5 Mosebog 27

Studie

              |

1 Derpå bød Moses og IsraeLs Ældste Folket: "Hold alle de Bud, jeg i Dag pålægger eder!

2 Og den Dag I går over Jordan ind i det Land, HE EN din Gud vil give dig, skal du oprejse dig nogle store Sten og kalke dem over,

3 og på dem skal du skrive alle denne Lovs Ord, så snart du er kommet over, for at du kan drage ind i det Land, HE EN din Gud vil give dig, et Land, der flyder med Mælk og Honning, som HE EN, dine Fædres Gud, lovede dig.

4 Og når I er kommet over Jordan, skal I oprejse disse Sten, om hvilke jeg i Dag giver eder Pålæg, på Ebals Bjerg og kalke dem over.

5 Og der skal du bygge HE EN din Gud et Alter, et Alter af Sten, som du ikke har svunget Jern over;

6 af utilhugne Sten skal du bygge HE EN din Guds Alter, og på det skal du ofre Brændofre til HE EN din Gud,

7 og du skal ofre Takofre og holde Måltid der og være glad for HE EN din Guds Åsyn.

8 Og på Stenene skal du skrive alle denne Lovs Ord tydeligt og klart!"

9 Derpå talte Moses og Levitpræsterne til hele Israel og sagde: "Hør efter i Stilhed, Israel! I Dag er du blevet HE EN din Guds Folk!

10 lyt da til HE EN din Guds øst og hold hans Bud og Anordninger, som jeg i Dag pålægger dig!"

11 Og Moses bød på denne Da: Folket:

12 "Når I er kommet over Jordan, skal den ene Del af eder tage Plads på Garizims Bjerg for at velsigne Folket, nemlig Simeon, Levi, Juda, Issakar, Josef og Benjamin;

13 og den anden skal tage Plads på Ebals Bjerg for at forbande, nemlig uben, Gad, Aser, Zebulon, Dan og Naftali."

14 Og Leviterne skal tage til Orde og med høj øst sige til alle Israels Mænd:

15 "Forbandet være den, som laver et udskåret eller støbt Billede, HE EN en Vederstyggelighed, Værk af en Håndværkers Hænder, og stiller det op i Løndom!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

16 "Forbandet enhver, som ringeagter sin Fader eller Moder!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

17 "Forbandet enhver, som flytter sin Næstes Skel!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

18 "Forbandet enhver, som fører den blinde på Vildspor!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

19 "Forbandet enhver, som bøjer etten for den fremmede, den faderløse og Enken!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

20 "Forbandet enhver, som har Samleje med sin Faders Hustru; thi han har løftet sin Faders Tæppe!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

21 "Forbandet enhver, som har Omgang med noget Slags Kvæg!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

22 "Forbandet enhver, som har Samleje med sin Søster, sin Faders eller Moders Datter!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

23 "Forbandet enhver, som har Samleje med sin Hustrus Moder!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

24 "Forbandet enhver, som snigmyrder sin Næste!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

25 "Forbandet enhver, som lader sig købe til at myrde en uskyldig!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

26 "Forbandet enhver, som ikke holder denne Lovs Ord i Hævd og handler efter dem!" Og hele Folket skal svare: "Amen!"

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University