving the Lord and our neighbor.

This is why the watcher did not order the complete destruction of the tree: the stump is all that is left of a rampant selfishness, the bands of iron and brass represent thoughts and feelings which originate in selfishness, which can be used to keep it under control (Apocalypse Explained 650:32).

Finally, with the tree destroyed, Nebuchadnezzar himself had to be changed. The watcher commanded that the king is given the heart of an animal for seven years. In substance abuse recovery programs, it is said that an addict cannot change until they hit rock-bottom—when they realize the full necessity of change. In spiritual life, this rock bottom is a point at which we almost lose our humanity, we are so dominated by selfishness, greed and the lust of dominion that we lose our ability to think rationally. We become animals. The difference between humans and animals is our ability to think and act in freedom. Self-love destroys that freedom, thus destroying all humanity within us.

In this prophesy, we see a descent: from man, to beast, to ox. People are human because they are created in the image and likeness of the Lord. Thus human beings have the ability to think and act according to reason. This is the essence of our humanity (Arcana Coelestia 477, 2305, 4051, 585, 1555). When these are in tune with truth and goodness from the Lord, then we are truly human, because the image of the Lord is in us.

So again, we see this slide from an ideal to a lesser state: from man, the king became a beast. From rationality and freedom, he entered slavery. This fall appears earlier in the Word: when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, they were cast out.

Finally he was told that he would eat grass like oxen. In a positive sense, oxen represent our affections (Arcana Coelestia 5198, 5642, 6357), or our love of the things of this world. But the opposite meaning of 'ox' is the perversion of goodness (Arcana Coelestia 9083), and the affection for injuring others (Arcana Coelestia 9094).

This humbling of the king represents the proper use of the love of self, and shows that the Lord does not eradicate it, because it is the foundation of true relationships with other people and the Lord Himself. But before it can become useful, selfishness needs to be converted into a humbled love of self, and we must return from the ox state.

As Daniel explained the meaning of the dream, he offered the king counsel: 'break off your sins by being righteous, and your iniquities by showing mercy to the poor.' This is the next step in spiritual awareness. Seeing our selfishness, coupled with an increased awareness of the Lord, we reach the point where thoughts must become actions. At first glance, the concept of 'sins and iniquities' may seem redundant. But in the Word, pairs of synonymous words reflect two internal senses: the celestial and the spiritual (Doctrine of the Sacred Scripture 80). The celestial relates broadly to goodness, and the spiritual to truth. Together they make one.

Daniel's advice to Nebuchadnezzar is to repent. Repentance is the only way out of the quicksand of selfishness. The Lord taught that we should love one another as He loves us (John 13:34, John 15:12). To love ourselves alone, and to wish to control others is not in keeping with the Lord's teachings. The only solution is to listen to the voice of our conscience and allow ourselves to be guided by the truth.

In spite of everything, Nebuchadnezzar's pride was not reduced. As he walked around his palace, his heart was filled with pride: 'is not this great Babylon, that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty?'

A selfish person believes that everything they own or have accomplished is by their own power. There is no place for God or anyone else. When people do not listen to the Lord's teachings and reject His counsel, there is nothing the Lord can do but allow the person to reap the consequences of their choice.

The king remained in this ox-state until seven times passed over him, which illustrates that the Lord leaves us in this state until it runs its course. Sometimes it takes us a lifetime to see how our selfishness hurts others, and ourselves. Yet the Lord never leaves us. The promise of the root of the tree, bound with bands of iron and bronze is always there. The Lord works unceasingly to bring our selfishness under control until it can serve the higher loves of our neighbor and the Lord Himself.

Forgiveness begins in the recognition that we are in sin. In his ox-like state, Nebuchadnezzar lifted his eyes to heaven. Eyes represent understanding (Arcana Coelestia 2975, 3863), and to lift them to heaven is to lift our understanding to the truths the Lord has given us. The king had been given some truths in his dreams and in the interpretation of them. He knew from Daniel's advice that he needed to repent and change his ways. As he did so, his understanding and appreciation of the Lord grew. He realized how small he was in the grand scheme of things. The inflated ego of selfishness was deflated by the recognition that all things had been given to him by the Lord.

His story is our story. We each build our empires in one way or another. We hold the power of life and death over others in a figurative sense—do we not decide who we like and dislike, who is admitted out our 'inner circle' and who is beyond the pale? The warnings the Lord gave to Nebuchadnezzar apply to us, and like the king, we can also ignore them. The consequences in our lives are the same, as we are reduced to a merely animal-being, wet with the dew of heaven.

Yet can we hear the Lord's voice calling, for unless we do, we will remain in that state. Can we lift our eyes to heaven and search for the truth leading to the greatest declaration one can make, provided it is done with the heart and not with the lips:

Now I … praise and extol and honor the king of heaven, all of whose works are truth, and his ways justice. And those who walk in pride He is able to abase.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalyps Onthuld 717

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 175


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 274, 290, 395, 728, 776, 1326, 3301, ...

Apocalyps Onthuld 47, 60, 158, 173, 474, 567, 757, ...

Leer Over De Heer 40, 48

The Last Judgement 54

Ware Christelijke Religie 93, 644


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 109, 204, 257, 650, 662, 1029, 1100

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk 22

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 30, 31

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 11:4, 14:18

Deuteronomium 8:17, 32:4, 27

II Samuël 18:32, 22:31

1 Kronieken 29:10, 13

Job 7:14, 9:12, 12:24, 14:7, 9, 42:2

Psalm 37:35, 65:9, 66:7, 111:7, 115:3, 135:6, 145:13

Proverbs 11:2, 16:6, 18, 20:28

Jesaja 2:11, 10:13, 13:11, 40:15, 17, 47:8, 10

Jeremia 27:5

Ezechiël 17:23, 29:3, 9, 31:3, 12

Daniël 1:7, 17, 2:1, 2, 11, 21, 37, 38, 48, 4:5, 6, 14, 15, 22, 29, 5:8, 11, 18, 19, 20, 21, 6:27, 7:28, 8:13, 9:14, 12:7

Amos 6:13

Habakkuk 1:11

Zefanja 2:15

Mattheüs 13:32

Lucas 1:51, 13:7

Handelingen van de Apostelen 12:23

Romeinen 9:10, 20, 13:1

1 Timoteegras 6:16

Apocalyps 4:9, 14:8

Významy biblických slov

Nebukadnezar
Nebuchadnezzar was a powerful king of the Babylonian empire. His fiery furnace and his dreams of the great tree and of the great statue are...

zag
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

uitlegging
'Interpretations,' as in Genesis 40:22, signify prediction.

waarzeggers
'Soothsayers' were people who studied natural magic.

daniel
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

Beltsazar
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

gezien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

onder
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

gerechtigheid
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

wandelde
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

sprak
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

gebouwd
Iets bouwen betekent over het algemeen een aantal eenvoudigere stukken in elkaar zetten om een nuttige en meer complexe structuur te maken, zoals het bouwen...

macht
'Might' denotes the forces or power of truth.

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

waarheid
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

wandelen
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Blessings: The Kingdom of Heaven
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Blessings: The Lord Our King
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Daniel, Interpreter of Dreams
Project | Ages 11 - 17

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Thinking About Eternity
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story or passage and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: