5 Mosebog 9

Studie

           |

1 Hør, Israel! Du drager nu over Jordan for at komme og gøre dig til Herre over Folk, der er større og mægtigere end du selv, over store Byer med himmelhøje Fæstningsværker;

2 over et stort Folk, høje som Kæmper, Anakiternes Efterkommere, som du selv kender, og om hvem du selv har hørt sige: Hvem kan holde Stand mod Anakiterne!"

3 Så skal du nu vide, at det er HE EN din Gud, der går foran dig som en fortærende Ild; han vil ødelægge dem, og han vil underku dem for dig, så du kan drive dem bort og ødelægge dem i Hast, således som HE EN har sagt dig.

4 Når HE EN din Gud jager dem bort foran dig, tænk så ikke: "For min etfærdigheds Skyld lod HE EN mig komme ind og tage dette Land i Besiddelse!" Thi det er for disse Folks Ugudeligheds Skyld, at HE EN driver dem bort foran dig!

5 Det er ikke for din etfærdigheds eller dit ædle Hjertes Skyld, du kommer ind og tager deres Land i Besiddelse, nej, det er på Grund af disse Folks Ondskab, at HE EN driver dem bort foran dig, og fordi han vil opfylde det Ord, han tilsvor dine Fædre,.Abraham, Isak og Jakob.

6 Så vid da, at det ikke er for din etfærdigheds Skyld, at HE EN din Gud giver dig dette herlige Land i Eje; thi du er et Folk med hårde Halse!

7 Kom i Hu, glem ikke, hvorledes du fortørnede HE EN din Gud i Ørkenen! Lige fra den Dag I drog ud af Ægypten, og til I Kom til Stedet her, har I været genstridige mod HE EN.

8 Ved Horeb fortørnede I HE EN, og HE EN blev vred på eder, så han vilde ødelægge eder.

9 Da jeg var steget op på Bjerget for at modtage Stentavlerne, den Pagts Tavler, som HE EN havde sluttet med eder, opholdt jeg mig på Bjerget fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter uden at spise eller drikke,

10 og HE EN gav mig de to Stentavler, beskrevne med Guds Finger; og på dem stod alle de Ord, HE EN havde talt til eder på Bjerget ud fra Ilden, den Dag I var forsamlet.

11 Da de fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter var omme, gav HE EN mig de to Stentavler, Pagtens Tavler.

12 Og HE EN sagde til mig: "Stå op og skynd dig ned herfra, thi det Folk, du førte ud af Ægypten, har handlet ilde; hastigt er de veget fra den Vej, jeg foreskrev dem: de har lavet sig et støbt Billede!"

13 Og HE EN sagde til mig: "Jeg har set dette Folk, og se, det er et Folk med hårde Halse;

14 lad mig i Fred, så jeg kan ødelægge dem og udslette deres Navn under Himmelen; så vil jeg gøre dig til et Folk, mægtigere og større end det!"

15 Da vendte jeg mig bort og steg ned fra Bjerget med Pagtens to Tavler i mine Hænder, medens Bjerget brændte i lys Lue;

16 og jeg så, og se, I havde syndet mod HE EN eders Gud, I havde lavet eder en støbt Tyrekalv; hastigt var I veget fra den Vej, HE EN havde foreskrevet eder.

17 Da greb jeg de to Tavler og kastede dem ud af mine Hænder og knuste dem for eders Øjne.

18 Og derpå faldt jeg ned for HE ENs Åsyn fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter ligesom forrige Gang, uden at spise eller drikke, for alle eders Synders Skyld, som I havde begået, idet I gjorde, hvad der var ondt i HE ENs Øjne, så I fortørnede ham.

19 Thi jeg frygtede for, at HE EN skulde tilintetgøre eder i den Vrede og Harme, som opfyldte ham imod eder. Og HE EN bønhørte mig også den Gang!

20 Også på Aron blev HE EN vred, så han vilde tilintetgøre ham; men den Gang gik jeg også i Forbøn for Aron.

21 Men eders syndige Værk, Kalven, tog jeg og brændte; og jeg knuste og malede den til fint Støv, og Støvet kastede jeg i Bækken, som løber ned ad Bjerget.

22 Også i Tabera, Massa og Hibrot Hatta'va fortørnede I HE EN.

23 Og da HE EN lod eder rejse fra Kadesj Barnea og bød eder drage op og tage det Land i Besiddelse, som han vilde give eder, trodsede I HE EN eders Guds Befaling, og I troede ikke på ham og adlød ham ikke.

24 I har været genstridige mod HE EN, så længe jeg har kendt eder.

25 faldt jeg ned for HE ENs Åsyn i de fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, fordi HE EN havde sagt, at han vilde tilintetgøre eder,

26 og jeg bad til HE EN og sagde: "Herre, HE E, ødelæg ikke dit Folk og din Ejendom, som du udløste ved din store Magt og førte ud af Ægypten med stærk Hånd!

27 Kom dine Tjenere i Hu, Abraham, Isak og Jakob; giv ikke Agt på dette Folks Halsstarrighed, på dets Ugudelighed og på dets Synd,

28 for at man ikke skal sige i det Land, du førte os ud fra: Fordi HE EN ikke evnede at føre dem til det Land, han havde lovet dem, og fordi han hadede dem, derfor førte han dem ud for at lade dem omkomme i Ørkenen!

29 De er jo dit Folk og din Ejendom, som du førte ud ved din store Kraft og din udstrakte Arm!"

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University