Žalmy 34

Studie

   

1 Davidův, když proměnil oblíčej svůj před Abimelechem; pročež jsa od něho vyhnán, odšel.

2 Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých.

3 V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší, budou se veseliti.

4 Zvelebujtež se mnou Hospodina, a jméno jeho společně vyvyšujme.

5 Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne.

6 Pročež k němu patřiti budou, a sbíhati se, a nebudou zahanbeny tváři jejich, ale řkou:

7 Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej.

8 Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.

9 Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.

10 Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí.

11 Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém.

12 Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu.

13 Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, aby užíval dobrých věcí?

14 Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.

15 Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.

16 Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich:

17 Ale zůřivý oblíčej Hospodinův proti těm, kteříž páší zlé věci, aby vyplénil z země památku jejich.

18 Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje.

19 Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá.

20 Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje.

21 Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána.

22 Bezbožníka zahubí zlost, a ti, kteříž nenávidí spravedlivého, zkaženi budou. [ (Psalms 34:23) Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin, a nebudou zkaženi, kteříž doufají v něho. ]

   
Scroll to see more.