Zacharjáš 8

Studovat vnitřní smysl

           

1 Opět stalo se slovo Hospodina zástupů, řkoucí:

2 Takto praví Hospodin zástupů: Horlil jsem pro Sion horlením velikým, nýbrž rozhněváním velikým horlil jsem pro něj.

3 Takto praví Hospodin: Navrátil jsem se k Sionu, a bydlím u prostřed Jeruzaléma, aby sloul Jeruzalém městem věrným, a hora Hospodina zástupů horou svatosti.

4 Takto praví Hospodin zástupů: Ještěť sedati budou starci i baby na ulicích Jeruzalémských, maje každý z nich hůl v ruce své pro sešlost věku.

5 Ulice také města plné budou pacholat a děvčat, hrajících na ulicích jeho.

6 Takto praví Hospodin zástupů: Zdali, že se to nepodobné zdá před očima ostatků lidu tohoto dnů těchto, také před očima mýma nepodobné bude? praví Hospodin zástupů.

7 Takto praví Hospodin zástupů: Aj, já vysvobozuji lid svůj z země východní, a z země na západ slunce,

8 A přivedu je zase. I budou bydliti u prostřed Jeruzaléma, a budou lidem mým, a já budu jejich Bohem v pravdě a v spravedlnosti.

9 Takto praví Hospodin zástupů: Posilňtež se ruce vaše, kteříž jste slyšeli těchto dnů slova tato z úst proroků, od toho dne, v němž založen jest dům Hospodina zástupů, že má chrám dostaven býti.

10 Nebo před těmito dny práce lidská, ani práce hovádek se nenahražovala, nýbrž ani vycházejícímu ani vcházejícímu nebylo pokoje pro nepřítele, nebo já spustil jsem všecky lidi jedny s druhými.

11 Nyní pak, ne jako ve dnech těch předešlých, činím ostatkům lidu tohoto, praví Hospodin zástupů.

12 Ale rozsívání máte pokojné, vinný kmen vydává ovoce své, a země vydává úrodu svou, nebesa také dávají rosu svou, a to všecko dávám v dědictví ostatkům lidu tohoto.

13 A tak stane se, že jakož jste byli zlořečením mezi pohany, ó dome Judský a dome Izraelský, tak zase vás chrániti budu, a budete požehnáním. Nebojtež se, posilňte se ruce vaše.

14 Nebo takto praví Hospodin zástupů: Jakož jsem byl myslil zle učiniti vám, když mne hněvali otcové vaši, praví Hospodin zástupů, aniž jsem litoval:

15 Tak obrátě se, myslím v těchto dnech dobře činiti Jeruzalému a domu Judskému. Nebojtež se.

16 Tyto pak věci jsou, kteréž činiti budete: Mluvte pravdu každý s bližním svým, pravý a pokojný soud vynášejte v branách svých.

17 Aniž kdo bližnímu svému zlého obmýšlej v srdci svém, též přísahy falešné nemilujte; nebo všecko to jest, čehož nenávidím, praví Hospodin.

18 I stalo se slovo Hospodina zástupů ke mně, řkoucí:

19 Takto praví Hospodin zástupů: Půst čtvrtého měsíce, a půst pátého, a půst sedmého, a půst desátého obrátí se domu Judskému v radost a veselí, i v slavnosti rozkošné, ale pravdu a pokoj milujte.

20 Takto praví Hospodin zástupů: Ještěť budou přicházeti národové a obyvatelé měst mnohých,

21 Přicházeti budou, pravím, obyvatelé jednoho k druhému, řkouce: Poďmež s ochotností kořiti se tváři Hospodinově, a hledati Hospodina zástupů. Půjdu i já.

22 A tak přijdou lidé mnozí a národové nesčíslní, aby hledali Hospodina zástupů v Jeruzalémě, a kořili se tváři Hospodinově.

23 Takto praví Hospodin zástupů: V těch dnech chopí se deset mužů ze všech jazyků těch národů, chopí se, pravím, podolka jednoho Žida, řkouce: Půjdeme s vámi; nebo slyšíme, že jest Bůh s vámi.

  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 240


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 402, 588, 1259, 2235, 2336, 2348, 2943, ...

Apocalypse Revealed 101, 191, 194, 216, 282, 306, 350, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

O Pánu 4, 61, 64

Doctrine of the Sacred Scripture 51, 86, 87

O životě 61

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 251, 252, 782, 844


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 208, 220, 223, 331, 340, 365, 405, ...

Scriptural Confirmations 4, 59

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:2, 17:8, 18:14

Exodus 29:45

Deuteronomium 26:19, 30:3, 33:28

Rút 1:16

2. Královská 25:1, 25

1. Paralipomenon 12:19

2. Paralipomenon 11:16, 15:5, 7, 9

Ezdráš 5:1, 2

Nehejháš 1:9

Ester 8:17, 9:22

Žalmy 2:6, 34:15, 67:7, 68:30, 79:4, 101:3, 147:2

Přísloví 6:18

Izajáš 1:26, 2:3, 11:9, 11, 12, 19:24, 32:16, 35:3, 45:14, 55:5, 65:20

Jeremiáše 14:9, 29:11, 18, 30:19, 22, 31:6, 12, 13, 28, 52:6

Ezechiel 11:17, 18:8, 24:1, 34:26, 27, 28, 36:9, 33, 48:35

Ozeáš 2:21, 22, 11:10, 11

Jóel 2:19

Micheáš 4:2

Sofonjáš 3:13, 16, 20

Ageus 1:6, 2:4, 5, 15, 19

Zacharjáš 1:2, 14, 16, 2:8, 5:3, 7:3, 5, 10, 13:9, 14:10, 16, 20

Malachiáš 3:11

Matouš 19:26, 24:31

Skutky apoštolů 15:17

1. list Korintským 14:25

2. list Korintským 6:16

Efezkým 4:25

Židům 8:10

Zjevení Janovo 21:7

Významy biblických slov

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

zástupů
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jeruzalém
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

hora
'Hills' signify the good of charity.

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

v pravdě
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

chrám
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

dny
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

deset
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Paper Doll Chain: Boys and Girls Playing Together
Make paper chains of children to illustrate the prophecy about the city being full of boys and girls playing in its streets (Zechariah 8:5), picturing the rejoicing of those who love the beautiful teachings of this new church. 
Project | Ages 4 - 10

 The Holy City
The Holy City in Revelation is a picture of what our lives can be like when we live in the radiant light of the three-fold Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Twelve Gates, Twelve Truths
List 12 pearls of truth that could interest someone into the New Church.
Activity | Ages 15 - 17


Přeložit: