Žalmy 56

Studie

   

1 Přednímu z kantorů, o němé holubici v místech vzdálených, zlatý žalm Davidův, když ho jali Filistinští v Gát.

2 Smiluj se nade mnou, ó Bože, nebo mne sehltiti chce člověk; každého dne boj veda, ssužuje mne.

3 Sehltiti mne usilují na každý den moji nepřátelé; jistě žeť jest mnoho válčících proti mně, ó Nejvyšší.

4 Kteréhokoli dne strach mne obkličuje, v tebe doufám.

5 Boha chváliti budu z slova jeho, v Boha doufati budu, aniž se budu báti, aby mi co mohlo učiniti tělo.

6 Na každý den slova má převracejí, proti mně jsou všecka myšlení jejich ke zlému.

7 Spolu se scházejí, skrývají se, a šlepějí mých šetří, číhajíce na duši mou.

8 Za nešlechetnost-liž zniknou pomsty? V prchlivosti, ó Bože, smeceš lidi ty.

9 Ty má utíkání v počtu máš, schovej slzy mé do láhvice své, a což bys jich v počtu neměl?

10 A tehdyť obráceni budou zpět nepřátelé moji v ten den, když volati budu; toť vím, že Bůh při mně stojí.

11 Jáť budu Boha chváliti z slova, Hospodina oslavovati budu z slova jeho.

12 V Boha doufám, nebudu se báti, aby mi co učiniti mohl člověk.

13 Tobě jsem, Bože, učinil sliby, a protož tobě vzdám chvály. [ (Psalms 56:14) Nebo jsi vytrhl z smrti duši mou, a nohy mé od poklesnutí, tak abych stále chodil před Bohem v světle živých. ]

Scroll to see more.