Zacharjáš 9

Studovat vnitřní smysl

           

1 Břímě slova Hospodinova proti zemi, kteráž jest v vůkolí tvém, a Damašek bude odpočinutí jeho. Nebo k Hospodinu zřetel člověka i všech pokolení Izraelských.

2 Ano i do Emat dosáhne, do Týru i Sidonu, ačkoli jest moudrý velmi.

3 Vystavěltě sobě Týrus pevnost, a nashromáždil stříbra jako prachu, a ryzího zlata jako bláta na ulicích.

4 Aj, Pán vyžene jej, a vrazí do moře sílu jeho, i on od ohně sežrán bude.

5 Vida to Aškalon, báti se bude, i Gáza velikou bolest míti bude, též i Akaron, proto že jej zahanbilo očekávání jeho. I zahyne král z Gázy, a Aškalon neosedí.

6 A bude bydliti pankhart v Azotu, a tak vypléním pýchu Filistinských.

7 Když pak odejmu vraždu jednoho každého od úst jeho, a ohavnosti jeho od zubů jeho, připojen bude také i on Bohu našemu, aby byl jako vývoda v Judstvu, a Akaron jako Jebuzejský.

8 A položím se vojensky u domu svého pro vojsko a pro ty, kteříž tam i zase jdou; aniž půjde skrze ně více násilník, proto že se tak nyní vidí očím mým.

9 Plésej velice, dcerko Sionská, prokřikuj, dcerko Jeruzalémská. Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na oslu, totiž na oslátku mladém.

10 Nebo vypléním vozy z Efraima a koně z Jeruzaléma, a vypléněna budou lučiště válečná; nadto rozhlásí pokoj národům, a panování jeho od moře až k moři, a od řeky až do končin země.

11 Anobrž ty, pro krev smlouvy své vypustil jsem vězně tvé z jámy, v níž není žádné vody.

12 Navraťež se k ohradě, ó vězňové v naději postavení. A tak v ten den, jakžť oznamuji, dvojnásobně nahradím tobě,

13 Když sobě napnu Judu a lučiště naplním Efraimem, a vzbudím syny tvé, ó Sione, proti synům tvým, ó Javane, a nastrojím tě jako meč udatného.

14 Nebo Hospodin proti nim se ukáže, a vynikne jako blesk střela jeho. Panovník, pravím, Hospodin trubou troubiti bude, a pobéře se s vichřicemi poledními.

15 Hospodin zástupů chrániti bude lidu svého, aby zmocníce se kamením z praku, jedli a pili, prokřikujíce jako od vína, a naplní jakož číši tak i rohy oltáře.

16 A tak je vysvobodí v ten den Hospodin Bůh jejich, jakožto stádce lid svůj, a vystaveno bude kamení pěkně tesané místo korouhví v zemi jeho.

17 Nebo aj, jaké blahoslavenství jeho, a jak veliká okrasa jeho! Obilé mládence a mest panny učiní mluvné.


   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 241


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 489, 1201, 2362, 2686, 2781, 2799, 3081, ...

Apocalypse Revealed 99, 206, 298, 299, 316, 343, 379, ...

Doctrine of the Lord 4, 6

Doctrine of the Sacred Scripture 79

O životě 60

Nebe a peklo 365

True Christian Religion 247, 285, 706, 730


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 55, 236, 262, 329, 355, 357, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Spiritual Experiences 228

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 2, 23

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Exodus 28:9, 21

2. Samuelova 24:16, 18

1 Královská 1:38

2. Královská 19:34

Jób 37:9

Žalmy 18:15, 72:7, 8, 89:26, 144:12, 149:2

Přísloví 3:25

Izajáš 2:4, 14:28, 23:1, 8, 31:5, 49:9, 51:14, 52:7, 54:12, 14, 61:7, 62:3, 65:4

Jeremiáše 31:17, 32:19, 47:5, 49:23

Ezechiel 21:32, 25:15, 26:1, 27:1, 27, 28:1, 21, 34:11, 12

Danieli 8:21

Ozeáš 2:20

Ámos 1:3, 6, 9

Micheáš 4:8, 5:4, 7, 9

Sofonjáš 2:4

Zacharjáš 9, 4:10, 10:7, 12:4, 8

Matouš 11:29, 21:5, 26:27, 28

Marek 11:7

Lukáš 19:35

Jan 12:15

Židům 13:20

Významy biblických slov

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Damašek
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.

stříbra
'Money' relates to truth.

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

král
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Gázy
Gaza (or Azzah) signifies things revealed concerning charity.

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vidí
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

spravedlivý
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

Plný
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

chudý
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

koně
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

řeky
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

jámy
'A pit,' as in Genesis 41:14, signifies a state of temptation.

vody
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

meč
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Blesk
'Lightning' is the radiance and brilliance of God's truth.

zástupů
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

oltáře
První oltář uvedený ve Slově byl postaven Noemem poté, co vyšel z archy. Na tomto oltáři obětoval Hospodinu čistá zvířata. Hory představují Pána, protože jsou...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

panny
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Palm Sunday
From ancient times riding on a donkey was a sign of being a judge and king. Jesus' triumphant ride into Jerusalem on Palm Sunday was a prophecy that was fulfilled on Easter morning.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Quotes: King of Kings
Teaching Support | Ages over 15


Přeložit: