Žalmy 147

Studie

   

1 Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, nebo rozkošné jest, a ozdobná jest chvála.

2 Stavitel Jeruzaléma Hospodin, rozptýlený lid Izraelský shromažďuje,

3 Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich,

4 Kterýž sčítá počet hvězd, a každé z nich ze jména povolává.

5 Velikýť jest Pán náš, a nesmírný v síle; rozumnosti jeho není počtu.

6 Pozdvihuje pokorných Hospodin, ale bezbožné snižuje až k zemi.

7 Zpívejte Hospodinu s díkčiněním, zpívejte žalmy Bohu našemu na citaře,

8 Kterýž zastírá nebesa hustými oblaky, nastrojuje zemi déšť, a vyvodí trávu na horách.

9 Kterýž dává hovadům potravu jejich, i mladým krkavcům, kteříž volají k němu.

10 Nemáť v síle koně zalíbení, aniž se kochá v lejtkách muže udatného.

11 Líbost má Hospodin v těch, kteříž se ho bojí, a kteříž doufají v milosrdenství jeho.

12 Chval, Jeruzaléme, Hospodina, chval Boha svého, Sione.

13 Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u prostřed tebe.

14 On působí v končinách tvých pokoj, a bělí pšeničnou nasycuje tě.

15 On když vysílá na zemi rozkaz svůj, velmi rychle k vykonání běží slovo jeho.

16 Onť dává sníh jako vlnu, jíním jako popelem posýpá.

17 Hází ledem svým jako skyvami; před zimou jeho kdo ostojí?

18 Vysílaje slovo své, rozpouští je; hned jakž povane větrem svým, anť tekou vody.

19 Zvěstuje slovo své Jákobovi, ustanovení svá a soudy své Izraelovi.

20 Neučinilť tak žádnému národu, a protož soudů jeho nepoznali. Halelujah.

Scroll to see more.