Žalmy 121

Studie

   

1 Píseň stupňů. Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc.

2 Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.

3 Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj.

4 Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele.

5 Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici.

6 Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci.

7 Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé.

8 Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.

Scroll to see more.