Ezra 7

Studie

  

1 Efter disse Tildragelser drog under Perserkongen Artaxerxes's egering Ezra, en Søn af Seraja, en Søn af Azarja, en Søn af Hilkija,

2 en Søn af Sjallum, en Søn af Zadok, en Søn af Ahitub,

3 en Søn af Amarja, en Søn af Azarja, en Søn af Merajot,

4 en Søn af Zeraja, en Søn af Uzzi, en Søn af Bukki,

5 en Søn af Abisjua, en Søn af Pinehas, en Søn af Eleazar, en Søn af Ypperstepræsten Aron -

6 denne Ezra drog op fra Babel. Han var skriftlærd, hjemme i Mose Lov, som HE EN, Israels Gud, havde givet; og Kongen opfyldte alle hans Ønsker, eftersom HE EN hans Guds Hånd var over ham.

7 Og en Del af Israeliterne og at Præsterne, Leviterne Tempelsangerne, Dørvogterne og Tempeltrællene drog ligeledes op til Jerusalem i Kong Artaxerxes's syvende egeringsår.

8 De kom til Jerusalem i den femte Måned i Kongens syvende egeringsår;

9 thi på den første Dag i den første Måned tog han Bestemmelse om Opbruddet fra Babel, og på den første Dag i den femte Måned kom han til Jerusalem, eftersom hans Guds gode Hånd var over ham.

10 Thi Ezra havde vendt sit Hjerte til at granske i HE Ns Lov og handle efter den og undervise Israel i Lov og et.

11 Dette er en Afskrift, af den Skrivelse, Kong Artaxerxes medgav Præsten Ezra den Skriftlærde, den skriftlærde Kender af Bøgerne med HE ENs Bud og Anordninger til Israel:

12 Artaxerxes, Kongernes Konge, til Præsten Ezra, den skriftlærde Kender af Himmelens Guds Lov, og så videre:

13 Hermed giver jeg Tilladelse til, at enhver af Israels Folk og dets Præster og Leviter i mit ige, der er til Sinds at drage til Jerusalem, må drage med dig,

14 al den Stund du af Kongen og hans syv ådgivere sendes for at undersøge Forholdene i Judæa og Jerusalem på Grundlag af din Guds Lov, som er i din Hånd,

15 og for at bringe det Sølv og Guld derhen, som Kongen og hans ådgivere frivilligt har givet Israels Gud, hvis Bolig er i Jerusalem,

16 og alt det Sølv og Guld, som du får rundt om i Landsdelen Babel, tillige med de frivillige Gaver fra Folket og Præsterne, der giver frivillige Gaver til deres Guds Hus i Jerusalem.

17 Derfor skal du samvittighedstuldt for disse Penge købe Tyre, Vædre og Lam med tilhørende Afgrøde- og Drikofre og ofre dem på Alteret i eders Guds Hus i Jerusalem;

18 og hvad du og dine Brødre finder for godt at gøre med det Sølv og Guld, der bliver tilovers, det må I gøre efter eders Guds Vilje.

19 De Kar, der skænkes dig til Tjenesten i din Guds Hus, skal du afgive og stille for Israels Guds Åsyn i Jerusalem.

20 Og de andre nødvendige Udgifter til din Guds Hus, som det tilfalder dig at udrede, må du udrede af det kongelige Skatkammer.

21 Jeg, Kong Artaxerxes, giver hermed den Befaling til alle Skatmestre hinsides Floden: Alt, hvad Præsten Ezra, den skriftlærde Kender af Himmelens Guds Lov, kræver af eder, skal nøjagtigt ydes

22 indtil 100 Sølvtalenter, 100 Kor Hvede, 100 Bat Vin, 100 Bat Olie og Salt i ubegrænset Mængde.

23 Alt, hvad der er påbudt af Himmelens Gud, skal punktligt ydes til Himmelens Guds Hus, at der ikke skal komme Vrede over Kongens og hans Sønners ige.

24 Og det være eder kundgjort, at ingen har et til at pålægge nogen af Præsterne, Leviterne, Tempelsangerne, Dørvogterne, Tempeltrællene eller overhovedet nogen, der er sysselsat ved dette Guds Hus, Skat, Afgift eller Skyld!

25 Men du, Ezra, skal i Kraft af Guds Visdom, som er i din Hånd, indsætte Dommere og etsbetjente til at dømme alt Folket hinsides Floden, alle dem, som kender, din Guds Lov; og hvem der ikke kender den, skal I undervise deri.

26 Og enhver, der ikke handler efter din Guds Lov og Kongens Lov, over ham skal der samvittighedsfuldt fældes Dom, være sig til Død, Landsforvisning, Pengebøde eller Fængsel.

27 Lovet være HE EN, vore Fædres Gud, som indgav Kongen sådanne Tanker for at herliggøre HE ENs Hus i Jerusalem

28 og vandt mig, Nåde hos Kongen og hans ådgivere og alle Kongens mægtige Fyrster! Så fattede jeg da Mod, eftersom HE EN min Guds Hånd var over mig, og jeg samlede en Del Overhoveder af Israel til at drage op med mig.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University