Žalmy 135

Studie

   

1 Halelujah. Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte služebníci Hospodinovi,

2 Kteříž stáváte v domě Hospodinově, v síňcích domu Boha našeho.

3 Chvalte Hospodina, nebo jest dobrý Hospodin; žalmy zpívejte jménu jeho, nebo rozkošné jest.

4 Jákoba zajisté sobě vyvolil Hospodin, a Izraele za svůj lid zvláštní.

5 Jáť jsem jistě seznal, že veliký jest Hospodin, a Pán náš nade všecky bohy.

6 Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech propastech.

7 Kterýž způsobuje to, že páry vystupují od krajů země; blýskání s deštěm přivodí, a vyvodí vítr z pokladů svých.

8 Kterýž zbil prvorozené v Egyptě, od člověka až do hovada.

9 Poslal znamení a zázraky u prostřed tebe, Egypte, na Faraona i na všecky služebníky jeho.

10 Kterýž pobil národy mnohé, a zbil krále mocné,

11 Seona krále Amorejského, a Oga krále Bázan, i všecka království Kananejská.

12 A dal zemi jejich v dědictví, v dědictví Izraelovi lidu svému.

13 Hospodine, jméno tvé na věky, Hospodine, památka tvá od národu až do pronárodu.

14 Souditi zajisté bude Hospodin lid svůj, a služebníkům svým bude milostiv.

15 Ale modly pohanské stříbro a zlato, dílo rukou lidských,

16 Ústa mají a nemluví, oči mají a nevidí.

17 Uši mají a neslyší, nýbrž ani ducha není v ústech jejich.

18 Buďtež jim podobní, kteříž je dělají, a kdožkoli naději svou v nich skládají.

19 Dome Izraelský, dobrořečte Hospodinu; dome Aronův, dobrořečte Hospodinu.

20 Dome Léví, dobrořečte Hospodinu; kteříž se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu.

21 Požehnaný Hospodin z Siona, kterýž přebývá v Jeruzalémě. Halelujah.

   
Scroll to see more.