Žalmy 26

Studie

   

1 Žalm Davidův. Suď mne, Hospodine, nebo já v upřímnosti své chodím, a v tě Hospodina doufám, nepohnuť se.

2 Zprubujž mne, Hospodine, a zkus mne, přepal ledví má i srdce mé.

3 Milosrdenství tvé zajisté před očima mýma jest, a chodím stále v pravdě tvé.

4 S lidmi marnými nesedám, a s pokrytci v spolek nevcházím.

5 V nenávisti mám shromáždění zlostníků, a s bezbožnými se neusazuji.

6 Umývám v nevinnosti ruce své, postavuji se při oltáři tvém, Hospodine,

7 Abych tě hlasitě chválil, a vypravoval všecky divné skutky tvé.

8 Hospodine, jáť miluji obydlí domu tvého, a místo příbytku slávy tvé.

9 Nezahrnujž s hříšnými duše mé, a s lidmi vražedlnými života mého,

10 V jejichž rukou jest nešlechetnost, a pravice jejich vzátků plná.

11 Já pak v upřímnosti své chodím, vykupiž mne, a smiluj se nade mnou.

12 Noha má stojí na rovině, v shromážděních svatých dobrořečiti budu Hospodinu.

Scroll to see more.