Žalmy 134

Studie

   

1 Píseň stupňů. Ej nuž dobrořečte Hospodinu všickni služebníci Hospodinovi, kteříž stáváte v domě Hospodinově každé noci.

2 Pozdvihujte rukou svých k svatyni, a dobrořečte Hospodinu, říkajíce:

3 Požehnejž tobě Hospodin z Siona, kterýž učinil nebe i zemi.

Scroll to see more.