Žalmy 148

Studie

   

1 Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech.

2 Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho.

3 Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy.

4 Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto.

5 Chvalte jméno Hospodinovo všecky věci, kteréž, jakž on řekl, pojednou stvořeny jsou.

6 A utvrdil je na věčné věky, uložil cíle, z nichž by nevykračovaly.

7 Chvalte Hospodina tvorové zemští, velrybové a všecky propasti,

8 Oheň a krupobití, sníh i pára, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz jeho,

9 I hory a všickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i všickni cedrové,

10 Zvěř divoká i všeliká hovada, zeměplazové i ptactvo létavé,

11 Králové zemští i všickni národové, knížata i všickni soudcové země,

12 Mládenci, též i panny, starci s dítkami,

13 Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého, a sláva jeho nade všecku zemi i nebe.

14 A vyzdvihl roh lidu svého, chválu všech svatých jeho, synů Izraelských, lidu s ním spojeného. Halelujah.

Scroll to see more.