Sofonjáš 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Ohledejte sebe, ohledejte, pravím, ó národe nemilý,

2 Prvé než uložení přijde, a den jako plevy pomine, prvé než přijde na vás prchlivost hněvu Hospodinova, prvé než přijde na vás den hněvu Hospodinova.

3 Hledejte Hospodina všickni tiší země, kteříž soud jeho činíte; hledejte spravedlnosti, hledejte tichosti. Snad se ukryjete v den hněvu Hospodinova.

4 Nebo Gáza bude opuštěno, a Aškalon zpustne; Azot o polednách zaženou, a Akaron vykořeněn bude.

5 Běda těm, kteříž bydlí v krajině pomořské, národu Ceretejských. Slovo Hospodinovo proti vám jest, ó země Kananejská Filistinských, že tě tak zahladím, aby nebylo žádného obyvatele.

6 I bude krajina pomořská místo ovčinců, jam pastýřských a stájí dobytka.

7 Bude také i ostatku domu Judského krajinou, kdež by pásli. V domích Aškalonu u večer léhati budou, když je navštíví Hospodin Bůh jejich, a přivede zase zajaté jejich.

8 Slyšelť jsem hanění Moábských a utrhání synů Ammonitských, kterýmiž haněli můj lid, a honosili se na pomezí jejich.

9 Protož živ jsem já, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, že Moáb jako Sodoma bude, a synové Ammonitští jako Gomora, místem kopřiv a domem solným a pustinou až na věky. Ostatkové lidu mého rozchvátají je, a pozůstalí z lidu mého dědičně je obdrží.

10 To jim pro pýchu jejich, že zhaněli a zpínali se nad lid Hospodina zástupů.

11 Hrozný jim bude Hospodin; nebo způsobí, aby zhubeněli všickni bohové země. I bude se jemu klaněti každý z místa svého, všickni ostrovové národu.

12 Také i vy, Mouřenínové, mečem mým zbiti budete.

13 Nebo vztáhne ruku svou na půlnoci, a zhubí Assyrii, a obrátí Ninive v pustinu, a v suchost jako poušť.

14 I budou u prostřed něho léhati stáda, všecky šelmy národů, pelikán i výr na makovicích jeho nocovati budou; hlas zníti bude na okně, pustina na veřeji, když cedroví jeho obnaží.

15 Takovéť bude to město plésající, kteréž sedí bezpečně, říkaje v srdci svém: Já jsem, a kromě mne není žádného více. Jakť jest učiněno pusté, peleší šelmám! Kdožkoli půjde skrze ně, ckáti bude a zmítati rukou svou.


Exploring the Meaning of Sofonjáš 2      

Napsal(a) Joe David

In Zephaniah 2:1-3, the people Zephaniah is talking to (that includes us!), need to change their ways and trust in the Lord and His Word.

In Zephaniah 2:4-7, there's a prophecy that the cities of the Philistines will come to grief and the whole area of the Mediterranean seacoast will be populated only by shepherds and their flocks, and these shepherds will be remnants from the kingdom of Judah. Here, the Philistines represent people who do evil.

In Zephaniah 2:8-10, the peoples who live around the land of Canaan, but not in it (the Moabites and Ammonites), stand for attitudes and evils that can cause temptations to good loves and true ideas. They are compared to Sodom and Gomorrah.

In Zephaniah 2:11... In the minds of people who wish to serve the Lord, those bad attitudes and evils must be destroyed, and with the Lord's help, they can be.

In Zephaniah 2:12-15, there are references to Ethiopia, Assyria, and Ninevah. When Ethiopia is referred to in a negative sense, it refers to people who use knowledges from the Word to confirm false ideas. Similarly, Assyria means reasoning from any knowledge which in this context leads to bad conclusions. And then there's Ninevah. This city means false doctrine, and these verses tell of her fate when judgement comes. Before that its people are proud of its learning, but after the Judgement, it is abandoned and empty.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 2      

Napsal(a) Joe David

In Zephaniah 2:1-3, the people Zephaniah is talking to (that includes us!), need to change their ways and trust in the Lord and His Word.

In Zephaniah 2:4-7, there's a prophecy that the cities of the Philistines will come to grief and the whole area of the Mediterranean seacoast will be populated only by shepherds and their flocks, and these shepherds will be remnants from the kingdom of Judah. Here, the Philistines represent people who do evil.

In Zephaniah 2:8-10, the peoples who live around the land of Canaan, but not in it (the Moabites and Ammonites), stand for attitudes and evils that can cause temptations to good loves and true ideas. They are compared to Sodom and Gomorrah.

In Zephaniah 2:11... In the minds of people who wish to serve the Lord, those bad attitudes and evils must be destroyed, and with the Lord's help, they can be.

In Zephaniah 2:12-15, there are references to Ethiopia, Assyria, and Ninevah. When Ethiopia is referred to in a negative sense, it refers to people who use knowledges from the Word to confirm false ideas. Similarly, Assyria means reasoning from any knowledge which in this context leads to bad conclusions. And then there's Ninevah. This city means false doctrine, and these verses tell of her fate when judgement comes. Before that its people are proud of its learning, but after the Judgement, it is abandoned and empty.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 229


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 655, 908, 1158, 1186, 1188, 1197, 1259, ...

Apocalypse Revealed 34, 340, 483, 502, 567, 704

Doctrine of the Lord 4, 39

Doctrine of the Sacred Scripture 86

True Christian Religion 93, 251


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 50, 331, 388, 406, 413, 650, 653

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 58

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 19:25, 37, 38

Deuteronomium 29:22

Jozue 13:2

1. Samuelova 30:14

1. Paralipomenon 16:21

Žalmy 2:12, 22:28

Izajáš 2:18, 20, 10:5, 11:14, 13:21, 22, 15:1, 20:3, 5, 24:15, 25:10, 34:11, 47:8, 10

Jeremiáše 12:14, 25:20, 30:3, 47:1, 48:1, 49:1, 50:13

Ezechiel 13:5, 25:1, 5, 8, 15, 30:4, 5, 35:12

Danieli 4:27

Ozeáš 6:11, 13:3

Ámos 1:6, 13, 2:1, 5:4, 14, 9:14

Abdijáš 1:11

Jonáš 3:9

Nahum 1:1

Abakuk 7

Sofonjáš 3:20

Zacharjáš 2:13, 9:5

Malachiáš 1:11

Významy biblických slov

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

plevy
Chaff is mentioned in Matthew 3:12 signifies falsity of every kind, derived from an in­fernal origin.

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

večer
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

zástupů
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

bohové
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

ninive
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

pelikán
'A pelican,' as in Zephaniah 2:14, signifies affections for falsity.

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Is God So Angry in the Bible? - Swedenborg & Life Live

The Bible gives us mixed messages about God: all-loving, yet angry. We offer a new perspective on this seeming contradiction.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 For Reflection: Mixed Up Priorities
The Lord is the one and only great "I AM". But how easy it is for each of us to think "I am it"! Using quotations from the Word, reflect on giving glory to the Lord, and not to ourselves.
Activity | Ages over 15


Přeložit: