Žalmy 72

Studie

   

1 Šalomounovi. Bože, soudy své králi dej, a spravedlnost svou synu královu,

2 Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti a chudé tvé v pravosti.

3 Hory přinesou pokoj lidu i pahrbkové v spravedlnosti.

4 Souditi bude chudé z lidu, a vysvobodí syny nuzného, násilníka pak potře.

5 Báti se budou tebe, dokudž slunce a měsíc trvati bude, od národu až do pronárodu.

6 Jako když sstupuje déšť na přisečenou trávu, a jako tiší déšťové skrápějící zemi:

7 Tak zkvete ve dnech jeho spravedlivý, a bude hojnost pokoje, dokud měsíce stává.

8 Panovati bude od moře až k moři, a od řeky až do končin země.

9 Před ním skláněti se budou obyvatelé pustin vyprahlých, a nepřátelé jeho prach lízati budou.

10 Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, Králové Šebejští a Sabejští dary obětovati budou.

11 Nadto klaněti se jemu budou všickni králové, všickni národové jemu sloužiti budou.

12 Nebo vytrhne nuzného, volajícího a nátisk trpícího, kterýž nemá spomocníka.

13 Smiluje se nad bídným a potřebným, a duše nuzných spasí.

14 Od lsti a násilí vysvobodí duši jejich; neboť jest drahá krev jejich před očima jeho.

15 Budeť dlouhověký, a dávati mu budou zlato Arabské, a ustavně za něj se modliti, na každý den jemu dobrořečiti budou.

16 Když se vrže hrst obilí do země na vrchu hor, klátiti se budou jako Libán klasové jeho, a kvésti budou měšťané jako byliny země.

17 Jméno jeho bude na věky; dokudž slunce trvá, děditi bude Jméno jeho. A požehnání sobě dávajíce v něm všickni národové, budou ho blahoslaviti.

18 Požehnaný Hospodin Bůh, Bůh Izraelský, kterýž sám činí divné věci,

19 A požehnané jméno slávy jeho na věky. Budiž také naplněna slávou jeho všecka země, Amen i Amen.

20 Skonávají se modlitby Davidovy, syna Izai.

Scroll to see more.