Žalmy 48

Studie

   

1 Píseň žalmu synů Chóre.

2 Veliký jest Hospodin, a převelmi chvalitebný v městě Boha našeho, na hoře svatosti své.

3 Ozdoba krajiny, útěcha vší země jestiť hora Sion, k straně půlnoční, město krále velikého.

4 Bůh na palácích jeho, a znají ho býti vysokým hradem.

5 Nebo aj, králové když se shromáždili a spolu táhli,

6 Sami to uzřevše, velmi se divili, a předěšeni byvše, náhle utíkali.

7 Tuť jest je strach popadl, a bolest jako ženu rodící.

8 Větrem východním rozrážíš lodí Tarské.

9 Jakž jsme slýchali, tak jsme spatřili, v městě Hospodina zástupů, v městě Boha našeho. Bůh upevní je až na věky.

10 Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé u prostřed chrámu tvého.

11 Jakož jméno tvé, Bože, tak i chvála tvá až do končin země; pravice tvá zajisté plná jest spravedlnosti.

12 Raduj se, horo Sione, plésejte, dcery Judské, z příčiny soudů Božích.

13 Obejděte Sion, a obstupte jej, sečtěte věže jeho.

14 Přiložte mysl svou k ohradě, popatřte na paláce jeho, abyste uměli vypravovati věku potomnímu, [ (Psalms 48:15) Že tento Bůh jest Bůh náš na věčné věky, a že on vůdce náš bude až do smrti. ]

Scroll to see more.