5 Mosebog 1

Studie

              |

1 Dette er de Ord, Moses talte til hele Israel hinsides Jordan i Ørkenen, i Arabalavningen, lige over for Suf, mellem Paran og Tofel, Laban, Hazerot og Di Zahab,

2 elleve Dagsrejser fra Horeb, regnede over Seirs Bjerge til Kadesj Barnea.

3 I det fyrretyvende År på den første Dag i den elevte Måned kundgjorde Moses Israelitterne alt, hvad HE EN havde pålagt ham angående dem,

4 efter at han havde slået Amoriterkongen Sihon, der boede i Hesjbon, og Kong Og af Basan, der boede i Asjtarot og Edrei.

5 Hinsides Jordan i Moabs Land tog Moses sig for at fremsætte følgende Lovudlægning:

6 HE EN vor Gud talede til os ved Horeb og sagde: "I har nu længe nok opholdt eder ved Bjerget her;

7 bryd derfor op og drag til Amoriternes Bjerge og til alle deres Naboer i Arabalavningen, på Bjergene, i Lavlandet, i Sydlandet og ved Kysten, til Kana'anæernes Land og Libanon, lige til den store Flod, Eufratfloden.

8 Se, jeg giver Landet i eders Magt; drag derind og tag det Land i Besiddelse, som jeg tilsvor eders Fædre, Abraham, Isak og Jakob, at ville give dem og deres Afkom efter dem."

9 Dengang talte jeg til eder og sagde: "Jeg kan ikke ene bære eder.

10 HE EN eders Gud har gjort eder talrige, og se, I er nu så mange som Stjernerne på Himmelen;

11 måtte kun HE EN, eders Fædres Gud, gøre eder tusinde Gange så talrige endnu og velsigne eder, som han har forjættet eder;

12 men hvorledes skal jeg ene kunne bære hele Besværet og Arbejdet med eder og eders Stridigheder?

13 Sørg derfor for at finde nogle kloge, forstandige.og erfarne Mænd i hver Stamme, som jeg kan sætte i Spidsen for eder!"

14 Dertil svarede I og sagde: "Det Forslag, du har fremsat, er godt!"

15 Derfor tog jeg Overhovederne for eders Stammer, kloge og erfarne Mænd, og satte dem i Spidsen for eder som Øverste over tusinde, hundrede, halvtredsindstyve eller ti og som Tilsynsmænd over eders Stammer.

16 Dengang gav jeg så eders Dommere det Påbud: "Hold Forhør, når der er Stridigheder mellem eders Landsmænd, og døm retfærdigt, når en Mand har en Sag, enten det er med en Landsmand eller med en, der bor som fremmed hos ham;

17 vis ingen Personsanseelse for etten; hør på den ringeste som på den største og frygt ikke for nogen; thi Dommen er Guds! Men Sager, som er eder for vanskelige, skal I forebringe mig, så skal jeg holde Forhør i dem!"

18 Og dengang gav jeg eder så Pålæg om alt, hvad I skulde gøre.

19 Derpå brød vi op fra Horeb og drog gennem hele denne store, grufulde Ørken, som I selv har set, i etning af Amoriternes Bjerge, således som HE EN vor Gud havde pålagt os. Og vi kom til Kadesj Barnea.

20 Da sagde jeg til eder: "I er nu kommet til Amoriternes Bjerge, som HE EN vor Gud vil give os.

21 Se, HE EN din Gud har givet Landet i din Magt, drag derfor op og tag det i Besiddelse, således som HE EN, dine Fædres Gud, har sagt til dig. Frygt ikke, men vær uforsagt!"

22 Da kom I alle hen til mig og sagde: "Lad os sende nogle Mænd i forvejen til at udspejde Landet for os og bringe os Underretning om den Vej, vi skal drage op ad, og om de Byer, vi kommer til!"

23 Jeg billigede det og udtog tolv Mænd iblandt eder, en af hver Stamme.

24 De begav sig på Vej og drog op i Bjergene og kom til Esjkoldalen og udspejdede den;

25 og de tog nogle af Landets Frugter med og bragte dem ned til os, og de meldte os tilbage: "Det er et herligt Land, HE EN vor Gud vil give os!"

26 Men I vilde ikke drage op, I var genstridige mod HE EN eders Guds Befaling.

27 I knurrede i eders Telte og sagde: "Af Had til os førte HE EN os ud af Ægypten for at give os i Amoriternes Hånd og lade os gå til Grunde!

28 Hvor er det dog, vi skal hen? Vore Brødre tog Modet fra os, da de sagde: Det er et Folk, der er større og højere end vi, og der er store Byer med himmelhøje Fæstningsværker, ja, vi så endog Efterkommere af Anakiterne der!"

29 Men jeg sagde til eder: "Lad eder ikke skræmme og frygt ikke for dem!

30 HE EN eders Gud, der vandrer foran eder, vil selv stride for eder, som I så, han gjorde det for eder i Ægypten

31 og i Ørkenen, hvor du så, at HE EN din Gud bar dig, som en Mand bærer sin Søn, hele den Vej I har vandret, lige til I nåede hertil!"

32 Men alligevel troede I ikke på HE EN eders Gud,

33 skønt han vandrede foran eder på Vejen for at udsøge Lejrpladser til eder, om Natten i Ilden, for at I kunde se, hvor I skulde gå, og om dagen i Skyen.

34 Men da HE EN hørte eders Ord, blev han vred og svor:

35 "Ikke en eneste af disse Mænd, af denne onde Slægt, skal få det herlige Land at se, som jeg svor at ville give eders Fædre,

36 undtagen Kaleb, Jefunnes Søn; han alene skal få det at se, og ham og hans Børn vil jeg give det Land, han har betrådt, fordi han har vist HE EN fuld Lydighed!"

37 Også på mig blev HE EN vred for eders Skyld, og han sagde: "Heller ikke du skal komme derind!

38 Josua, Nuns Søn, der står i din Tjeneste, han skal komme derind; sæt Mod i ham, thi han skal skaffe Israel det i Eje."

39 Og dets små Børn, som I sagde skulde blive til Bytte, eders Børn, som i Dag ikke kender Forskel på godt og ondt, de skal komme derind, dem vil jeg give det, og de skal tage det i Besiddelse.

40 I selv derimod skal vende om og begive eder på Vej til Ørkenen i etning af det røde Hav!"

41 Da svarede I og sagde til mig: "Vi har syndet imod HE EN! Vi vil drage op og kæmpe, som HE EN vor Gud har befalet os!" Og alle iførte I eder eders Våben og vilde i Letsindighed drage op i Bjergene.

42 Men HE EN sagde til mig: Sig til dem: Drag ikke op og indlad eder ikke i Kamp, thi jeg er ikke iblandt eder; gør I det, bliver I slået af eders Fjender!"

43 Men da jeg sagde det til eder, adlød I ikke, men var genstridige mod HE ENs Bud og formastede eder til at drage op i Bjergene.

44 Da drog Amoriterne, der bor i Bjergene der, ud imod eder, og de forfulgte eder som Bier og slog eder fra Seir til Horma.

45 Da I så kom tilbage, græd I for HE ENs Åsyn; men HE EN vilde ikke høre eder og låne eder Øre.

46 Så blev I hele den lange Tid i Kadesj.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University