Žalmy 122

Studie

  

1 Píseň stupňů, Davidova. Veselím se z toho, že mi říkáno bývá: Poďme do domu Hospodinova,

2 A že se postavují nohy naše v branách tvých, ó Jeruzaléme.

3 Jižtě Jeruzalém ušlechtile vystaven, a jako v město k sobě vespolek připojen.

4 Do něhož vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, k svědectví Izraelovu, aby oslavovali jméno Hospodinovo.

5 Nebo tamť jsou postaveny stolice soudu, stolice domu Davidova.

6 Žádejtež pokoje Jeruzalému, řkouce: Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují.

7 Budiž pokoj v předhradí tvém, a upokojení na palácích tvých.

8 Pro bratří své a přátely své žádati budu pokoje tobě.

9 Pro dům Hospodina Boha našeho budu tvého dobrého hledati.

Scroll to see more.