Žalmy 145

Studie

   

1 Chvalitebná píseň Davidova. Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků.

2 Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků.

3 Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti.

4 Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati.

5 O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti budu.

6 A moc přehrozných skutků tvých rozhlašovati budou; i já důstojnost tvou budu vypravovati.

7 Pamět mnohé dobroty tvé hlásati budou, a o spravedlnosti tvé zpívati, řkouce:

8 Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství.

9 Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho.

10 Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji tobě dobrořečte.

11 Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,

12 Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu království jeho.

13 Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením.

14 Zdržujeť Hospodin všecky padající, a pozdvihuje všechněch sklíčených.

15 Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný.

16 Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle své.

17 Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích svých.

18 Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě.

19 Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim.

20 Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné zatratí.

21 Chválu Hospodinovu vypravovati budou ústa má, a dobrořečiti bude všeliké tělo jménu svatému jeho od věků až na věky.

   
Scroll to see more.