Zacharjáš 14

Studovat vnitřní smysl

           

1 Aj, den Hospodinův přichází, a rozděleny budou kořisti tvé u prostřed tebe.

2 Nebo shromáždím všecky národy proti Jeruzalému k boji, i bude dobyto město, a domové zloupeni, a ženy zhanobeny budou. A když vyjde díl města v zajetí, ostatek lidu nebude vyhlazeno z města.

3 Nebo Hospodin vytáhna, bude bojovati proti těm národům, jakž bojuje v den potýkání.

4 I stanou nohy jeho v ten den na hoře Olivetské, kteráž jest naproti Jeruzalému od východu, a rozdvojí se hora Olivetská napoly k východu a k západu údolím velmi velikým, a odstoupí díl té hory na půlnoci, a díl její na poledne.

5 I budete utíkati před údolím hor; nebo dosáhne údolí hor až k Azal. Budete, pravím, utíkati, jako jste utíkali před země třesením za dnů Uziáše krále Judského, když přijde Hospodin Bůh můj, a všickni svatí s ním.

6 I stane se v ten den, že nebude světla drahého, ani tmy husté.

7 A tak bude den jeden, kterýž jest znám Hospodinu, aniž bude den, ani noc; a však stane se, že v čas večera bude světlo.

8 Stane se také v ten den, že vycházeti budou vody živé z Jeruzaléma, díl jich k moři východnímu, a díl jich k moři nejdalšímu. V létě i v zimě bude.

9 A bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten den bude Hospodin jediný, a jméno jeho jedno.

10 A učiněna bude všecka tato země jako rovina od Gaba k Remmon na polední straně Jeruzalému, kterýž vyvýšen jsa, státi bude na místě svém, od brány Beniaminovy až k místu brány první, a až k bráně úhlové, a od věže Chananeel až k presu královskému.

11 A budou bydliti v něm, a nebude více v prokletí; město Jeruzalém zajisté bezpečně seděti bude.

12 Tato pak bude rána, kterouž raní Hospodin všecky národy, kteříž by bojovali proti Jeruzalému: Usuší tělo jednoho každého, stojícího na nohách svých, a oči jednoho každého usvadnou v děrách svých, a jazyk jednoho každého usvadne v ústech jejich.

13 I stane se v ten den, že bude znepokojení Hospodinovo veliké mezi nimi, tak že uchopí jeden druhého ruku, a vztažena bude ruka jednoho na ruku druhého.

14 Také i ty, Judo, bojovati budeš v Jeruzalémě, a shromážděno bude zboží všech národů vůkol, zlato a stříbro, i roucha velmi mnoho.

15 A podobná bude rána koní, mezků, velbloudů a oslů i všech hovad, kteráž budou v tom ležení, podobná ráně té.

16 I stane se, že kdožkoli pozůstane ze všech národů, kteříž by přitáhli proti Jeruzalému, přicházeti budou z rok do roka klaněti se králi Hospodinu zástupů a slaviti slavnost stánků.

17 I stane se, kdo z čeledí země nebude přicházeti do Jeruzaléma klaněti se králi Hospodinu zástupů, že nebude na ně pršeti déšt.

18 A jestliže čeled Egyptská nevstoupí, ani přijde, jakkoli na ně nepršívá, přijde však táž rána, kterouž raní Hospodin národy, kteříž by nepřicházeli k slavení slavnosti stánků.

19 Tať bude pokuta pro hřích Egyptských a pokuta pro hřích všech národů, kteříž by nechodili k slavení slavnosti stánků.

20 V ten den bude na zvoncích koňských: Svatost Hospodinu; a bude hrnců v domě Hospodinově jako číší před oltářem.

21 Nýbrž bude všeliký hrnec v Jeruzalémě a v Judstvu svatost Hospodinu zástupů; a přicházejíce všickni, kteříž obětovati mají, budou je bráti a vařiti v nich. Aniž bude Kananejský více v domě Hospodina zástupů v ten den.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3858

Apocalypse Revealed 707

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 246


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 28, 488, 935, 1444, 1462, 1736, 2588, ...

Apocalypse Revealed 48, 50, 206, 238, 298, 336, 456, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 36, 100, 120

Manželská láska 81

Doctrine of the Lord 4, 14, 38, 45, 64

The Last Judgement (Continuation) 13

True Christian Religion 6, 82, 188, 625, 782, 789

O bílém koni 2


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 71, 152, 204, 242, 275, 355, 405, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

De Domino 36

Marriage 6, 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Exodus 28:36

Leviticus 23:34

Deuteronomium 6:4, 33:28

Jozue 10:10, 14, 15:32, 21:17

Soudců 7:22

2. Samuelova 15:30

1 Královská 7:50, 8:35

2. Paralipomenon 20:25, 26:9

Nehejháš 3:1, 4:14

Žalmy 2:10, 47:3, 8, 97:1

Izajáš 4:3, 13:16, 29:7, 54:5, 60:12, 20, 66:23

Jeremiáše 23:6, 31:40, 37:13

Pláč Jeremjášův 5:11

Ezechiel 11:23, 38:21, 22, 39:10, 44:9

Jóel 2:2

Ámos 1:1

Micheáš 4, 11, 4:1, 5:8

Sofonjáš 1:7, 11

Zacharjáš 15, 2:4, 8:3, 22, 12:3, 6

Malachiáš 1:14

Matouš 24:36, 25:31

Skutky apoštolů 1:12

2. list Tesalonickým 7

List Judův 14

Zjevení Janovo 11:15, 16:14, 19:19, 20:9, 21:25, 27, 22:1, 3

Významy biblických slov

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

národy
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

ženy
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hora
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

hory
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

Azal
Azal , mentioned in 'Zechariah 14:5', signifies separation and liberation, here separation from the falsities of evil.

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

čas
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

světlo
4. listopadu 1879: Thomas Edison podal patent na dlouho hořící žárovku. 5. listopadu 1879: Žárovka byla všeobecně přijímána jako symbol nápadu. Dobře, vymysleli jsme to,...

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

brány
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

bráně
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

věže
'Towers,' as in Psalms 48:12, signify the interior truths which defend the aspects of love and charity. In the opposite sense, they denote the interiors...

Jeruzalém
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

oči
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

jazyk
'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and...

ruka
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

zlato
'Money' relates to truth.

stříbro
'Money' relates to truth.

velbloudů
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

králi
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

zástupů
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

svatost
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

hrnec
There is an interesting relationship between facts and truth. It's necessary to have facts if we want to know the truth, but facts on their...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Christmas Bells
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12


Přeložit: