1 Konger 16

Studie

   

1 Men til Jehu, Hananis Søn, kom HE ENs ord mod Ba'sja således:

2 "Jeg ophøjede dig af Støvet og gjorde dig til Fyrste over mit Folk Israel, dog har du vandret i Jeroboams Spor og forledt mit Folk Israel til Synd, så de krænker mig ved deres Synder;

3 se, derfor vil jeg nu feje Basja og hans Hus bort og gøre det samme ved dit Hus, som jeg gjorde ved Jeroboams, Nebats Søns, Hus;

4 den af Basjas Slægt, som dør i Byen, skal Hundene æde, og den, som dør på Marken, skal Himmelens Fugle æde!"

5 Hvad der ellers er at fortælle om Ba'sja, hvad han gjorde, og hans Heltegerninger, står jo optegnet i Israels Kongers Krønike.

6 Så lagde Ba'sja sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet i Tirza; og hans Søn Ela blev Konge i hans Sted.

7 Desuden kom HE ENs Ord ved Profeten Jehu, Hananis Søn, mod Ba'sja og hans Hus både på Grund af alt det, han havde gjort, som var ondt i HE ENs Øjne, idet han krænkede ham ved sine Hænders Værk og efterlignede Jeroboams Hus, og tillige fordi han lod dette nedhugge.

8 I Kong Asa af Judas seks og tyvende egeringsår blev Ela, Ba'sjas Søn, Konge over Israel, og han herskede to År i Tirza.

9 Så stiftede en af hans Mænd, Zimri, der var Fører for den ene Halvdel af Stridsvognene, en Sammensværgelse imod ham; og engang, da han i Tirza var beruset ved et Drikkelag i sin Paladsøverste Arzas Hus,

10 trængte Zimri ind og slog ham ihjel - i Kong Asa af Judas syv og tyvende egeringsår - og blev Konge i hans Sted.

11 Da han var blevet Konge og havde besteget Tronen, lod han hele Basjas Hus dræbe uden at levne et mandligt Væsen og tillige hans nærmeste Slægtninge og Venner;

12 således udryddede Zimri hele Ba'sjas Hus efter det Ord, HE EN havde talet til Basja ved Profeten Jehu,

13 for alle de Synders Skyld, som Ba'sja og hans Søn Ela havde begået og forledt Israel til, så at de krænkede HE EN, Israels Gud, ved deres Afguder.

14 Hvad der ellers er af fortælle om Ela, alt, hvad han gjorde, står jo optegnet i Israels Kongers Krønike.

15 I Kong Asa af Judas syv og tyvende egeringsår blev Zimri Konge, og han herskede syv Dage i Tirza. Hæren var på det Tidspunkt ved at belejre Gibbeton, som tilhørte Filisterne;

16 og da nu Hæren under Belejringen hørte, at Zimri havde sfiftet en Sammensværgelse mod Kongen og endda dræbt ham, udråbte hele Israel samme Dag i Lejren Omri, Israels Hærfører, til Konge.

17 Derpå hrød Omri op med hele Israel fra Gibbeton og begyndte at belejre Tirza;

18 og da Zimri så at Byen var taget, begav han sig ind i Kongens Palads og stak det i Brand over sig; således døde han

19 for de Synders Skyld, han havde begået, idet han gjorde, hvad der var ondt i HE ENs Øjne, og vandrede i Jeroboams Spor og i de Synder, han havde begået, da han forledte Israel til at synde.

20 Hvad der ellers er at fortælle om Zimri og den Sammensværgelse, han stiftede, står jo optegnet i Israels Kongers Krønike.

21 Ved den Tid delte Israels Folk sig, idet den ene Halvdel slutfede sig fil Tibni, Ginats Søn, og udråbte ham til Konge, medens den anden sluttede sig til Omri.

22 Men den Del af Folket, der sluttede sig til Omri, fik Overtaget over dem, der sluttede sig til Tibni, Ginats Søn, og da Tibni døde ved den Tid, blev Omri Konge.

23 I Kong Asa af Judas een og tredivte egeringsår blev Omri Konge over Israel, og han herskede tolv År. Først herskede han seks År i Tirza;

24 men siden købte han Samarias Bjerg af Semer for to Talenter Sølv og byggede på Bjerget en By, som han efter Semer, Bjergets Ejer, kaldte Samaria.

25 Omri gjorde, hvad der var ondt i HE ENs Øjne, og handlede endnu værre end alle hans Forgængere;

26 han vandrede helt i Jeroboams, Nebats Søns, Spor og i de Synder, han havde forledt Israel til, så at de krænkede HE EN, Israels Gud, ved deres Afguder.

27 Hvad der ellers er at fortælle om Omri, alt, hvad han gjorde, og de Heltegerninger, han udførte, står jo optegnet i Israels Kongers Krønike.

28 Så lagde Omri sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet i Samaria; og hans Søn Akab blev Konge i hans Sted.

29 Akab, Omris Søn, blev Konge over Israel i Kong Asa af Judas otte og tredivte egeringsår, og Akab, Omris Søn, herskede to og tyve År over Israel i Samaria.

30 Akab, Omris Søn, gjorde, hvad der var ondt i HE ENs Øjne, i højere Grad end alle hans Forgængere.

31 Og som om det ikke var nok med, at han vandrede i Jeroboams, Nebats Søns, Synder, ægtede han oven i Købet Jesabel, en Datter af Zidoniemes Konge Etba'al, og gik hen og dyrkede Ba'al og tilbad ham.

32 Han rejste Ba'al et Alter i Ba'alstemplet, som han lod bygge i Samaria.

33 Og Akab lavede Asjerastøtten og gjorde endnu flere Ting, hvorved han krænkede HE EN, Israels Gud, værre end de Konger, der havde hersket før ham i Israel. -

34 I hans Dage genopbyggede Beteliten Hiel Jeriko; efter det Ord, HE EN havde taleted Josua, Nuns Søn, kostede det ham hans førstefødte Abiram at lægge Grunden og hans yngste Søn Seguh at sætte dens Portfløje ind.

   

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University