Žalmy 75

Studie

  

1 Přednímu z kantorů, jako: Nezahlazuj, žalm Azafův, a píseň.

2 Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme; nebo že jest blízké jméno tvé, vypravují to předivní skutkové tvoji.

3 Když přijde čas uložený, já právě souditi budu.

4 Rozplynula se země i všickni obyvatelé její, já utvrdím sloupy její. Sélah.

5 Dím bláznům: Neblázněte, a bezbožným: Nevyzdvihujte rohů.

6 Nevyzdvihujte proti Nejvyššímu rohů svých, aniž mluvte tvrdošijně.

7 Nebo ne od východu, ani západu, ani od pouště přichází zvýšení;

8 Ale Bůh soudce jednoho ponižuje, a druhého povyšuje.

9 Kalich zajisté jest v rukou Hospodinových, a to vína kalného plný nalitý, z něhož nalévati bude, tak že i kvasnice jeho vyváží, a vypijí všickni bezbožníci země.

10 Já pak zvěstovati budu skutky Páně na věčnost, žalmy zpívati budu Bohu Jákobovu. [ (Psalms 75:11) A všecky rohy bezbožníků srážím, rohové pak spravedlivého vyvýšeni budou. ]

Scroll to see more.