Žalmy 24

Studie

   

1 Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm.

2 Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji.

3 Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?

4 Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.

5 Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého.

6 Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, ó Bože Jákobův. Sélah.

7 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.

8 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník.

9 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.

10 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král slávy. Sélah.

Scroll to see more.