Žalmy 29

Studie

  

1 Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu čest a sílu.

2 Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánějte se Hospodinu v ozdobě svatosti.

3 Hlas Hospodinův nad vodami, Bůh silný slávy hřímání vzbuzuje, Hospodin to činí nad vodami mnohými.

4 Hlas Hospodinův přichází s mocí, Hlas Hospodinův s velebností.

5 Hlas Hospodinův láme cedry, rozrážíť Hospodin cedry Libánské.

6 A činí, aby skákali jako telata, Libán a Sirion, jako mladý jednorožec.

7 Hlas Hospodinův rozkřesává plamen ohně.

8 Hlas Hospodinův k bolesti přivodí poušť, k bolesti přivodí Hospodin poušť Kádes.

9 Hlas Hospodinův to činí, že laně plodu pozbývají, obnažuje i lesy, ale v chrámě svém všecku svou slávu vypravuje.

10 Hospodin nad potopou seděl, a budeť seděti Hospodin, jsa králem i na věky.

11 Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.

Scroll to see more.