2 Krønikebog 5

Studie

  

1 Da hele Arbejdet, som Salomo lod udføre ved HE ENs Hus, var færdigt, bragte Salomo sin Fader Davids Helliggaver, Sølvet og Guldet, derind og lagde alle Tingene i Skatkamrene i Guds Hus.

2 Derpå kaldte Salomo Israels Ældste og alle Stammernes Overhoveder, Israeliternes Fædrenehuses Øverster, sammen i Jerusalem for at føre HE ENs Pagts Ark op fra Davidsbyen, det er Zion.

3 Så samledes alle Israels Mænd hos Kongen på Højtiden i Etanim Måned, det er den syvende Måned.

4 Og alle Israels Ældste kom, og Leviterne har Arken.

5 Og de bragte Arken op tillige med Åbenbaringsteltett og alle de hellige Ting, der var i Teltet; Præsterne og Leviterne bragte dem op:

6 Og Kong Salomo tillige med hele Israels Menighed, som havde givet Møde hos ham foran Arken, ofrede Småkvæg og Hornkvæg, så meget, at det ikke var til at tælle eller overse.

7 Så førte Præsterne HE ENs Pagts Ark ind på dens Plads i Templets Inderhal, det Allerhelligste, og stillede den under Kerubernes Vinger;

8 og Keruberne udbredte deres Vinger over Pladsen, hvor Arken stod, og således dannede Keruberne et Dække over Arken og dens Bærestænger.

9 Stængerne var så lange, at Enderne af dem kunde ses fra det Hellige foran Inderhallen, men de kunde ikke ses længere ude; og de er der den Dag i Dag.

10 Der var ikke andet i Arken end de to Tavler, Moses havde lagt ned i den på Horeb, Tavlerne med den Pagt, HE EN havde sluttet med Israeliterne, da de drog bort fra Ægypten.

11 Da Præsteme derpå gik ud af Helligdommen - alle de Præster, der var til Stede, havde nemlig helliget sig uden Hensyn til Skifterne;

12 og alle de levitiske Sangere, Asaf, Heman og Jedutun tillige med deres Sønner og Brødre stod østen for Alteret i Klæder af fint Linned med Cymbler, Harper og Citre, og sammen med dem stod 120 Præster, der blæste i Trompeter -

13 i samme Øjeblik som Trompetblæserne og Sangerne på een Gang stemte i for at love og prise HE EN og lod Trompeterne, Cymblerne og Musikinstrumenterne klinge og lovede HE EN med Ordene "thi han er god, og hans Miskundhed varer evindelig!" - fyldte Skyen HE ENs Hus,

14 så at Præsterne af Skyen hindredes i at stå og udføre deres Tjeneste, thi HE ENs Herlighed fyldte Guds Hus.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University