Žalmy 46

Studie

   

1 Přednímu kantoru z synů Chóre, píseň na alamot.

2 Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová.

3 A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře.

4 Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah.

5 Potok a pramenové jeho obveselují město Boží, nejsvětější z příbytků Nejvyššího.

6 Bůh jest u prostřed něho, nepohneť se; přispějeť jemu Bůh na pomoc hned v jitře.

7 Když hlučeli národové, a pohnula se království, vydal hlas svůj, a rozplynula se země.

8 Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah.

9 Poďte, vizte skutky Hospodinovy, jakýchť jest pustin nadělal na zemi.

10 Přítrž činí bojům až do končin země, lučiště láme, kopí posekává, a vozy spaluje ohněm,

11 Mluvě: Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi. [ (Psalms 46:12) Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah. ]

Scroll to see more.