Zacharjáš 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 Měsíce osmého, léta druhého Dariova, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi synu Barachiáše, syna Iddova, proroku, řkoucí:

2 Rozhněval se Hospodin na otce vaše velice.

3 Protož rci těmto: Takto praví Hospodin zástupů: Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám, praví Hospodin zástupů.

4 Nebuďte jako otcové vaši, na něž volávali proroci onino předešlí, říkajíce: Takto praví Hospodin zástupů: Navraťte se nyní od cest svých zlých, i od skutků vašich zlých, ale neuposlechli, ani pozorovali mne, praví Hospodin.

5 Otcové vaši kde jsou? A proroci ti zdali na věky živi jsou?

6 Ale však slova má a soudové moji, kteréž jsem přikázal služebníkům svým prorokům, zdali nepostihli otců vašich? tak že obrátivše se, řekli: Jakž uložil Hospodin zástupů učiniti nám podlé cest našich, a podlé skutků našich, tak učinil nám.

7 Dne čtyřmecítmého, jedenáctého měsíce, kterýž jest měsíc Šebat, léta druhého Dariova, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi synu Barachiáše, syna Iddova, proroku, řkoucí:

8 Viděl jsem v noci, a aj, muž sedí na koni ryzím, kterýž stál mezi myrtovím, kteréž bylo v dolině, za ním pak koně ryzí, strakaté a bílé.

9 I řekl jsem: Kdo jsou tito, Pane můj? řekl mi anděl ten, kterýž mluvil se mnou: Já ukáži tobě, kdo jsou tito.

10 Tedy odpovídaje muž ten, kterýž stál mezi myrtovím, řekl: Tito jsou, kteréž poslal Hospodin, aby zchodili zemi.

11 I odpověděli andělu Hospodinovu tomu, kterýž stál mezi myrtovím, a řekli: Zchodili jsme zemi, a aj, všecka země bezpečně bydlí, a pokoje užívá.

12 Tedy odpověděl anděl Hospodinův a řekl: Ó Hospodine zástupů, až dokudž ty se nesmiluješ nad Jeruzalémem a nad městy Judskými, na kteréž jsi hněval se již sedmdesáte let?

13 I odpověděl Hospodin andělu tomu, kterýž mluvil se mnou, slovy dobrými, slovy potěšitelnými.

14 Tedy řekl mi anděl, kterýž mluvil ke mně: Volej a rci: Takto praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion horlením velikým.

15 A hněvám se náramně na ty národy, kteříž mají pokoj; nebo když jsem já se málo rozhněval, oni pomáhali k zlému.

16 Protož takto praví Hospodin: Navrátil jsem se k Jeruzalému milosrdenstvím, dům můj staven bude v něm, praví Hospodin zástupů, a pravidlo vztaženo bude na Jeruzalém.

17 Ještě volej a rci: Takto praví Hospodin zástupů: Ještěť se rozsadí města má pro hojnost dobrého; neboť utěší ještě Hospodin Sion, a vyvolí ještě Jeruzalém.

18 Tedy pozdvihl jsem očí svých, a uzřel jsem, a aj, čtyři rohové.

19 I řekl jsem andělu, kterýž mluvil se mnou: Co jest toto? I řekl mi: To jsou ti rohové, kteříž zmítali Judou, Izraelem a Jeruzalémem.

20 Ukázal mi také Hospodin čtyři kováře.

21 I řekl jsem: Co jdou dělati tito? I mluvil, řka: Tito jsou rohové, kteříž zmítali Judou, tak že žádný nemohl pozdvihnouti hlavy své. Protož přišli tito, aby je přestrašili, a srazili rohy těch národů, kteříž pozdvihli rohu proti zemi Judské, aby ní zmítali.

  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 233


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 627, 2606, 2762, 2832, 3934, 4652, 6000, ...

Apocalypse Revealed 36, 216, 270, 305, 322, 376, 641, ...

Conjugial Love 26

Božská Prozřetelnost 134

O Pánu 52

O životě 2

Heaven and Hell 471

True Christian Religion 157, 376, 440, 483, 643, 851


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 98, 250, 316, 364, 573

De Verbo (The Word) 15

Scriptural Confirmations 4, 59

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 46:2

Numeri 12:6

1. Samuelova 25:1

2. Královská 13:14, 20, 22:17

2. Paralipomenon 15:2, 4, 30:6, 36:17, 19

Ezdráš 5:1, 6:14

Nehejháš 12:16

Jób 1:7

Žalmy 79:5

Izajáš 12:1, 14:1, 30:9, 31:6, 40:1, 44:26, 47:6, 55:11, 59:17, 64:11

Jeremiáše 3:12, 14, 23:20, 25:3, 4, 7, 8, 11, 30:16, 18, 32:24, 33:9, 39:16, 44:2, 6, 50:33

Pláč Jeremjášův 1:18, 3:42

Ezechiel 14:6, 18:30, 31, 32, 33:4, 36:5

Danieli 8:15, 16, 9:6, 11, 12

Jóel 2:18

Abakuk 3:12

Ageus 1:1

Zacharjáš 2:5, 6, 3:2, 5:7, 6:2, 7, 7:1, 5, 7, 11, 12, 8:2, 3, 14, 14:12

Malachiáš 3:7

Lukáš 15:20

Jan 8:52

2. list Korintským 1:3

List Jakubův 4:8

2. list Petrův 1:19

Zjevení Janovo 6:4, 10:7

Významy biblických slov

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

zástupů
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

proroci
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

měsíc
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

viděl
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

muž
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

stál
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

koně
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

anděl
'A messenger' signifies communication.

poslal
In every instance, however, 'being sent' means coming forth, (or going forth), in the internal sense, as in John 17:8. In similar manner, it is...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

odpověděl
„Odpovědět“ obecně znamená stav duchovní vnímavosti. To v konečném důsledku znamená být vnímaví k Pánu, který se neustále snaží nalévat skutečné myšlenky a touhy po...

Jeruzalém
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

národy
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

města
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

čtyři
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

hlavy
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

rohy
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...


Přeložit: