Sofonjáš 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Běda městu tomuto hltavému a poškvrněnému a utiskujícímu.

2 Neposlouchá hlasu, aniž přijímá kázně; v Hospodina nedoufá, k Bohu svému nepřibližuje se.

3 Knížata jeho jsou u prostřed něho lvové řvoucí, soudcové jeho vlci večerní, nehryzou kostí až do rána.

4 Proroci jeho kvapní, muži velmi nešlechetní; kněží jeho poškvrňují věci svaté, natahují zákona.

5 Hospodin spravedlivý u prostřed něho jest, nelibuje nepravosti, každého dne soud svůj vynáší na světlo bez přestání, a však nešlechetník neumí se styděti.

6 Vyplénil jsem národy, zpustli zámkové jejich, v pustinu obrátil jsem ulice jejich, tak že žádný přes ně nechodí; zpustla města jejich, tak že není člověka, není žádného obyvatele.

7 Řekl jsem: Jistotně báti se mne budeš, přijmeš kázeň, aby nebyl vypléněn příbytek tvůj tím, čím jsem tě navštíviti chtěl. Ale ráno vstanouce, porušují všecky snažnosti své.

8 Protož očekávejtež na mne, praví Hospodin, do dne toho, v kterémž povstanu k loupeži. Nebo soud můj jest, abych sebral národy, shromáždil království, abych vylil na ně rozhněvání své a všecku prchlivost hněvu svého; ohněm zajisté horlivosti mé sehlcena bude všecka tato země.

9 Tehdáž zajisté způsobím národům rty čisté, jimiž by vzývali všickni jméno Hospodinovo, a sloužili jemu jedním ramenem.

10 Ti, kteříž jsou za řekami Mouřenínské země, koříce se mi, se dcerou rozptýlených mých dary mi přinesou.

11 V ten den nebudeš se hanbiti za žádné skutky své, jichž jsi se dopustil proti mně; nebo tehdáž odejmu z prostředku tvého ty, kteříž pléší v důstojnosti tvé, a nebudeš se více vyvyšovati na hoře svatosti mé.

12 A pozůstavím u prostřed tebe lid chudý a nuzný, i budou doufati ve jménu Hospodinovu.

13 Ostatkové Izraele neučiní nepravosti, aniž mluviti budou lži, aniž se nalezne v ústech jejich jazyk lstivý, ale pásti se budou a odpočívati, a nebude žádného, kdo by je přestrašil.

14 Prozpěvuj, dcero Sionská, prokřikujte, Izraelští, vesel se a plésej vším srdcem, dcero Jeruzalémská,

15 Že odjal Hospodin soudy tvé, odklidil nepřítele tvého. Král Izraelský Hospodin jest u prostřed tebe, nebudeš se báti více zlého.

16 V ten den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, a Sionu: Nechť nemdlejí ruce tvé.

17 Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný zachová tě, radovati se bude z tebe velice, přestane na milování svém tebe, plésati bude nad tebou s prozpěvováním, řka:

18 Toužící po Jeruzalému zase sberu, z tebeť jsou, bolestící pro břímě pohanění vzložené na tebe.

19 Aj, já konec učiním všechněm, kteříž tě trápiti budou v ten čas, a zachovám kulhavou, a zahnanou shromáždím; nýbrž způsobím jim chválu a jméno po vší zemi, v níž pohanění nesli.

20 V ten čas přivedu vás, v ten čas, pravím, shromáždím vás; nebo dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, když zase přivedu zajaté vaše před očima vašima, dí Hospodin.


Exploring the Meaning of Sofonjáš 3      

Napsal(a) Joe David

In the Book of Zephaniah, the third and final chapter is about the the age-old cycle of the human condition: ceasing to do evil, and learning to do good. The cycle operates at a personal level, for each of us, and at a "church" level, where a set of people with a set of beliefs and habits needs to improve.

In Zephaniah 3:1-5, there's a prophecy that the Lord will come to investigate the condition of the corrupted church. Remember here that a church is not just an organized religion; it's a whole state of mind of a wide set of people -- their beliefs, loves, and practices. For Zephaniah, he was remonstrating with the Jewish church of his day, and prophesying the Lord's Advent. And, the message still applies today.

In Zephaniah 3:6-8, falsified doctrine about truth and good will be thoroughly exposed. Nothing will escape the Lord's cleansing work.

In Zephaniah 3:9-20, it's saying that the new church that will be founded will be made up of the remnant of people who love and acknowledge the Lord. People who have been faithful, and humble, will be forgiven for their transgressions committed against the Lord.

With the influence of the evil cast out of the defiled church, the purity of the Lord’s new church will return. The Lord will be returned to the midst of it. Barrenness will give way to productiveness. "Let not thy hands be slack!".

In place of hopelessness, there will be exhilarating confidence and assurance. People will no longer be held captive by evil and falsity. They will not be deceitful, or speak lies. They will be safe in the Lord's love; i.e. they will "feed and lie down, and none shall make them afraid."

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 3      

Napsal(a) Joe David

In the Book of Zephaniah, the third and final chapter is about the the age-old cycle of the human condition: ceasing to do evil, and learning to do good. The cycle operates at a personal level, for each of us, and at a "church" level, where a set of people with a set of beliefs and habits needs to improve.

In Zephaniah 3:1-5, there's a prophecy that the Lord will come to investigate the condition of the corrupted church. Remember here that a church is not just an organized religion; it's a whole state of mind of a wide set of people -- their beliefs, loves, and practices. For Zephaniah, he was remonstrating with the Jewish church of his day, and prophesying the Lord's Advent. And, the message still applies today.

In Zephaniah 3:6-8, falsified doctrine about truth and good will be thoroughly exposed. Nothing will escape the Lord's cleansing work.

In Zephaniah 3:9-20, it's saying that the new church that will be founded will be made up of the remnant of people who love and acknowledge the Lord. People who have been faithful, and humble, will be forgiven for their transgressions committed against the Lord.

With the influence of the evil cast out of the defiled church, the purity of the Lord’s new church will return. The Lord will be returned to the midst of it. Barrenness will give way to productiveness. "Let not thy hands be slack!".

In place of hopelessness, there will be exhilarating confidence and assurance. People will no longer be held captive by evil and falsity. They will not be deceitful, or speak lies. They will be safe in the Lord's love; i.e. they will "feed and lie down, and none shall make them afraid."

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 230


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 117, 349, 1085, 1164, 1286, 2336, 2362, ...

Apocalypse Revealed 151, 194, 216, 342, 383, 494, 501, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

O Pánu 4, 64

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 764, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 179, 223, 405, 417, 482, 502, 624, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

Spiritual Experiences 4673

Scriptural Confirmations 4, 9, 57, 77

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Deuteronomium 23:15, 26:19, 30:9

Jozue 23:4

Soudců 1:7

2. Paralipomenon 20:30

Ezdráš 9:8

Jób 34:10

Žalmy 78:22, 65, 79:4, 86:9, 145:17, 149:2

Přísloví 19:20, 28:15

Izajáš 6:7, 13, 9:12, 14:26, 32, 18:1, 7, 19:18, 29:19, 33:1, 34:2, 35:3, 4, 40:2, 41:12, 45:17, 50:10, 52:9, 59:6, 60:21, 61:7, 62:5, 63:6, 65:18, 19, 66:19, 20

Jeremiáše 3:3, 5:3, 31, 6:6, 7, 8, 8:6, 19, 17:7, 23, 22:21, 23:3, 4, 10, 11, 29:14, 30:19, 33:9, 50:20

Pláč Jeremjášův 2:6

Ezechiel 6:8, 22:6, 27, 34:28, 36:15, 37:21, 26, 28

Ozeáš 6:5

Jóel 2:23

Micheáš 12, 3:11, 4:4, 6, 7, 5:6, 7:10

Abakuk 1:8

Sofonjáš 6, 18, 2:7

Zacharjáš 9, 8:12, 13

Matouš 25:32

Lukáš 1:71, 74, 2:32

Jan 1:49

Římanům 10:12

Zjevení Janovo 14:5, 16:1

Významy biblických slov

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

vlci
'A wolf' signifies eagerness to seize, but also eagerness to rescue and deliver the good.

proroci
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

spravedlivý
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

světlo
4. listopadu 1879: Thomas Edison podal patent na dlouho hořící žárovku. 5. listopadu 1879: Žárovka byla všeobecně přijímána jako symbol nápadu. Dobře, vymysleli jsme to,...

národy
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

ulice
The phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

království
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

rty
'A lip' signifies doctrine. A lip,' as in Isaiah 6:3, 7, signifies the interior parts of a person, consequently, internal worship, where adoration is grounded....

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

chudý
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

nuzný
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

lži
When people lie or speak falsely in the Bible, It represents what Swedenborg calls "falsity of faith" and the resulting "evil of faith." This is...

jazyk
'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and...

lstivý
The spiritual meaning of being deceitful is pretty close to the literal meaning: According to the Writings it means using false thinking and logic to...

soudy
'Ordinances' in the prophets, signify changes relative to spiritual and celestial things, both in general and particular, which are also compared to the changes of...

král
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

mocný
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

čas
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Trust in the Name of the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: