Žalmy 149

Studie

  

1 Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho v shromáždění svatých.

2 Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, synové Sionští plésejte v králi svém.

3 Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben a na citaru prozpěvujte jemu.

4 Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; onť ozdobuje pokorné spasením.

5 Plésati budou svatí v Boží slávě, a zpívati v pokojích svých.

6 Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a meč na obě straně ostrý v rukou jejich,

7 K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národů,

8 K svazování králů jejich řetězy, a šlechticů jejich pouty železnými,

9 K nakládání s nimi podlé práva zapsaného, k slávě všechněm svatým jeho. Halelujah.

Scroll to see more.