Žalmy 76

Studie

   

1 Přednímu z kantorů na neginot, žalm Azafův a píseň.

2 Znám jest Bůh v Judstvu, a v Izraeli veliké jméno jeho.

3 V Sálem jest stánek jeho, a obydlé jeho na Sionu.

4 Tamť jest polámal ohnivé šípy lučišť, pavézu a meč, i válku. Sélah.

5 Slavný jsi učiněn a důstojný horami loupeže.

6 V loupež dáni jsou udatní srdcem, zesnuli snem svým, aniž nalezly zmužilé hrdiny síly v rukou svých.

7 Od žehrání tvého, ó Bože Jákobův, i vůz i kůň tvrdě zesnuli.

8 Ty jsi, ty velmi hrozný, a kdo jest, ješto by před tebou ostál v rozhněvání tvém?

9 Když s nebe dáváš slyšeti výpověd svou, země se bojí a tichne,

10 Když povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné na zemi. Sélah.

11 Zajisté i hněv člověka chváliti tě musí, a ostatek zůřivosti skrotíš.

12 Sliby čiňte a plňte Hospodinu Bohu vašemu; kteřížkoli jste vůkol něho, přinášejte dary Přehroznému. [ (Psalms 76:13) Onť odjímá ducha knížatům, a k hrůze jest králům zemským. ]

Scroll to see more.