Žalmy 96

Studie

   

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země.

2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho.

3 Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho.

4 Nebo veliký Hospodin, a vší chvály hodný, i hrozný jest nade všecky bohy.

5 Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.

6 Sláva a důstojnost před ním, síla i okrasa v svatyni jeho.

7 Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu čest i moc.

8 Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do síňcí jeho.

9 Sklánějte se Hospodinu v okrase svatoti, boj se oblíčeje jeho všecka země.

10 Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě.

11 Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest.

12 Plésej pole a vše, což na něm, tehdáž ať prozpěvuje všecko dříví lesní,

13 Před tváří Hospodina; neboť se béře, béře se zajisté, aby soudil zemi. Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravdě své.

Scroll to see more.