Žalmy 47

Studie

   

1 Přednímu zpěváku z synů Chóre, žalm.

2 Všickni národové plésejte rukama, trubte Bohu s hlasitým prozpěvováním.

3 Nebo Hospodin nejvyšší, hrozný, jest král veliký nade vší zemi.

4 Uvozuje lidi v moc naši, a národy pod nohy naše.

5 Oddělil nám za dědictví naše slávu Jákobovu, kteréhož miloval. Sélah.

6 Vstoupil Bůh s troubením, Hospodin s zvukem trouby.

7 Žalmy zpívejte Bohu, zpívejte; zpívejte žalmy králi našemu, zpívejte.

8 Nebo král vší země Bůh jest, zpívejte žalmy rozumně.

9 Kralujeť Bůh nad národy, Bůh sedí na trůnu svém svatém. [ (Psalms 47:10) Knížata národů připojili se k lidu Boha Abrahamova; nebo pavézy země Boží jsou, pročež on náramně vyvýšen jest. ]

Scroll to see more.