Žalmy 51

Studie

   

1 Přednímu z kantorů, žalm Davidův,

2 Když k němu přišel Nátan prorok, po jeho vjití k Betsabé.

3 Smiluj se nade mnou, Bože, podlé milosrdenství svého, podlé množství slitování svých shlaď přestoupení má.

4 Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od hříchu mého očisť mne.

5 Nebo já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně.

6 Tobě, tobě samému, zhřešil jsem, a zlého se před očima tvýma dopustil, abys spravedlivý zůstal v řečech svých, a bez úhony v soudech svých.

7 Aj, v nepravosti zplozen jsem, a v hříchu počala mne matka má.

8 Aj, ty libuješ pravdu u vnitřnostech, nadto skrytou moudrost zjevil jsi mi.

9 Vyčisť mne yzopem, a očištěn budu, umej mne, a nad sníh bělejší budu.

10 Dej mi slyšeti radost a potěšení, tak ať zpléší kosti mé, kteréž jsi potřel.

11 Odvrať tvář svou přísnou od hříšností mých, a vymaž všecky nepravosti mé.

12 Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých.

13 Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne.

14 Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne.

15 I budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli.

16 Vytrhni mne z pomsty pro vylití krve, ó Bože, Bože spasiteli můj, a budeť s veselím prozpěvovati jazyk můj o spravedlnosti tvé.

17 Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovati chválu tvou.

18 Nebo neoblíbil bys oběti, bychť ji i dal, aniž bys zápalu přijal.

19 Oběti Boží duch skroušený; srdcem skroušeným a potřebným, Bože, nezhrzíš. [ (Psalms 51:20) Dobrotivě nakládej z milosti své s Sionem, vzdělej zdi Jeruzalémské. ] [ (Psalms 51:21) A tehdáž sobě zalíbíš oběti spravedlnosti, zápaly a pálení celých obětí, tehdážť voly na oltáři tvém obětovati budou. ]

Scroll to see more.