2 Krønikebog 17

Studie

              |

1 Hans Søn Josafat blev Konge i hans Sted. Han styrkede sin Stilling over for Israel

2 ved at lægge Besætning i alle Judas befæstede Byer og indsætte Fogeder i Judas Land og de efraimitiske Byer, hans Fader Asa havde indtaget.

3 Og HE EN var med Josafat, thi han vandrede de Veje, hans Fader David til at begynde med havde vandret, og søgte ikke hen til Ba'alerne,

4 men til sin Faders Gud og fulgte hans Bud og gjorde ikke som Israel.

5 Derfor grundfæstede HE EN Kongedømmet i hans Hånd; og hele Juda bragte Josafat Gaver, så han vandt stor igdom og Ære.

6 Da voksede hans Mod til at vandre på HE ENs Veje, så han også udryddede Offerhøjene og Asjerastøtterne i Juda.

7 I sit tredje egeringsår sendte han sine Øverster Benhajil, Obadja, Zekarja, Netan'el og Mika ud for at undevise i Judas Byer,

8 ledsaget af Leviterne Sjemaja, Netanja, Zebadja, Asa'el, Sjemiramot, Jonatan, Adonija, Tobija og Tob-Adonija, Leviterne, og præsterne Elisjama og Joram.

9 De havde HE ENs Lovbog med sig og undeviste i Juda, og de drog rundt i alle Judas Byer og underviste Folket.

10 En HE ENs ædsel kom over alle Lande og iger rundt om Juda, så de ikke indlod sig i Krig med Josafat.

11 Fra Filisterne kom der Folk, som bragte Josafat Gaver og svarede Sølv i Skat; også Araberne bragte ham Småkvæg, 7700 Vædre og 7700 Bukke.

12 Således gik det stadig fremad for Josafat, så han til sidst fik meget stor Magt; og han byggede Borge og Forrådsbyer i Juda,

13 og han havde store Forråd i Judas Byer og Krigsfolk, dygtige Krigere i Jerusalem.

14 Her følger en Fortegnelse over dem efter deres Fædrenehuse. Til Juda hørte følgende Tusindførere: Øversten Adna med 300.000 dygtige Krigere;

15 ved Siden af ham Øversten Johanan med 280.000 Mand;

16 ved Siden af ham Amasja, Zikris Søn, der frivilligt gav sig i HE ENs Tjeneste, med 200.000 dygtige Krigere;

17 fra Benjamin var Eljada, en dygtig Koger, med 200.000 Mand, væbnet med Bue og Skjold;

18 ved Siden af ham Jozabad med 80.000 vel rustede Mand.

19 Disse stod i Kongens Tjeneste, og dertil kom de, som Kongen havde lagt i de befæstede Byer hele Juda over.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University