Žalmy 52

Studie

   

1 Přednímu z kantorů, vyučující žalm Davidův.

2 Když přišel Doeg Idumejský, a zvěstoval Saulovi, a pověděl mu, že David všel do domu Achimelechova.

3 Proč se chlubíš nešlechetností, ty mocný? Milosrdenstvíť Boha silného trvá každého dne.

4 Těžkosti obmýšlí jazyk tvůj, tak jako břitva nabroušená lest provodí.

5 Miluješ zlé více než dobré, raději lež mluvíš než spravedlnost. Sélah.

6 Miluješ všelijaké řeči k sehlcení, a jazyk ošemetný.

7 I tebeť Bůh silný zkazí na věky, pochytí tě, a vytrhne tě z stánku, a vykoření z země živých. Sélah.

8 Což spravedliví vidouce, budou se báti a jemu posmívati:

9 Aj, toť jest ten člověk, kterýž neskládal v Bohu síly své, ale doufaje ve množství bohatství svých, zmocňoval se v zlosti své. [ (Psalms 52:10) Já pak budu jako oliva zelenající se v domě Božím; neboť jsem naději složil v milosrdenství Božím na věky věků. ] [ (Psalms 52:11) Oslavovati tě budu, Pane, na věky, že jsi to učinil, a poshovím na jméno tvé, neboť jest vzácné před oblíčejem svatých tvých. ]

Scroll to see more.