2 Krønikebog 11

Studie

           |

1 Da ehabeam var kommet til Jerusalem, samlede han hele Judas og Benjamins Hus, 180.000 udsøgte Folk, øvede Krigere, til at føre Krig med Israel og vinde Kongedømmet tilbage til ehabeam.

2 Men da kom HE ENs Ord til den Guds Mand Sjemaja således:

3 "Sig til Judas Konge ehabeam, Salomos Søn, og til hele Israel i Juda og Benjamin:

4 Så siger HE EN: I må ikke drage op og kæmpe med eders Brødre; vend hjem hver til sit, thi hvad her er sket, har jeg tilskikket!" Da adlød de HE ENs Ord og vendte tilbage og drog ikke mod Jeroboam.

5 ehabeam boede så i Jerusalem, og han befæstede flere Byer i Juda.

6 Således befæstede han Betlehem, Etam, Tekoa,

7 Bet-Zur, Soko, Adullam,

8 Gat, Maresj a, Zif,

9 Adorajim, Lakisj, Azeka,

10 Zor'a, Ajjalon og Hebron, alle i Juda og Benjamin;

11 og han gjorde Fæstningerne stærke, indsatte Befalingsmænd i dem og forsynede dem med Forråd af Levnedsmidler, Olie og Vin

12 og hver enkelt By med Skjolde og Spyd og gjorde dem således meget stærke. Ham tilhørte Juda og Benjamin.

13 Præsterne og Leviterne i hele Israel kom alle Vegne fra, hvor de boede, og stillede sig til hans Tjeneste;

14 thi Leviterne forlod deres Græsmarker og Ejendom og begav sig til Juda og Jerusalem, fordi Jeroboam og hans Sønner afsatte dem fra Stillingen som HE ENs Præster,

15 idet han indsatte sig Præster for Offerhøjene og Bukketroldene og Tyrekalvene, som han, havde ladet lave.

16 Og i Følge med Leviterne kom fra alle Israels Stammer de, hvis Hjerte var vendt til at søge HE EN, Israels Gud, til Jerusalem for at ofre til HE EN, deres Fædres Gud;

17 og de styrkede Juda ige og hævdede ehabeams, Salomos Søns, Magt i et Tidsrum af tre År. Thi i tre År fulgte han Davids og Salomos Veje.

18 ehabeam ægtede Mahalat; en Datter af Davids Søn Jerimot og Abihajil, en Datter af Eliab, Isajs Søn.

19 Hun fødte ham Sønnerne Je'usj, Sjemarja og Zaham.

20 Senere ægtede han Absaloms Datter Ma'aka, som fødte ham Abija, Attaj, Ziza og Sjelomit.

21 ehabeam elskede Absaloms Datter Ma'aka højere end sine andre Hustruer og Medhustruer; han havde nemlig atten Hustruer og tresindstyve Medhustruer og avlede otte og tyve Sønner og tresindstyve Døtre.

22 Og ehabeam satte Ma'akas Søn Abija til Overhoved, til Fyrste blandt hans Brødre; thi han havde i Sinde at gøre, ham til Konge;

23 og han fordelte klogelig alle sine Sønner rundt i alle Judas og Benjamins Landsdele og i alle de befæstede Byer og gav dem rigeligt Underhold og skaffede dem Hustruer.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University