Žalmy 130

Studie

   

1 Píseň stupňů. Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine.

2 Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných proseb mých.

3 Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí?

4 Ale u tebe jest odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla.

5 Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo jeho.

6 Duše má čeká Pána, víc než ponocní svitání, kteříž ponocují až do jitra.

7 Očekávejž, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest milosrdenství, a hojné u něho vykoupení.

8 Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho.

Scroll to see more.