Žalmy 80

Studie

   

1 Přednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi.

2 Ó pastýři Izraelský, pozoruj, kterýž vodíš Jozefa jako stádo, kterýž sedíš nad cherubíny, ó zastkvějž se.

3 Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu.

4 Ó Bože, navrať nás, a dejž, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

5 Hospodine Bože zástupů, dokudž se přísně stavěti budeš k modlitbám lidu svého?

6 Nakrmil jsi je chlebem pláče, a dals jim vypiti slz míru velikou.

7 Postavils nás k sváru sousedům našim, a nepřátelé naši aby sobě posměch z nás činili.

8 Ó Bože zástupů, navrať nás, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

9 Ty jsi kmen vinný z Egypta přenesl, vyhnal jsi pohany, a vsadils jej.

10 Uprázdnil jsi mu, a učinils, aby se vkořenil, i zemi naplnil.

11 Přikryty jsou hory stínem jeho, a réví jeho jako nejvyšší cedrové.

12 Vypustil ratolesti své až k moři, a až do řeky rozvody své.

13 I pročež jsi rozbořil hradbu vinice, tak aby každý, kdož by tudy šel, trhati z ní mohl?

14 Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji.

15 Ó Bože zástupů, obrať se již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen vinný tento,

16 Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě.

17 Popálenať jest ohněm a poroubána, od žehrání oblíčeje tvého hyne.

18 Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi zmocnil sobě,

19 A neodstoupímeť od tebe; zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme. [ (Psalms 80:20) Hospodine Bože zástupů, navratiž nás zase, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme. ]

Scroll to see more.