Joshua 15

Study

           

1 Loddet faldt for Judæernes Stamme efter deres Slægter således, at deres Landområd strækker sig hen, imod Edoms Område, Zins Ørken mod Syd, yderst mod Syd.

2 Deres Sydgrænse begynder ved Enden af Salthavet, ved den sydlige Bugt,

3 og løber sønden om Akrabbimpasset, går videre til Zin, strækker sig opad sønden om Kadesj-Barnea og går derpå videre til Hezron og op til Addar; så drejer den om mod Karka'a,

4 går videre til Azmon og fortsætter til Ægyptens Bæk; så ender Grænsen ved Havet. Det er deres Sydgrænse.

5 Østgrænsen er Salthavet indtil Jordans Udløb. Nordgrænsen begynder ved Havets Bugt ved Jordans Udløb;

6 derpå strækker Grænsen sig opad til Bet Hogla og går videre norden om Bet Araba; så strækker Grænsen sig opad til ubens Søn Bohans Sten;

7 derpå strækker Grænsen sig fra Akors Dal op til Debir og drejer nordpå til Gilgal, som ligger lige over for Adummimpasset sønden for Dalen; derefter går Grænsen videre over til Vandet ved Sjemesjkilden og ender ved ogelkilden;

8 derpå strækker Grænsen sig op i Hinnoms Søns Dal til Sydsiden af Jebusiternes Bjergryg, det er Jerusalem; derpå strækker Grænsen sig op til Toppen af Bjerget lige vesten for Hinnoms Dal ved efaimdalens Nordende;

9 derpå bøjer Grænsen fra Toppen af dette Bjerg ben til Neftoas Vandkilde og løber videre til Byerne på Efronbjerget; så bøjer Grænsen om til Ba'ala, det er Kirjat-Jearim;

10 derpå drejer Grænsen om fra Ba'ala mod Vest til Seirbjerget, går videre til Jearimbjergets nordre Udløber, det er Kesalon: så strækker den sig ned til Bet Sjemesj og går videre til Timna;

11 derpå løber Grænsen i nordlig etning til Bjergryggen ved Ekron; så bøjer Grænsen om til Sjikkaron, går videre til Ba'alabjerget, løber til Jabne'el og ender ved Havet.

12 Vestgrænsen er det store Hav. Det er Grænsen rundt om Judæernes Område efter deres Slægter.

13 Men Kaleb, Jefunnes Søn, gav han et Stykke Land imellem Judæerne efter HE ENs Befaling til Josua: Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron;

14 og Kaleb drev de tre Anakiter bort derfra, Sjesjaj, Abiman og Talmaj, der nedstammede fra Anak.

15 Derfra drog han op mod Debirs Indbyggere; Debir hed fordum Kirjat Sefer.

16 Da sagde Kaleb: "Den, som slår Kirjat Sefer og indtager det, giver jeg min datter Aksa til Hustru!"

17 Og da Benizziten Otniel, Kalebs Broder, indtog det, gav han ham sin Datter Aksa til Hustru.

18 Men da hun kom til ham, æggede han hende til at bede sin Fader om Agerland. Hun sprang da ned af Æselet, og Kaleb spurgte hende: "Hvad vil du?"

19 Hun svarede: "Giv mig en Velsignelse!" Siden du har bortgiftet mig i det tørre Sydland, må du give mig Vandkilder!" Da gav han hende de øvre og de nedre Vandkilder.

20 Judæernes Stammes Arvelod efter deres Slægter er:

21 Byerne i Udkanten af Judæernes Stamme ved Edoms Grænse i Sydlandet er følgende: Kabzeel, Eder, Jagur,

22 Kina, Dimona, Arara,

23 Kedesj Hazot, Jitnan,

24 Zif, Telam, Bealot,

25 Hazor Hadatta, Kerijjot Hezron, det er Hazor,

26 Amam, Sjema, Molada,

27 Hazar Gadda, Hesjmon, Bet Pelet,

28 Hazar Sjual, Be'ersjeba med Småbyer,

29 Ba'ala, Ijjim, Ezem,

30 Eltolad, Betul, Horma,

31 Ziklag, Madmanna, Sansanna,

32 Lebaot, Sjilhim og En immox; tilsammen ni og tyve Byer med Landsbyer.

33 I Lavlandet: Esjtaol, Zora, Asjna,

34 Zanoa, En Gannim, Tappua, Enam,

35 Jarmut, Adullam, Soko, Azeka,

36 Sja'arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim; tilsammen fjorten Byer med Landsbyer.

37 Zenan, Hadasja, Migdal Gad,

38 Dilan, Mizpe, Jokte'el,

39 Lakisj, Bozkaf, Eglon,

40 Kabbon, Lamas, Hitlisj,

41 Gederot, Bet Dagon, Na'ama og Makkeda; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.

42 Libna, Eter, Asjan,

43 Jifta, Asjna, Nezib,

44 Keila, Akzib og Maresja; tilsammen ni Byer med Landsbyer.

45 Ekron med Småbyer og Landsbyer;

46 fra Ekron til Havet alt, hvad der ligger på Asdodsiden, med tilhørende Landsbyer;

47 Asdod med Småbyer og Landsbyer; Gaza med Småbyer og Landsbyer indtil Ægyptens Bæk med det store Hav som Grænse.

48 I Bjerglandet: Sjamir, Jattir, Soko,

49 Danna, Kirjat Sefer, det er Debir,

50 Anab, Esjtemo, Anim,

51 Gosjen, Holon og Gilo; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.

52 Arab, Duma, Esjan,

53 Janum, Bet Tappua, Afeka,

54 Humta, Kirjat Arba, det er Hebron, og Zior; tilsammen ni Byer med Landsbyer.

55 Maon, Karmel, Zif, Jutta,

56 Jizre'el, Jokdeam, Zanoa,

57 Hain, Gibea og Timna; tilsammen ti Byer med Landsbyer.

58 Halhul, Bet Zur, Gedor,

59 Ma'arat, Bet Anon og Eltekon; tilsammen seks Byer med Landsbyer. Tekoa, Efrata, det er Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.

60 Hirjat Ba'al, det er Hirjat Jearim, og abba; tilsammen to Byer med Landsbyer.

61 I Ørkenen: Bet Araba, Middin, Sekaka,

62 Nibsjan, Ir Mela og En Gedi; tilsammen seks Byer med Landsbyer.

63 Men Jebusiterne, som boede i Jerusalem, kunde Judæerne ikke drive bort; og Jebusiterne bor i Jerusalem sammen med Judæerne den Dag i Dag.

  

Exploring the Meaning of Joshua 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

    Studovat vnitřní smysl

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University


Přeložit: