Žalmy 146

Studie

  

1 Halelujah. Chval, duše má, Hospodina.

2 Chváliti budu Hospodina, dokud jsem živ, žalmy zpívati Bohu svému, dokud mne stává.

3 Nedoufejtež v knížatech, v synech lidských, v nichž není vysvobození.

4 Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí myšlení jejich.

5 Blahoslavený ten, jehož spomocník jest Bůh silný Jákobův, jehož naděje jest v Hospodinu Bohu jeho,

6 Kterýž učinil nebe, zemi, moře, i vše, což v nich jest, kterýž ostříhá pravdy až na věky,

7 Kterýž činí soud utištěným, dává chléb lačným. Hospodin vysvobozuje vězně.

8 Hospodin otvírá oči slepých, Hospodin pozdvihuje snížených, Hospodin miluje spravedlivé.

9 Hospodin ostříhá příchozích, sirotku a vdově pomáhá, ale cestu bezbožných podvrací.

10 Kralovati bude Hospodin na věky, Bůh tvůj, ó Sione, od národu až do pronárodu. Halelujah.

Scroll to see more.